Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden RTV Noord

Stichting RTV Noord (hierna te noemen: RTV Noord) is een publieke regionale media-instelling en gevestigd in Groningen aan het Helperpark 298 (9723 ZA).

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle diensten die door of namens RTV Noord worden geleverd. Onder Diensten wordt verstaan: alle (digitale) diensten die door of namens RTV Noord worden aangeboden.

 1. Algemeen
  1. Door onze diensten te gebruiken bent u akkoord met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Uw eigen of andere voorwaarden zijn niet van toepassing.

  2. RTV Noord kan deze algemene voorwaarden op ieder moment aanpassen.

  3. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

  4. Als één van deze bepalingen zijn rechtsgeldigheid zou verliezen, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht

 2. Inhoud en aansprakelijkheid
  1. RTV Noord neemt bij de totstandkoming van het media-aanbod alle journalistieke zorgvuldigheid in acht. Toch kan het gebeuren dat er onjuistheden in het media-aanbod zijn opgenomen of dat dit aanbod niet volledig is. Een keuze van de gebruiker op basis van ons aanbod is voor eigen rekening en risico.

  2. Meningen die in het aanbod voorkomen hoeven niet gelijk te zijn aan de mening van de redactie van RTV Noord. De redactie van RTV Noord is ook niet aansprakelijk voor de uitingen die derden doen op de websites of andere diensten van RTV Noord. Als wordt verwezen door middel van een hyperlink is RTV Noord niet aansprakelijk voor de inhoud op de site of platform waarnaar wordt verwezen.

  3. RTV Noord is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de diensten van RTV Noord door de gebruiker (zoals bijvoorbeeld onbereikbaarheid van onze website of schade die zou voortvloeien uit het bijwonen van onze programma’s of deelname aan onze prijsvragen of acties) of voor schade die verband houdt met de inhoud van ons aanbod zoals hierboven bedoeld in 2.1 en 2.2, tenzij de schade het gevolg zou zijn van een grove schuld of opzet aan de zijde van RTV Noord.

 3. Intellectuele eigendomsrechten
  1. De intellectuele eigendomsrechten op het media-aanbod van RTV Noord (zoals bijvoorbeeld audiovisueel materiaal, software, teksten en foto’s) zijn van RTV Noord of van organisaties waarvan RTV Noord een licentie heeft gekregen om deze werken te kunnen gebruiken.

  2. U mag het aanbod slechts voor privégebruik gebruiken en nooit met een commercieel oogmerk. Dat betekent dat linken naar de website van RTV Noord mag in het kader van persoonlijk gebruik (bijvoorbeeld Facebook). Ook is het niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken. Gebruik van ons logo ten behoeve van linken of verwijzen is niet toegestaan.

  3. Als u deelneemt aan een platform van RTV Noord geeft u met het plaatsen van uw bijdrage toestemming aan RTV Noord deze bijdrage onbeperkt openbaar te maken en te verveelvoudigen. U gebruikt bij deze bijdrage geen werken waar u geen recht op heeft en vrijwaart RTV Noord voor aanspraken van derde partijen als dit wel zo zou blijken te zijn.

  4. RTV Noord kan niet garanderen dat al de door u ingezonden bijdragen (bijvoorbeeld foto's en video’s) worden gebruikt en behoudt zich het recht voor om uw bijdrage zo nodig te redigeren.

 4. Voorwaarden voor deelname aan platforms of een forum van RTV Noord

  1. Voor deelnemers aan fora of andere vergelijkbare platforms van RTV Noord gelden de volgende voorwaarden:
   • het is niet toegestaan om beledigende, bedreigende, racistische, vulgaire of anderszins ongepaste bijdragen te plaatsen;

   • het is niet toegestaan om niet onderbouwde beschuldigingen of beweringen over andere gebruikers te plaatsen;

   • het is niet toegestaan om advertenties, commerciële of promotionele bijdragen te plaatsen;

   • het is niet toegestaan om persoonlijke informatie van uzelf of anderen (zoals e-mailadressen, privéadressen en/of telefoonnummers) te plaatsen.

  2. Berichten die, naar het oordeel van RTV Noord, niet in overeenstemming zijn met de hiervoor genoemde voorwaarden, kunnen door RTV Noord worden aangepast of verwijderd. Gebruikers die zich niet aan deze voorwaarden houden kunnen van het betreffende platform worden verwijderd. RTV Noord kan dat zonder voorafgaand bericht doen en correspondeert hier niet over.

  3. Klachten met betrekking tot de werking en/of de inhoud van een forum of vergelijkbaar platform dienen alleen via contact tussen gebruiker en RTV Noord te worden doorgegeven en niet op het forum zelf te worden geplaatst.

 5. Voorwaarden voor deelname aan prijsvragen of vergelijkbare spelacties
  1. ​​​​​​​​Deze voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Deelname aan de spellen en acties impliceert dat akkoord wordt gegaan met de actievoorwaarden van RTV Noord.

  2. Deelname aan spellen en acties is uitgesloten voor medewerkers van RTV Noord, bedrijven die de prijzen sponsoren, alsmede de familieleden hiervan.

  3. Indien er voor bepaalde acties of prijsvragen specifieke regels worden opgesteld, zullen die regels als aanvullend dienen te worden beschouwd op deze actievoorwaarden.

  4. Een prijs die u via RTV Noord wint is persoonsgebonden. De prijs is uniek en staat op naam van de winnaar . De prijs is niet overdraagbaar aan derden, inwisselbaar of uit te keren in geld.

  5. In het geval dat aan een huisadres meerdere personen en/of e-mailadressen hangen en als deze adressen één of meer prijzen winnen, wordt er slechts één prijs uitgereikt, namelijk de prijs met de hoogste geldwaarde.

  6. Deelnemers die onjuiste of onvolledige persoonsgegevens en/of e-mail opgeven, worden van deelname uitgesloten.

  7. Deelnemers dienen op het moment van deelname aan de prijsvraag of actie oftewel ouder te zijn dan 16 jaar, oftewel de schriftelijke toezegging te hebben van zijn/haar ouder of voogd om deel te mogen nemen. RTV Noord mag een deelnemer vragen een geldig identiteitsbewijs te verstrekken teneinde de leeftijd van de deelnemer te verifiëren.

  8. Indien aan deelname meer kosten verbonden zijn dan alleen de kosten van het verzenden van een e-mail of deelnameformulier, worden deze kosten bij de specifieke prijsvraag of actie vermeld.

  9. De winnaars worden aangewezen door een onafhankelijk persoon.Er vindt per actie of prijsvraag een trekking van de winnaars plaats, tenzij anders wordt vermeld. Per prijsvraag of actie zal worden aangegeven hoeveel prijzen er te winnen zijn en wanneer de trekkingen zullen plaatsvinden.

  10. RTV Noord behoudt zich het recht voor de samenstelling van het prijzenpakket te wijzigen.

  11. De winnaars zullen per post, mail of telefoon bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven correspondentieadres. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. RTV Noord kan te allen tijde een deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze actievoorwaarden.

  12. Binnen enkele weken zal de gewonnen prijs per post aan de winnaar worden verzonden of - indien dit gezien de aard van de prijs noodzakelijk is - aan de winnaar worden overhandigd.

  13. Indien de gewonnen prijs bestaat uit toegangskaarten voor concerten, festivals, films, sportwedstrijden of gelijksoortige dan wel andersoortige evenementen, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.

  14. De eventuele verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van RTV Noord, tenzij dit in aanvullende voorwaarden anders wordt vermeld.

  15. RTV Noord kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor storingen in haar netwerk, hardware of software die resulteren in gegevens die verloren zijn gegaan.

  16. RTV Noord behoudt het recht voor om de actie naar eigen goeddunken te beëindigen. Vroegtijdige beëindiging zal publiek bekend worden gemaakt.

  17. RTV Noord is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade bij de levering (verzending) van de prijs.

  18. Winnaars van een prijs ter waarde van €200 of meer kunnen gedurende 3 maanden niet meedoen met spelletjes van RTV Noord.

 6. Voorwaarden voor het bijwonen van opnamen van programma’s en/of evenementen van RTV Noord
  1. U bent verplicht de aanwijzingen van RTV Noord en zijn medewerkers tijdens de opname en/of het evenement direct en strikt op te volgen.

  2. Verstoring van de opname of het evenement is niet toegestaan. Het is ook verboden om tijdens opnamen of evenementen promotionele acties (reclame-uitingen) te organiseren of daaraan mee te werken. Eventueel door verstoring of promotie veroorzaakte schade wordt volledig op u vergoed.

  3. Per opname of evenement kunnen bijzondere voorwaarden worden gesteld.