'Dieren vergiftigen straks geen misdrijf meer maar slechts overtreding'

GRONINGEN - De stichting het Groninger landschap maakt zich grote zorgen om de natuurplannen van staatssecretaris Henk Bleker
Bleker wil namelijk wetten die het doden van dieren strafbaar stellen, afschaffen. Vissen, reptielen, amfibieën en 'schadelijke' dieren als ganzen en steenmarters kunnen straks op minder bescherming rekenen dan onder de huidige Flora- en Faunawet.
Een opvallend verschil met de oude wet is dat voor het doden van algemene diersoorten het 'nee, tenzij-principe' wordt vervangen door 'ja, mits'. Bij 'nee, tenzij' mogen dieren die schade veroorzaken niét worden gedood, tenzij er geen ander alternatief is. In het voorstel zoals dat nu op tafel ligt, mag een dier wél gedood worden, mits de soort daar als geheel niet onder lijdt.
Overigens gelden deze regels niet voor diersoorten en vogels die onder de Europese Vogel - Habitatrichtlijn vallen. Zij behouden hun beschermde status.
Verder wordt in de nieuwe wet de jachtlijst uitgebreid. Op wilde eenden, houtduiven, fazanten, konijnen en hazen mocht al worden gejaagd, daar komen nu het damhert, edelhert, ree en wild zwijn nog bij. Ook de grauwe gans, de Canadese gans, de kolgans en de smient worden aan de lijst toegevoegd.
Door de jacht op ganzen te openen, zet Bleker definitief een streep door het Ganzenakkoord, dat zeven maatschappelijke organisaties eerder dit jaar bereikten. Het mag duidelijk zijn dat Bleker met de nieuwe natuurwet nadrukkelijk het goedkopere afschot boven diervriendelijke methoden verkiest.