Natuur of landbouw? Dit vinden politieke partijen

© RTV Noord
Wat zeggen de politieke partijen voor de verkiezingen op 15 maart over landbouw en natuur? De een pleit voor een verbod op megastallen, de ander geeft natuurbeheer liever aan de boer. Er staat wat op het spel.
RTV Noord worstelt zich door de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen die meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017 en zet de belangrijkste punten op een rij. We behandelen de belangrijkste thema's voor Nederland, en voor provincie Groningen.

GroenLinks: Natuurvriendelijke boeren worden beloond

'We beschermen schoonheid, stilte en weidsheid van ons landschap, de nachtelijke duisternis en de ongerepte kust. Boeren die hun bedrijf verduurzamen en natuurvriendelijk maken worden beloond. Er komt een einde aan intensieve veehouderij. Landbouw mag geen schade aanbrengen aan de landbouwgrond. We willen af van megastallen en er komt een einde aan de bio-industrie.'
'We voeren een Klimaatwet in. Uiterlijk in 2050 hebben we alleen nog schone energie. Nederland streeft naar twee tot drie procent energiebesparing per jaar. We sluiten de kolencentrales in de kabinetsperiode, en de kerncentrale in Borssele gaat dicht. Er komen geen nieuwe kerncentrales. We stoppen met subsidies op gas en er komt een heffing op CO2-uitstoot, zodat de uitstoot omlaag gaat.'
'De toekomst van onze economie is groen. Daarom komt er een ministerie voor Klimaat en Duurzame Economie.'

CDA: Betrek boeren bij landschap en natuur

'Het is belangrijk om niet alle agrarische grond in en rondom steden te bestemmen voor projectontwikkeling of natuurgebied. We moeten ook de groene ruimte buiten de stad beschermen. Wij zijn tegen de onteigening van goede landbouwgrond voor de aanleg van nieuwe natuur. In plaats daarvan moeten boeren rendabel betrokken worden bij het landschaps- en natuurbeheer.'
'Innovatie van de hele landbouwsector is hard nodig om op termijn binnen Europa zelfvoorzienend te worden op het gebied van basisvoedsel. We willen naar evenwichtsbemesting toe in de agrarische sector: wat er aan meststoffen aan de bodem ontrokken wordt, moet een akkerbouwer of melkveehouder aan de bodem terug kunnen geven.'
'We willen een aparte minister van landbouw, natuur en voedsel.'

Partij voor de Dieren: Veel minder dieren houden
'Het aantal gehouden dieren wordt met 70% verlaagd. Weidegang wordt verplicht. Alle dieren in de veehouderij krijgen het recht op vrije uitloop. Melkveehouders mogen niet meer koeien hebben dan ze grond hebben om te kunnen beweiden. Er komt een maximum aan de hoeveelheid melk die geproduceerd mag worden. Vestiging en ontwikkeling van megastallen wordt verboden.'

'Rondom natuurgebieden wordt de vee-industrie versneld afgebouwd. De kiloknaller verdwijnt uit de schappen. Voor alle producten wordt een eerlijke prijs betaald. De vervuiler gaat betalen. Producten die gepaard gaan met milieuschade en dierenleed zoals vlees, zuivel en eieren, komen in het hoge btw-tarief. Gezonde, duurzame producten zals biologische groene en fruit, stellen we vrij van btw. Overschotten van vlees, eieren en zuivel zijn ontoelaatbaar. Daarom schaffen we opkoopregelingen van de overheid af.'

'Veel boeren staat het water aan de lippen wegens de moordende concurrentie bij schaalvergroting en intensivering: de overheid zal hulp moeten bieden.'

VVD: Subsidie voor innovatie
'Wij willen dat het Europese landbouwbudget niet langer wordt ingezet om de klassieke landbouw te subsidiëren, maar plaatsmaakt voor subsidiëring van innovatieve, hoog productieve en efficiënte landbouw. Met een hogere opbrengst per hectare wordt er genoeg voedsel geproduceerd én blijft er voldoende ruimte over voor recreatie en natuur. Hierdoor kan het Europese landbouwbudget worden verlaagd en kunnen ook Europese regels worden geschrapt.'

Verder moet volgens de VVD het dier centraal staan. 'De leefruimte per koe is belangrijker dan het totaal aantal koeien per stal.'

PVV: Geen geld
'Geen geld meer aan windmolens en innovatie.'

D66: Stop ontbossing voor voedsel of diervoeding
'Bij de aanleg van windmolens en zonneparken, kijken we goed naar de locatie. Of er bijvoorbeeld gebouwd kan worden naast bestaande infrastructuur. Met de landbouw en voedselindustrie maken we afspraken over het stoppen van ontbossing voor voedsel of diervoeding, het terugdringen van de uitstoot van methaan en het bevorderen van een gezonder en duurzamer dieet.

'In 2030 moet onze CO2-uitstoot tenminste 50% lager zijn, in 2050 zelfs 95% lager. We heffen geen belasting meer op zelfopgewekte groene stroom. Wie meer CO2 uitstoot, betaalt ook meer.'

PvdA: Einde aan bouw megastallen
'Wij willen dat er meer veevoer uit de eigen akker- en tuinbouwrestproducten worden gehaald zodat we kunnen stoppen met de import van de dure en niet-duurzame soja. De mest die op het land wordt uitgereden, moet gezond zijn voor het milieu. We willen pesticiden verbieden en het gebruik van antibiotica in de veehouderij afbouwen. Er komt een einde aan de bouw van megastallen. Boeren moeten kunnen aantonen dat hun dieren een goed leven hebben gehad. Provincies krijgen de bevoegdheid om extra eisen te stellen aan de veehouderij als het gaat om de volksgezondheid en het milieu.'

ChristenUnie: Maak open landschappen niet kleiner
'Open landschappen mogen niet steeds kleiner worden. Verrommeling, versnippering en bouwen op zichtlocaties langs wegen wordt tegengegaan.'

'Geen verkoop onder de kostprijs en geen kiloknallers. Duitse initiatieven waarbij boeren rechtstreeks een vergoeding krijgen voor investeringen in dierenwelzijn, verdienen navolging in Nederland. Boeren krijgen een adequate vergoeding voor natuur-, landschaps- en weidevogelbeheer. '

'Er komt één helder wettelijk kader voor melkveehouderij. Het gebruik van antibiotica wordt stapsgewijs verder teruggebracht. Bedrijven worden gestimuleerd om voedseloverschotten te doneren aan voedselbanken.'

SP: Geen zieke dieren ruimen, maar prikken
'Provincies, gemeenten en buurten maken zelf duurzame energie-plannen. Er komt een wettelijke regeling voor inspraak van omwonenden van windparken en vergelijkbare energieprojecten die de leefomgeving beïnvloeden. We willen in 2050 een CO2-neutrale samenleving.'

'Open landschappen worden niet langer aangevreten door nieuwbouw, bedrijventerreinen, kassen en wegen. De bouw van kantoren en bedrijventerreinen wordt niet toegestaan wanneer daar geen duidelijke vraag naar is.'

'De dieronvriendelijke bio-industrie moet diervriendelijke en duurzame veehouderij worden. Er komen geen nieuwe megastallen en van alle stallen wordt de brandveiligheid verbeterd. Het aantal kippen, varkens, geiten en andere dieren wordt verminderd. Daarnaast willen we geen zieke dieren ruimen, maar ze vooraf prikken.'

50PLUS: Natuur zoveel mogelijk openstellen
'Voor de toekomst en de ontwikkeling van krimpregio's zijn goede verbindingen noodzakelijk. Compensatie van de groei van steden vindt plaats door de ontwikkeling van nieuwe natuurgebieden. Bestaande natuurgebieden worden zo veel mogelijk opengesteld voor publiek en beschermd.'

'Er komt extra stimulans voor landbouwtechnologie, duurzame methoden, innovaties en landbouwonderwijs. Tegengaan van voedselverspilling is een speerpunt. 50Plus wil geen megastallen.'

SGP: Natuur niet koste wat het kost beschermen
'De rekening van vergroening in de landbouw mag niet eenzijdig bij boeren worden neergelegd. Jonge boeren hebben steun nodig, vooral degenen die een bedrijf hebben overgenomen.

'Er moet meer geld worden uitgetrokken voor vernieuwende stalsystemen en technieken waarmee boeren en tuinders beter kunnen zorgen voor het milieu en hun vee. Europese subsidie voor plattelandsontwikkeling is nodig voor innovatie op het boerenerf.'

'De pachtwet moet op de schop en de rode diesel moet terugkomen. Het massaal doden van vee en vernietigen van alle vlees bij uitbraken van dierziekten mag nooit meer voorkomen.'

'Als het even kan, moet natuurbeheer worden overgelaten aan boeren en andere grondeigenaren. In het Natura 2000 beleid moet niet elke vierkante meter natuur koste wat het kost beschermd worden.'

DENK: Afspraken over voedseloverschotten
'We zijn voor het stimuleren van kleinschaligere landbouw. We zijn voor meer beschermde natuurgebieden in Nederland. Op termijn moet 20 procent van ons Noordzeegebied ingericht als zeereservaat. Nederland moet koploper worden op het gebied van groene innovatie.'

'Er komt een wettelijke groen- en speelruimte norm. We willen stimuleren dat bedrijven afspraken maken met liefdadigheidsinstellingen over voedseloverschotten.'

*RTV Noord hanteert een selectie van de politieke partijen die in de peilingen substantieel worden gepeild op één of meer zetels.

Lees de verkiezingsprogramma's en -thema's bij RTV Noord:
- PARTIJEN: VVD | PVV | PvdA | GroenLinks | D66 | CDA | SP | ChristenUnie | Partij voor de Dieren | 50PLUS | SGP | DENK
- GRONINGEN: Gevestigde partijen over gaswinning | Nieuwe partijen over gaswinning | Gaswinning: woorden versus cijfers | Krimp | De Groningse kandidaten
- LANDELIJK: Gezondheidszorg | Werk en geld | Asielbeleid | Natuur en landbouw | Veiligheid en privacy