Veel mis met provinciale regels, vindt Bellingwedde

Er deugt weinig aan de ontwerp-Omgevingsverordening van de provincie Groningen. Dat vindt althans het gemeentebestuur van Bellingwedde. B en W hebben hun kritiekpunten samengevat in een zienswijze.
Te complex

Volgens Bellingwedde zijn de regels in de verordening te complex en te gedetailleerd. Ook leveren ze onnodige beperkingen op en gaat de provincie voorbij aan de autonomie van gemeenten.

Provinciaal beleid

In de ontwerp-Omgevingsvisie staat het provinciale beleid op het gebied van ruimte, verkeer en vervoer, milieu en water. Dit beleid is vervolgens uitgewerkt in regels en voorschriften waar gemeenten en waterschappen zich aan moeten houden: de ontwerp-Omgevingsverordening.
Provinciale Staten van Groningen stellen naar verwachting in november de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening definitief vast.