Wat zeggen de politieke partijen over veiligheid en je privacy?

Wat zeggen de politieke partijen voor de verkiezingen op 15 maart over veiligheid en privacy? Moeten radicale moslims preventief worden opgesloten? Moet anoniem internetten worden verboden? Of moet Nederland een voorloper op privacy worden?
RTV Noord worstelt zich door de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen die meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017 en zet de belangrijkste punten op een rij. We behandelen de belangrijkste thema's voor Nederland, en voor provincie Groningen.

Het thema veiligheid wijkt af van maatregelen en beleid over asielzoekers en asielzoekerscentra. Die hebben we in een apart artikel behandeld.

Lees alles over de verkiezingen bij RTV Noord:
PARTIJEN OVER GRONINGENGevestigde partijen over gaswinning | Nieuwe partijen over gaswinning | Gaswinning: woorden versus cijfers | Krimp
PARTIJEN OVER LANDELIJKE THEMA'SGezondheidszorg | Werk en geld | Asielbeleid | Natuur en landbouw | Veiligheid en privacy
DE STANDPUNTEN PER PARTIJVVD | PVV | PvdA | GroenLinks | D66 | CDA | SP | ChristenUnie | Partij voor de Dieren | 50PLUS | SGP | DENK
- DE GRONINGSE KANDIDATEN: Snel overzicht | VVD: Arno Rutte en Joost van Keulen | SP: Sandra Beckerman | CDA: Anne Kuik | ChristenUnie: Stieneke van der Graaf | D66: Antje Diertens | PvdA: Henk Nijboer en William Moorlag
- TEST JE KENNIS: Doe de Groningse verkiezingsquiz!

VVD: Strijders meteen opsluiten
'Om aanslagen te voorkomen, pakken we uitkeringen, paspoorten en verblijfsvergunningen van jihadgangers af. Het uitreizen naar het buitenland, met als doel het plegen van of het bijdragen aan een terroristisch misdrijf, moet strafbaar worden. Wie zich aansluit bij een terroristische organisatie, verliest het recht om Nederlander te zijn. We trekken dan het Nederlanderschap in, of iemand nu st rafrechtelijk veroordeeld is of niet. Strijders die terugkeren, willen we bovendien meteen opsluiten.'

PVV: Radicale moslims preventief opsluiten
'Radicale moslims worden preventief opgesloten. Criminelen met een dubbele nationaliteit gaan we denaturaliseren en uitzetten. Syriëgangers laten we niet meer terugkeren naar Nederland.'

De PVV wil verder 'fors extra geld voor defensie en politie'.

D66: Nederland wordt privacy-voorloper
'Wij bestrijden terrorisme door intensievere Europese samenwerking tussen
inlichtingendiensten en het in een vroeg stadium signaleren van radicalisering.'

'Wij zorgen voor bescherming van privacy en beschikking over digitale privégegevens. Nederland wordt digitale koploper in Europa. Daarbij hoort een open, vrij en veilig internet.' Verder wil de partij meer investeren in internationale samenwerking en defensie.

CDA: Minder voorwaardelijke vrijlating
'Veel mensen hebben het gevoel dat de samenleving het steeds vaker verliest van de georganiseerde criminaliteit, internetcriminelen en jonge veelplegers.' Daar haakt de partij op in. Het CDA wil dat straffen tot twee jaar niet meer in aanmerking komen voor voorwaardelijke vrijlating. Bij vandalisme worden jongeren zelf ingezet om de schade te herstellen, en de politie moet sneller ingrijpen als agenten of hulpverleners worden beledigd of belemmerd in hun functioneren.

Het CDA wil radicalisering tegengaan door het verheerlijken van geweld strafbaar te stellen en de financering van moskeeën en islamitische organisaties vanuit het buitenland te verbieden.

GroenLinks: Identificatieplicht afschaffen
'Er komen zwaardere straffen voor discriminerend geweld, bedreigingen en intimidatie. Naast antisemitisme wordt ook moslimdiscriminatie apart geregistreerd.'

'Bij de bestrijding van terrorisme komt de nadruk te liggen op het verzamelen van inlichtingen uit menselijke bronnen en gerichte digitale surveillance in plaats van massasurveillance. De veiligheidsdiensten gaan niet grootschalig communicatie aftappen. De overheid geeft inzicht in haar data en het aantal taps. De identificatieplicht wordt afgeschaft.'

PvdA: Gemeenten maakt eigen buurtplannen
'Eén wijkagent per 5000 inwoners is voor de PvdA het minimum. Mensen die agenten of andere hulpverleners bedreigen, worden hard aangepakt. Gemeenten maken voor elke buurt een buurtplan met de bewoners waarin de gezamenlijke doelstellingen voor veiligheid staan.'

'Iedereen moet kunnen zien welke informatie de overheid van je opslaat en doorgeeft. Ook bedrijven moeten duidelijkheid geven in wat zij van je weten. Het verzamelen van steeds grotere hoeveelheden data helpt opsporingsdiensten. Projecten die radicalisatie tegen kunnen gaan, krijgen meer steun.'

'Mensen die een taakstraf ontlopen, moeten de gevangenis in en hun tijd daar uitzitten.'

ChristenUnie: Verspreiding seksueel getinte foto's wordt strafbaar
'In de komende periode kabinetsperiode wordt ingezet op groei voor het defensiebudget, naar de NAVO-vorm van 2% van het BNP. Investeren in cyberkennis is essentieel om ook in het digitale tijperk een succesvolle krijgsmacht te zijn. De investeringen in defensie moeten ten goede komen aan de werkgelegenheid in de krimpregio's.'

'Er moeten meer getrainde wijkagenten komen om de norm van 1 wijkagent op 5000 inwoners te halen. Het moet mogelijk worden om teruggekeerde jihadgangers de Nederlandse nationaliteit te ontnemen. De verspreiding van seksueel getinte foto's van anderen wordt strafbaar. Een opgelegde straf wordt uitgezeten.'

SP: Lijst van haatzaaiende organisaties
'Agressie tegen hulpverleners wordt hard aangepakt met straffen en boetes. We zorgen voor meer diversiteit bij de politie, besteden aandacht aan het bestrijden aan etnisch profileren en investeren in meer financieel rechercheurs om criminelen te raken in hun portemonnee.'

'Er komt een programma tegen seksisme en huwelijksdwang, tegen gedwongen prostitutie, en eer gerelateerd geweld. We publiceren een lijst van organisaties die haat zaaien en geweld prediken.'

'De AIVD krijgt geen 'sleepnet' om zoveel mogelijk gegevens van zoveel mogelijk mensen binnen te halen. Overheden koppelen data niet automatisch aan elkaar en zijn transparant over wat ze van Nederlanders weten. Er komen duidelijke regels over wat banken, verzekeraars en andere bedrijven over mensen mogen verzamelen.'

50PLUS: Meer controles op snelheidsovertreders
'Er komen meer politiebureaus en wijkagenten. Elke cent misdaadgeld moet worden terugbetaald. Schade aangebracht door relschoppers wordt volledig op de daders verhaald. Meer gevangenisstraffen in plaats van werkstraffen.'

'Criminaliteitsbestrijding en informatiep ositie radicalisering opvoeren door inzet van extra wijkagenten. Meer controle op snelheidsovertreders op snelwegen en in wijken door gebruik te maken van moderne technieken.'

'We willen anoniem internetgebruik tegengaan door invoering van een digitaal paspoort.'

Partij voor de Dieren: Regels herzien in belang van privacy
'Geen sluiting, maar heropening van politiebureaus en investeren in wijkagenten. Etnisch profileren wordt tegengegaan door onder andere een registratiesysteem waarin wordt vermeld waarom iemand staande is gehouden.'

'Al het Nederlandse en Europese beleid op het gebied van aftappen, verzamelen en opslaan van gegevens van burgers wordt scherp herzien in het belang van de privacy. We stoppen met de verplichte opname van vingerafdrukken in reisdocumenten en het opslaan ervan in een database. Nederland gaat persoonsgegevens op het hoogste niveau beschermen. De identificatieplicht wordt afgeschaft.'

SGP: Onderzoek naar dienstplicht
'We moeten 2 procent van het BBP aan defensie uitgeven, conform de NAVO-norm. Er moet weer een staatssecretaris van Defensie komen, die vooral grote projecten coördineert.'

'De komende kabinetsperiode moet ook verkend worden wat de voor- en nadelen zijn van een dienstplicht voor iedereen. Na een basistraining moet gekozen kunnen worden voor een militair vervolg of sociale invulling.'

'Tegen ophitsende predikers moet strafrechtelijk worden opgetreden. In de zorg, het onderwijs en het OV wordt het dragen van gezichtsbedekkende kleding verboden. Als een Nederlander deelneemt aan een terroristische organisatie, zal deze de Nederlandse nationaliteit moeten verliezen. De privacy van mensen mag noodzakelijke veiligheidsmaatregelen niet doorkruisen.'

DENK: Geen taakstraffen bij kinderporno
'Een toegespitst leger dat alleen gericht is op verdediging, vrede en wederopbouw. Voor het oprichter van een Ministerie van Vrede en Wederopbouw in plaats van Defensie. Om etnisch profileren tegen te gaan, zijn we voor een landelijk Meldpunt Politiefunctioneren.'

'Op kindermisbruik moet de straf chemische castratie in combinatie met behandeling staan. Taakstraffen mogen niet mogelijk zijn bij het bezit van kinderporno.'

'Burgers krijgen 20% zeggenschap over de inzet van politiecapaciteit. Ook moet er een app komen waarbij intimidatie gemeld kan worden, wat kan leiden tot handhaving in gebieden. Daarnaast moet er een Actieplan Integratie Aanpak Extreemrechts Geweld komen.'

*RTV Noord hanteert een selectie van de politieke partijen die in de peilingen substantieel worden gepeild op één of meer zetels.

Lees alles over de verkiezingen bij RTV Noord:
PARTIJEN OVER GRONINGENGevestigde partijen over gaswinning | Nieuwe partijen over gaswinning | Gaswinning: woorden versus cijfers | Krimp
PARTIJEN OVER LANDELIJKE THEMA'SGezondheidszorg | Werk en geld | Asielbeleid | Natuur en landbouw | Veiligheid en privacy
DE STANDPUNTEN PER PARTIJVVD | PVV | PvdA | GroenLinks | D66 | CDA | SP | 
Meer over dit onderwerp:
tk2017 GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws