'Het protest in Meeden overschrijdt alle fatsoensnormen'

De gemoederen over de plannen voor een windmolenpark bij Meeden lopen steeds hoger op. Een tweedeling in het dorp dreigt. Deze week plaatsten actievoerders nog borden met een connotatie naar de oorlog en het Duitse Rijk. De gemeente eiste dat de borden werden weggehaald.
Een nieuwe actie volgde, die was gericht op boeren die hun land beschikbaar willen stellen. Eerder zorgde de discussie al voor spanning op scholen.

Dat brengt ons bij de vraag: Hoe ver mogen de acties gaan, en moet de gemeente meer doen om te zorgen dat de vlam niet in de pan slaat?

Lees wat er vooraf ging aan deze discussie:
- Actievoerders leggen Statenvergadering stil (26-06-2013)
- School in Meeden verbiedt anti-windmolen t-shirts (29-08-2014)
- Ook Tweede Kamer wil windmolens bij Meeden (28-11-2014)
- Menterwolde wil dat omstreden borden verdwijnen (01-06-2015)


Protesteren met fatsoen
In Nederland mag je protesteren wanneer je het oneens bent met beleidsvoornemens en besluiten. Goede zaak: vrijheid van meningsuiting is een waardevol onderdeel van onze democratische rechten. Je mag je mening uiten, maar wel binnen de perken van fatsoen, geen haat zaaien en zeker niet oproepen tot geweld.

De teksten die in Meeden zijn gebruikt in het protest tegen het windmolenpark zijn over die grenzen. Eerder al op kinder t-shirts, nu op borden langs de weg.

Als je (terecht!) wilt dat er naar je argumenten en alternatieven geluisterd wordt, moet je zelf ook willen luisteren naar anderen. Wie respectvol behandeld wil worden kan zich niet veroorloven om mensen met een andere opvatting zó te schofferen en intimideren.

Wat gij niet wilt...
Marjo van Dijken is oud-Tweede Kamerlid en oud-gemeenteraadslid van Groningen


Stop de plannen!
Bijna alle alternatieve energievormen hebben als kenmerk: ze voldoen (nog) niet als goede vervangers op grote schaal van energie uit fossiele brandstoffen. Kolen, olie en gas.

Zo ook windenergie! Windmolens op zee zijn duur: corrosie, bekabeling, transport. Op het land: veel overlast, zoals slagschaduwen, voortdurend gezoef en veel lawaai. Heel veel lawaai in de directe nabijheid. Voor dat laatste vrezen veel mensen uit Meeden. Terecht.

Zowel het Rijk, als het provinciaal bestuur blinken niet uit in goede inspraak. Zeker niet. Veel inwoners hebben het gevoel: ‘Naar ons wordt niet geluisterd.’ Dat maakt het verzet in Meeden ook zo hard en omvangrijk.

Mijn advies: blaas de plannen inzake windturbines bij Meeden af! Kom pas met plannen als er betere en andere alternatieven voorhanden zijn. Of in lege gebieden, of met veel meer draagvlak bij de bevolking.
Jan Evenhuis(VVD) is oud-gemeenteraadslid van Groningen


Acties en teksten gaan te ver
Dat Meeden boos is lijkt me helder. Het vorige college van Gedeputeerde Staten onder aanvoering van Moorlag heeft dit dossier het laten lopen. Er is niet geluisterd naar de bevolking en dat gebeurt nog steeds niet.

Sommige acties en teksten gaan veel te ver net als teksten op borden. In het openbaar gebied kan de gemeente borden weg halen. Op privé terrein zal de wet uitsluitsel moeten geven.

Dat er harde acties zijn, en nog komen lijkt me zeer terecht. Minister Kamp denkt dat we alles pikken in het Noorden, maar Meeden zal zich blijven verzetten.
Hendrik Klap(Gemeentebelangen) is oud-wethouder van Vlagtwedde
Vermijdt het overschreeuwen in Meeden
Ik snap heel erg goed dat men boos is in Meeden. Jarenlang worden ze aan het lijntje gehouden en ze voelen zich niet serieus genomen. Maar met dit soort teksten raken ze mijn sympathie in één klap kwijt. Protesteren tegen de windplannen vind ik prima, maar hou het respectvol.

Meer wil ik er niet over kwijt, want ik vind ook dat er zo min mogelijk aandacht moet gaan naar dit soort vormen van overschreeuwen. Aandacht geven leidt namelijk alleen maar tot meer van dit soort geschreeuw ben ik bang.
Marc Jager (CDA) is oud-gedeputeerde van Groningen


Het protest overschrijdt alle fatsoensnormen
Het is duidelijk dat er verschil van mening kan zijn over de overlast die kan worden ervaren door de plaatsing van windmolens.

We leven in Nederland in een democratie en daar mag je gelukkig je mening geven hoe je tegen zaken aankijkt. In een democratie worden deze meningen gewogen en daarna volgt een beslissing. Daarna is het zelfs nog mogelijk de zaak aan te vechten bij de rechtbank.

De manier waarop sommige mensen uiting geven aan hun mening overschrijdt alle fatsoensnormen. Ook de inzet van kinderen om de tweespalt in een gemeenschap verder te vergroten is buitengewoon jammer.

Welke beslissing er uiteindelijk ook komt, in deze zaak zijn er vooral verliezers. Dat de overheid daarbij de verantwoordelijkheid neemt om bv. kwetsende borden weg te halen krijgt mijn steun.
David de Jong(ChristenUnie) is oud-gemeenteraadslid van Groningen


Hou het ludiek
Ingrijpen waar mensen in hun recht staan, hoe onbetamelijk of grof ook, is ‘not done’ in onze bestuurscultuur. De rechtstaat en de juridische (on)mogelijkheden gelden immers juist ook voor ordehandhavers. Echter als acties te scherp worden en het mogelijk uit de hand loopt, zou een burgemeester zich moet kunnen beroepen op ‘de openbare orde’ om in te grijpen.

Een ruimer op preventie gerichte grondslag voor handelen van de burgemeester zou niet misstaan. Tijdelijkheid en transparante terugkoppeling naar de gemeenteraad zijn voorwaarden. Nu zal de burgervader vooral zijn diplomatieke en verbindende krachten moeten aanspreken.

Ook in Meeden worden er op de achtergrond indringende gesprekken gevoerd. Kernboodschap kan zijn: hou het ludiek, dat maakt u effectief!
Wiebe van der Ploeg (GroenLinks) is oud-gedeputeerde van Groningen
Meer over dit onderwerp:
beterweters beterweterspolitiek windmolens
Deel dit artikel:

Recent nieuws