Referenda, gratis OV en andere plannen van het nieuwe provinciebestuur

© Arnoud Bodde/RTV Noord
De gaswinning, herindeling en windmolens zijn de meest in het oog springende wijzigingen in het beleid van het beoogde Provinciebestuur. Maar in het coalitieakkoord staan natuurlijk veel meer plannen. Een greep daaruit:
Bestuurlijke Zaken:

Inwoners en organisaties krijgen meer invloed op provinciaal beleid via referenda en lokale hoorzittingen. Soberheid binnen de eigen organisatie. Inhuur van externe deskundigen wordt beperkt. Provinciebestuurders mogen geen betaalde bijbanen hebben.

Leefbaarheid:

22 miljoen euro extra voor het Leefbaarheidfonds, het geld is bedoeld om voorzieningen overeind te houden. Provincie gaat zorgen voor 100% bereikbaarheid van het alarmnummer 112

Cultuur:

Extra geld voor cultuur. Provincie streeft naar een 'cultureel spannende' provincie. Ook komt er een mediafonds van 1,4 miljoen euro per jaar. Verder extra aandacht voor de Groninger taal en het historisch erfgoed. Daarnaast stelt het college jaarlijks 40.000 euro beschikbaar voor het aanstellen van een provinciaal archeoloog.

Economie:

Het MKB-fonds wordt uitgebreid tot 75 miljoen euro, met het fonds kunnen leningen en subsidies worden verstrekt aan bedrijven.
Ruimte voor het herbestemmen van oude boerderijen in het buitengebied.
Het nieuwe college is tegen het verdringen van werkgelegenheid door van dit werk vrijwilligerswerk te maken.

Verkeer en vervoer:

Gratis openbaar vervoer voor MBO-scholieren. Onderzoek naar gratis openbaar vervoer voor ouderen en korting voor gezinnen. Onderzoek naar de mogelijkheid van een overheids-BV om werknemers in het openbaar vervoer meer zekerheid te bieden.
Onderzoek naar het doortrekken van de spoorlijn van Stadskanaal naar Emmen.
Inzet op snellere en latere treinen van en naar de Randstad. Geen structurele nieuwe overheidssteun aan Groningen Airport Eelde.
De aanpak van een aantal provinciale wegen wordt naar voren gehaald. Het benodigde geld hiervoor moet komen uit de compensatiepot voor de Zuiderzeelijn.

Landbouw

Onderzoek naar de mogelijkheid om het Groninger Verdienmodel ook in te zetten voor bedrijven kleiner dan twee hectare. Het model biedt boeren de ruimte om onder voorwaarden uit te breiden. Veel van die voorwaarden hebben te maken met duurzaamheid en dierenwelzijn.
De partijen vinden dat er ook een dergelijk model moet komen voor de akkerbouw. Ook voor lopende aanvragen voor megastallen wordt gekeken of die onder het verdienmodel kunnen vallen. Geen verdere uitbreiding van glastuinbouw, ruimtelijk beslag hiervoor komt te vervallen.

Financiën

Voor een beperkt deel van de gewenste investeringen is de dekking (bijna 10,7 miljoen euro) nog niet gevonden. Het gaat om plannen waarvoor vanaf 2016 geld nodig is. Bij het maken van de ontwerpbegroting van dat jaar wordt hier verder over gepraat.
Het complete collegeprogramma leest u hier