Meer actie nodig in stad bij onderwijs en zorg voor kinderen

© Flickr/Jeff Peterson (Creative Commons)
De gemeente en scholen in de stad Groningen moeten meer actie ondernemen om te zorgen dat alle kinderen een passende plek op school hebben. Waar de kinderen zorg nodig hebben, moet de gemeente dat regelen.
Dat concludeert de rekenkamercommissie in een rapport over passend onderwijs in de stad.
In augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs ingevoerd. Doel was dat scholen meer kijken naar wat leerlingen wel kunnen in plaats van uitgaan van hun beperkingen. Bijkomend effect zou zijn dat minder leerlingen op het speciaal onderwijs terecht komen.

Juiste hulp voor het kind

Scholen zijn verantwoordelijk voor een passende plek; de gemeente voor de jeugdzorg. Bij kinderen met problemen moeten scholen en ambtenaren samenwerken, om te zorgen dat het kind de juiste hulp krijgt.
De rekenkamercommissie vindt dat de gemeente goed contact heeft gelegd met het onderwijs, maar dat er 'onevenredig veel tijd wordt besteed aan overleg en onderlinge afstemming.'

Sociale wijkteams

Het is goed dat de sociale wijkteams al actief zijn op scholen, constateert de commissie. Zij moeten zorgen dat de kinderen met bijvoorbeeld problemen thuis ook buiten school hulp krijgen. Maar of er ook resultaat wordt geboekt, weet niemand echt. 'Over het meten van resultaten is nog veel onduidelijkheid.'

Hoe meet je de resultaten?

De rekenkamercommissie beveelt aan na te denken over hoe je de resultaten zou kunnen meten. Ook moeten de zorg en het onderwijs aan kinderen voortaan meer gericht zijn op actie in plaats van overleg. De verschillende wethouders die verantwoordelijk zijn voor kinderen in de stad moeten ook beter samenwerken. Ze moeten een doel formuleren en afspreken wie wat doet om dat doel te bereiken.