Verkiezingen: wat zeggen politieke partijen over asielzoekers?

© RTV Noord
Wat zeggen de politieke partijen voor de verkiezingen op 15 maart over de opvang van asielzoekers? Moet er een kinderpardon komen? Mogen economische asielzoekers het land in? Of moeten de grenzen helemaal dicht?
RTV Noord worstelt zich door de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen die meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017 en zet de belangrijkste punten op een rij. We behandelen de belangrijkste thema's voor Nederland, en voor provincie Groningen.
Lees alles over de verkiezingen bij RTV Noord:
PARTIJEN OVER GRONINGENGevestigde partijen over gaswinning | Nieuwe partijen over gaswinning | Gaswinning: woorden versus cijfers | Krimp
PARTIJEN OVER LANDELIJKE THEMA'SGezondheidszorg | Werk en geld | Asielbeleid | Natuur en landbouw | Veiligheid en privacy
DE STANDPUNTEN PER PARTIJVVD | PVV | PvdA | GroenLinks | D66 | CDA | SP | ChristenUnie | Partij voor de Dieren | 50PLUS | SGP | DENK
- DE GRONINGSE KANDIDATEN: Snel overzicht | VVD: Arno Rutte en Joost van Keulen | SP: Sandra Beckerman | CDA: Anne Kuik | ChristenUnie: Stieneke van der Graaf | D66: Antje Diertens | PvdA: Henk Nijboer en William Moorlag
- TEST JE KENNIS: Doe de Groningse verkiezingsquiz!
VVD: Geen bed-bad-brood opvang meer
'De VVD wil afscheid nemen van de bed-bad-brood opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers, zoals in bijvoorbeeld Groningen. 'Zij zijn definitief afgewezen en moeten Nederland verlaten. Gemeentelijke opvang neemt de prikkel voor vertrek weg.' Daarnaast wil de partij dat vluchtelingenopvang zoveel mogelijk in de landen van vertrek wordt geregeld. 'Het geld dat we nu aan opvang in Europa uitgeven, kunnen we daar veel efficiënter besteden.'
'Voor migranten uit veilige landen is hier geen plek. Immigranten met een tijdelijke verblijfsvergunning moeten niet meer direct volledige aanspraak kunnen maken op de gehele Nederlandse so ciale zekerheid.'

PVV: De grenzen dicht

'Nul asielzoekers erbij en geen immigranten meer uit islamitische landen', stelt PVV. 'De grenzen dicht. Alle al verleende verblijfsvergunningen voor bepaalde tijd worden ingetrokken en AZC's gaan dicht.'
'Islamitische hoofddoekjes mogen niet in publieke functies, en er komt een verbod op overige islamitische uitingen die in strijd zijn met de openbare orde.'

D66: Taalles en kans op werk

'Vluchtelingen krijgen vanaf de eerste dag taalles en kans op werk. Ze komen via veilige en legale routes naar Nederland. Goede grenscontroles aan de Europese buitengrenzen houden het aantal vluchtelingen beheersbaar.'
'Wij zijn er trots op dat mensen van verschillende afkomst Nederlander zijn. Niemand hoeft in Nederland zijn oorspronkelijke nationaliteit op te geven. Ook Nederlanders in het buitenland houden hun Nederlanderschap zolang zij dat willen.'

CDA: Rekening houden met de regio

'Voor vluchtelingen die werkelijk in nood verkeren bieden wij altijd hulp en bescherming. Het perspectief blijft gericht op terugkeer en hun bijdrage aan de wederopbouw van het land van herkomst, als de situatie daar weer veilig is.'
'De toestroom van vluchtelingen moet ingedamd worden door meer dan nu 'safe havens' te creëren en hulp te bieden in landen als Libanon. Bij de opvang van asielzoekers in ons eigen land houden wij voortdurend rekening met het draagvlak in de regio. Wij kiezen voor een gelijkmatige verdeling van kleinschalige vluchtelingencentra over het land. Weigeren in te burgeren moet in het uiterste geval kunnen leiden tot intrekking van de verblijfsstatus.'

GroenLinks: Meer geld voor opvang in regio

'Er komt meer geld voor opvang van vluchtelingen in de regio zodat mensen die lang in opvangkampen verblijven bescherming, veiligheid, onderwijs en zorg krijgen. Nederland zet zich in voor veilige vluchtelingenroutes. Gemeenten krijgen het aantal asielzoekers dat ze moeten opvangen toegewezen op basis van inwonertal.
'Wie geen asiel krijgt, gaat zo snel mogelijk terug naar land van herkomst. Wie niet kan worden teruggestuurd, krijgt een tijdelijke verblijfsvergunning. Als terugkeer na drie jaar nog steeds onmogelijk is, wordt deze omgezet in een permanente verblijfsstatus. Gemeenten richten voorzieningen in voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Asielzoekers leren vanaf dag één over de Nederlandse samenleving, taal en onze grondrechten.'

PvdA: Huisvesten in de buurt van azc

'Asielzoekers die mogen blijven, moeten zoveel mogelijk worden gehuisvest in de regio van de eerste opvang. Statushouders krijgen voorrang bij huisvesting. In plaatsen met tekorten aan woningen worden tijdelijke en kleinschalige woonvoorzieningen gebouwd voor statushouders en mensen op de wachtlijst.'
'Diegenen die niet in Nederland mogen blijven, bieden we een terugkeerplan aan. We willen harde afspraken maken met landen over het terugnemen van hun afgewezen onderdanen. Landen die niet meewerken, leggen we sancties op.'
'De grootte van azc's moet beter passen bij de omvang van het dorp of de stad.'

ChristenUnie: Economische migranten terugsturen

'Er moet Europese controle komen bij de buitengrenzen, waar intake en eerste selectie van vluchtelingen kan plaatsvinden. De centra in Italië en Griekenland moeten worden verbeterd. Mensenhandelaren moeten keihard worden aangepakt. Economische migranten die geen bescherming nodig hebben, worden teruggestuurd.'
'We hebben een ruimhartig uitnodigingsbeleid voor kwetsbare vluchtelingen, zoals religieuze minderheden en LHBT'ers. We verruimen het kinderpardon. Er vindt nauwkeurige registratie en onderzoek van asielzoekers plaats. Wanneer een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden aan een asielzoeker wordt opgelegd, wordt de verblijfsvergunning ingetrokken.'

SP: Apart integratiebeleid voor achterstanden

'Migranten en statushouders moeten zo snel mogelijk onderwijs krijgen met aandacht voor de vrijheden, rechten en plichten in ons land. Mensen die terugkeren uit Syrië of andere landen, worden na een rechterlijke toets verplicht opgenomen in een deradicaliseringstraject.'
'Er komt een specifiek integratiebeleid voor mensen met een grote achterstand, zodat taal en werkloosheid, maar ook eer gerelateerd geweld wordt aangepakt.'

50PLUS: Pas na 10 jaar Nederlands paspoort

'Economische vluchtelingen en uitgeprocedeerde asielzoekers worden teruggestuurd naar het land van herkomst. Het Nederlandse paspoort wordt pas aan nieuwkomers verstrekt na een termijn van tien jaar, een gemeentelijk 'bewijs van goed gedrag', goede beheersing van de Nederlandse taal en een af te leggen verklaring over de Nederlandse Grondwet.'
'Meer co ntrole Nederlandse grenzen en betere bewaking Europese buitengrenzen. Bestrijden van mensensmokkel door strengere straffen.
50Plus wil zoveel mogelijk opvang van vluchtelingen in de regio.'

Partij voor de Dieren: Geen economische vluchtelingen

'Mensen die op de vlucht zijn voor geweld worden geholpen om een veilige bestemming in Europa te bereiken. Mensen die om economische motieven naar Europa willen, worden aan de buitengrenzen uit de vluchtelingenstroom gefilterd.'
'Het aantal vluchtelingen dat gehuisvest wordt, mag op geen enkel moment meer zijn dan een kwart van het aantal inwoners van een stad of dorp voorafgaand aan de opvang. Vluchtelingen moeten zich zo snel mogelijk onze taal en cultuur eigen kunnen maken. Ze hebben recht op onderwijs, zorg, (vrijwilligers)werk en goede huisvesting.'

SGP: Meer geld voor gedwongen terugkeer

'Bij het regelen van opvang in Nederland moet aandacht zijn voor het draagvlak in gemeenten. Tevens moet rekening worden gehouden met het aantal houders van een verblijfsvergunning in een gemeente.'
'Het is onwenselijk dat iemand na vijf jaren verblijf in Nederland 'automatisch' voor onbepaalde tijd mag blijven. Bij gezinshereniging moeten strengere eisen worden gesteld aan het inkomen en de leeftijd van migranten. Er moet meer geld en mankracht komen voor gedwongen terugkeer van vreemdelingen.'
'De toetsing van asielverzoeken dient zoveel mogelijk buiten Europa plaats te vinden. Mensensmokkelaars moeten keihard worden aangepakt.'

DENK: Vervang integratie door acceptatie

'We zijn voor het korten van de wettelijke termijn waarna een persoon in een asielprocedure kan werken en studeren.
'Integratie wordt vervangen door wederzijdse acceptatie. We zijn voor het invoeren van een Minister van Wederzijdse Acceptatie. Ook zijn we voor een Nationale Dag van het Staatsburgerschap als nationale feestdag.'
*RTV Noord hanteert een selectie van de politieke partijen die in de peilingen substantieel worden gepeild op één of meer zetels.
Lees alles over de verkiezingen bij RTV Noord:
PARTIJEN OVER GRONINGENGevestigde partijen over gaswinning | Nieuwe partijen over gaswinning | Gaswinning: woorden versus cijfers | Krimp
PARTIJEN OVER LANDELIJKE THEMA'SGezondheidszorg | Werk en geld | Asielbeleid | Natuur en landbouw | Veiligheid en privacy
DE STANDPUNTEN PER PARTIJVVD | PVV | PvdA | GroenLinks | D66 | CDA | SP | ChristenUnie | Partij voor de Dieren | 50PLUS | SGP | DENK
-