Rijk en provincies maken afspraken over beheer Waddenzee

© Matthijs Hoogendoorn
De bescherming van de zeebodem, broedplekken van kustvogels en het optimaliseren van het beweidingsbeheer op kwelders. Het zijn enkele maatregelen uit het nieuwe beheerplan voor de Waddenzee.
Dit gebied is een beschermd Natura 2000-gebied. De ministeries van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat), Economische Zaken en Defensie en de provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen hebben voor de komende zes jaar afspraken gemaakt over de ontwikkeling van het gebied.

Griend

Met de beheerplannen worden maatregelen genomen zoals het beschermen van de zeebodem, kwelders en broedgebieden voor vogels. Doel is daarbij een balans te vinden tussen natuurbescherming en economische en recreatieve activiteiten.
De eerste Natura 2000-maatregel is overigens afgelopen najaar al uitgevoerd, namelijk de versterking van het vogeleiland Griend.

Robbentochten

In de beheerplannen is ook een aantal onderhoudsactiviteiten vastgelegd waarvoor geen vergunning hoeft worden aangevraagd. Voorbeelden hiervan zijn visserij met vaste vistuigen, robbentochten, monitoringactiviteiten, onderhoudsbaggerwerk en reguliere kustsuppleties.
Het beheerplan ligt de komende zes weken nog ter inzage. In die periode mogen belanghebbenden nog bezwaar aantekenen tegen (onderdelen uit) het beheerplan.

Lees ook: