Van basisbeurs tot kleutertoets: dit zeggen politieke partijen over het onderwijs

© RTV Noord
Wat zeggen de politieke partijen voor de verkiezingen op 15 maart over het onderwijs? De verschillen zijn groot: van basisbeurs tot leenstelsel, van kleine klassen tot verplichte kleutertoetsen.
RTV Noord worstelt zich door de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen die meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017 en zet de belangrijkste punten op een rij. We behandelen de belangrijkste thema's voor Nederland, en voor provincie Groningen.
Lees alles over de verkiezingen bij RTV Noord:
PARTIJEN OVER GRONINGENGevestigde partijen over gaswinning | Nieuwe partijen over gaswinning | Gaswinning: woorden versus cijfers | Krimp
PARTIJEN OVER LANDELIJKE THEMA'SGezondheidszorg | Werk en geld | Asielbeleid | Natuur en landbouw | Veiligheid en privacy
DE STANDPUNTEN PER PARTIJVVD | PVV | PvdA | GroenLinks | D66 | CDA | SP | ChristenUnie | Partij voor de Dieren | 50PLUS | SGP | DENK
- DE GRONINGSE KANDIDATEN: Snel overzicht | VVD: Arno Rutte en Joost van Keulen | SP: Sandra Beckerman | CDA: Anne Kuik | ChristenUnie: Stieneke van der Graaf | D66: Antje Diertens | PvdA: Henk Nijboer en William Moorlag
- TEST JE KENNIS: Doe de Groningse verkiezingsquiz!
PvdA: Dorpsscholen hebben bestaansrecht
'We vinden dat kleine dorpsscholen bestaansrecht hebben, omdat ze verbondenheid geven in kleinere leefgemeenschappen. Kinderen met beperkingen doen zoveel mogelijk mee in het reguliere onderwijs. Scholen met veel kinderen met leerachterstanden, willen we extra middelen geven. Op termijn willen we toe naar één voorziening voor onderwijs en opvang van kinderen tussen 0 en 12 jaar.'
'De hogere vmbo-niveaus moeten verlengd worden tot vijf jaar, net zoals de havo. We willen een maatwerkdiploma, zodat kinderen per vak op een zo hoog mogelijk niveau eindexamen kunnen doen. We willen extra investeren in de doorstroom van mvo naar hbo, via bijvoorbeeld zomerscholen.'
PvdA gaat het studievoorschot - de opvolger van de basisbeurs - monitoren en 'zo nodig bijstellen. We willen de hoogte van het collegegeld begrenzen. Mensen met een hbo-opleiding die willen doorstromen naar de universiteit moeten dat tegen het wettelijk collegegeld kunnen doen.'

D66: Een leven lang doorleren

'Alle kinderen krijgen al vroeger les, zodat ze met hun vierde gelijke kansen hebben. Alle kinderen krijgen vanaf hun tweede jaar al toegang tot kindcentra met onderwijs en aandacht voor cultuur, sport, digitale vaardigheden en een gezond leven.'
'Met een aanvraag van school en ouder, moeten budgetten voor kinderen die extra zorg nodig hebben, geregeld zijn. In sommige gevallen blijft speciaal onderwijs door vakspecialisten noodzakelijk. Kijk bijvoorbeeld naar het doveninternaat in Haren, waar 60 leerlingen les krijgen.'
'Het middelbare en hogere onderwijs bieden leerlingen een tweede kans en sluiten goed aan op de arbeidsmarkt. We willen meer scholen die van vmbo tot vwo aanbieden. Daarnaast willen we experimenteren met driejarige brugklassen.' De partij wil ook een maatwerkdiploma, waarin kinderen vakken op meerdere niveau's kunnen volgen en afronden.
'Iedereen kan een leven lang doorleren. Er komt geld voor persoonlijke studiepotjes en toegang tot scholing en training.'

VVD: Betere docenten een betere beloning

'Op basisscholen kunnen vakleerkrachten, die bijvoorbeeld techniek, ICT en Engels onderwijzen, worden ingezet. In het voortgezet onderwijs hebben alle docenten bij voorkeur een master gevolgd. Betere docenten verdienen een betere beloning en meer waardering. Docenten moeten bovendien de mogelijkheid krijgen om zich te specialiseren, bijvoorbeeld in onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen of juist aan leerlingen met een grote leerachterstand.'
'Van elke opleiding mag worden verwacht dat zij perspectief geeft op een baan. Daarom willen wij regelmatig laten toetsen en publiceren of afgestudeerden snel een baan vinden en of zij na een aantal jaar werkervaring tevreden zijn. Ook willen we dat meer jongeren de kans krijgen om op de werkvloer te worden opgeleid.'

CDA: Draai het leenstelsel terug

Het CDA is voorstander van het terugdraaien van het leenstelsel en daarmee voor de terugkeer van de basisbeurs, zodat iedereen in ieder geval tot (hbo) bachelor-niveau gefinancierd kan studeren. De OV-studentenkaart wordt vervangen door een reiskostenvergoeding. Op mbo-gebied ondersteunt de partij het kleinschalig beroepsonderwijs, aangesloten op de vraag van werkgevers in de regio.'
'We moeten waakzaam zijn dat de vrijheid van onderwijs geen vrijbrief is voor het geven van slecht onderwijs dat kinderen verder op achterstand zet. We gaan scholen vooraf toetsen op hun bijdrage aan ontwikkeling van kinderen, integratie en burgerschap. Lerarenopleidingen mogen studenten selecteren aan de poort. Leraren die permanent investeren in hun eigen ontwikkeling, worden beter beloond.'

GroenLinks: Diploma's stapelen op alle niveaus

'Er komt meer geld voor kleinere klassen, extra begeleiding en zo nodig voor het speciaal onderwijs. Scholen krijgen budget voor bijspijkerlessen. Kinderen moeten vaker het voordeel van de twijfel krijgen om een hoger niveau te proberen.'
'Middelbare scholieren kunnen vakken waar ze goed in zijn op een hoger niveau volgen en één vak op lager niveau. Zo sluit het onderwijs beter aan bij hun talenten. Jongeren mogen diploma's stapelen op alle niveaus: een diploma geeft recht op vervolgonderwijs.'
'De opleidingseisen voor leerkrachten op het vmbo gaan omhoog, en ze krijgen een betere beloning. Er komen meer ambachtsscholen voor vakmensen. Leerlingen, studenten, ouders en docenten krijgen meer zeggenschap over het beleid van scholen.'

ChristenUnie: Investeren in krimpregio's

'We investeren in de kwaliteit van onderwijs in krimpregio's. We nemen afscheid van de doorgeslagen focus op toetsen en resultaten. Er komt geen kleutertoets in het basisonderwijs en geen schoolplicht tot vier jaar. Budgetten en regelingen in onderwijs en zorg worden eenvoudiger, bijvoorbeeld voor leerlingen met een (ernstige) meervoudige beperking.'
'Het leenstelsel wordt weer vervangen door een basisbeurs. De OV-kaart blijft behouden. Het collegeld voor een tweede studie krijgt een wettelijk maximum.'
'Iedereen die 18 wordt is dienstplichtig. Je kunt de dienstplicht vervullen tussen de 18 en 28, voor een duur van minstens zes maanden. Voor een aantal uur krijg je een vergoeding van 4,50 euro per uur, waarmee je een studieschuld kan aflossen. De maatschappelijke stage maakt zijn terugkeer.'

SP: Studiebeurs voor iedereen, klassen kleiner

'De SP wil een studiebeurs voor alle studenten, met e en verhoogde aanvullende beurs voor jongeren uit gezinnen met een lager inkomen. Leerlingen krijgen meer mogelijkheden om van het vmbo naar de havo te gaan en van het mbo naar de hbo.'
'In het basisonderwijs mogen klassen niet meer dan 30 leerlingen hebben. Op termijn mogen klassen maximaal 23 kinderen groot worden. Het personeel, studenten en ouders moeten meer te zeggen hebben over de begroting overal in het onderwijs. De Cito-toets, rekentoets en 'kleurtoets' worden niet verplicht opgelegd. Scholen mogen studenten niet extra laten betalen voor zaken die noodzakelijk zijn voor de opleiding (zoals een laptop), en een tweede studie kost hetzelfde collegegeld als de eerste.'

50PLUS: Mavo en ambachtsschool terug

'In het primair onderwijs wil 50PLUS de klassen verkleinen en het aantal lesuren per docent verminderen. De ambachtsschool en de mavo moeten in ere hersteld worden.'
'De toegankelijkheid van het hoger onderwijs moet gewaarborgd blijven. 50PLUS is tegen het sociaal leenstelsel. 50PLUS ziet voor- en nadelen van bijzonder onderwijs en wil hier graag een publiek debat over. 50PLUS is geen voorstander van het 'passend onderwijs'.'
'Het mbo moet zich meer gaan richten op het onderwijs aan volwassenen. Onderwijs voor ouderen moet meer 'gewoon' worden en uitgroeien tot een basisrecht.'

Partij voor de Dieren: Scholen niet afrekenen op cijfers

'In het onderwijs komen 100% biologische schoolkantines en overblijfmaaltijden. De onderwijsinspectie treedt op tegen scholen die geen voorlichting geven over LHTBI-diversiteit. Mediawijsheid en filosofie worden meegenomen in het standaard curriculum van basisscholen en middelbare scholen, en er komt meer tijd voor kunst en drama.'
'Scholen moeten niet worden afgerekend op cijfers, maar op de daadwerkelijke ontwikkeling van de leerling. De rekentoets wordt afgeschaft en doorstromen naar een volgende opleiding wordt makkelijker gemaakt. Het collegegeld wordt flink verlaagd en is voor alle studenten hetzelfde, ongeacht het aantal eerder gevolgde studies of behaalde diploma's. Kinderopvang tot 4 jaar wordt onderdeel van het door de staat aangeboden basisonderwijs.'

SGP: Geen verplichte toetsen

'Scholen houden het recht om leerlingen te weigeren. Scholen blijven ook vrij in de wijze waarop zij vorderingen van leerlingen meten. Er komen daarom geen verplichte kleutertoetsen of diagnostische toetsen.'
'Het resultaat van het centraal examen weegt te zwaar. Het gewicht ervan moet worden beperkt. Het aantal leerwegen en niveaus binnen het VMBO en MBO wordt verminderd. Om middeninkomens beter te ondersteunen wordt het budget voor de aanvullende beurs verhoogd.'
'De overheid moet ervoor zorgen dat bestuurlijke schaalvergroting binnen het onderwijs niet wordt bevorderd.'

DENK: Meer talen in het onderwijs

'We zijn voor meer talen binnen het vroege talenonderwijs en vóór het aanbieden van keuzevakken als Portugees, Spaans, Mandarijn, Turks en Arabisch. MBO-docenten moeten jaarlijks verplicht op praktijkstage zodat ze contact houden met de praktijk. We zijn ook voor programmeren op de basisschool. We zijn voor een maximum klassengrootte van 25 leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs.'
DENK wil het leenstelsel afschaffen en wil een inkomensafhankelijke basisbeurs. 'We zijn voor het kunnen volgen van een tweede masteropleiding voor het wettelijk collegegeld en voor inkomensafhankelijke gratis schoolboeken.'
De partij is ook voor meer brede brugklassen, meer geld voor onderwijsachterstand en het aanbieden van voldoende opleidingen tot islamitisch geestelijke en imams.

PVV: dicht

De PVV wil 'alle moskeeën en islamitische scholen dicht, met een verbod op de koran'.
*RTV Noord hanteert een selectie van de politieke partijen die in de peilingen substantieel worden gepeild op één of meer zetels.
Lees alles over de verkiezingen bij RTV Noord:
PARTIJEN OVER GRONINGENGevestigde partijen over gaswinning | Nieuwe partijen over gaswinning | Gaswinning: woorden versus cijfers | Krimp
PARTIJEN OVER LANDELIJKE THEMA'SGezondheidszorg |