Wat betekent GroenLinks voor Groningen en Nederland?

Lijsttrekker Jesse Klaver
Lijsttrekker Jesse Klaver © Martijn Folkers/RTV Noord
Geen zin om verkiezingsprogramma's van een pagina of honderd door te ploeteren? Geen nood. RTV Noord zet van elke gevestigde politieke partij de belangrijkste standpunten op een rij. In dit artikel: GroenLinks.
Lees 
 bij RTV Noord
:

PARTIJEN OVER GRONINGEN
 | 
 | 
 | 

PARTIJEN OVER LANDELIJKE THEMA'S
 | 
 | 
 | 
 | 

DE STANDPUNTEN PER PARTIJ
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 

-
DE GRONINGSE KANDIDATEN
:
|
|
|
|
|
|

-
TEST JE KENNIS
:

GRONINGS GAS

'De gaswinning in Groningen wordt teruggeschroefd naar maximaal 21 miljard kuub per jaar. Jaarlijks wordt een nieuw besluit genomen over de verdere verlaging. We stappen zo snel mogelijk af van het gebruik van fossiel gas. Proefboringen en zoutwinning in het Waddengebied worden niet toegestaan.'
'Met een investeringsplan voor energiezuinige woningen worden Nederlandse huishoudens binnen een periode van vijftien jaar onafhankelijk van gas voor hun warmte- en stroomvoorziening. De aansluitplicht op gas wordt zo snel mogelijk geschrapt en alle nieuwbouw is gasloos.'
*Buiten het verkiezingsprogramma om, zet de partij erop in om de gaswinning terug te schroeven naar 12 miljard kuub per jaar.

WERK EN GELD

'We investeren in de regionale economie, infrastructuur, cultuur en voorzieningen in regio's. GroenLinks wil de voorzieningen voor bewoners in krimpgebieden op peil houden.'
'We maken met vakbonden en werkgevers afspraken over stijging van lonen, en gelijke beloning voor gelijk werk. De overheid geeft het voorbeeld door reële loonsverhoging te geven aan politieagenten, leerkrachten en werkenden in de zorg.'
'We maken vaste contracten aantrekkelijker door hogere premies te vragen voor tijdelijke contracten. Voor zzp'ers komt een verplichte collectieve basisvoorziening voor arbeidsongeschiktheid. Flexwerkers en zzp'ers kunnen makkelijker voor hun pensioen sparen. We helpen kleine en startende ondernemers door het tweede ziektejaar van werknemers voor ze te betalen. De AOW als basispensioen wordt fors verhoogd.'
'De belastingen voor lage en middeninkomens worden fors verlaagd. Mensen met een laag loon houden netto meer over en kunnen gemakkelijker kiezen om in deeltijd te werken. Topinkomens worden zwaarder belast. Het toeslagen- en belastingstelsel wordt vereenvoudigd en meer gericht op het aanpakken van inkomensongelijkheid en armoede. Er komen kwijtscheldingsregelingen voor mensen met zeer problematische schulden. We schaffen de tegenprestatie in de bijstand af. Gemeenten mogen experimenten met bijvoorbeeld een basisinkomen.'

GEZONDHEIDSZORG

'We roepen de wildgroei aan zorgpolissen een halt toe. Er komen verzekeringspolissen met een breed basispakket. Het aantal polissen wordt
beperkt tot één naturapolis en één restitutiepolis per verzekeraar. Het eigen risico wordt afgeschaft. Marktwerking in de zorg wordt strenger gereguleerd. Zorgverzekeraars mogen geen winstoogmerk hebben.'
'Om lagere prijzen voor medicijnen af te dwingen, worden medicijnen centraal door de overheid ingekocht. Medisch specialisten gaan verplicht in loondienst en vallen onder de Balkenendenorm, net als bestuurders van zorgverzekeraars.'

ASIELBELEID

'Er komt meer geld voor opvang van vluchtelingen in de regio zodat mensen die lang in opvangkampen verblijven bescherming, veiligheid, onderwijs en zorg krijgen. Nederland zet zich in voor veilige vluchtelingenroutes. Gemeenten krijgen het aantal asielzoekers dat ze moeten opvangen toegewezen op basis van inwonertal.
'Wie geen asiel krijgt, gaat zo snel mogelijk terug naar land van herkomst. Wie niet kan worden teruggestuurd, krijgt een tijdelijke verblijfsvergunning. Als terugkeer na drie jaar nog steeds onmogelijk is, wordt deze omgezet in een permanente verblijfsstatus. Gemeenten richten voorzieningen in voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Asielzoekers leren vanaf dag één over de Nederlandse samenleving, taal en onze grondrechten.'

LANDBOUW EN NATUUR

'We beschermen schoonheid, stilte en weidsheid van ons landschap, de nachtelijke duisternis en de ongerepte kust. Boeren die hun bedrijf
verduurzamen en natuurvriendelijk maken worden beloond. Er komt een einde aan intensieve veehouderij. Landbouw mag geen schade aanbrengen aan de landbouwgrond. We willen af van megastallen en er komt een einde aan de bio-industrie.'
'We voeren een Klimaatwet in. Uiterlijk in 2050 hebben we alleen nog schone energie. Nederland streeft naar twee tot drie procent energiebesparing per jaar. We sluiten de kolencentrales in de kabinetsperiode, en de kerncentrale in Borssele gaat dicht. Er komen geen nieuwe kerncentrales. We stoppen met subsidies op gas en er komt een heffing op CO2-uitstoot, zodat de uitstoot omlaag gaat.'
'De toekomst van onze economie is groen. Daarom komt er een ministerie voor Klimaat en Duurzame Economie.'

ONDERWIJS

'Er komt meer geld voor kleinere klassen, extra begeleiding en zo nodig voor het speciaal onderwijs. Scholen krijgen budget voor bijspijkerlessen. Kinderen moeten vaker het voordeel van de twijfel krijgen om een hoger niveau te proberen.'
'Middelbare scholieren kunnen vakken waar ze goed in zijn op een hoger niveau volgen en één vak op lager niveau. Zo sluit het onderwijs beter aan bij hun talenten. Jongeren mogen diploma's stapelen op alle niveaus: een diploma geeft recht op vervolgonderwijs.'
'De opleidingseisen voor leerkrachten op het vmbo gaan omhoog, en ze krijgen een betere beloning. Er komen meer ambachtsscholen voor vakmensen. Leerlingen, studenten, ouders en docenten krijgen meer zeggenschap over het beleid van scholen.'

VEILIGHEID

'Er komen zwaardere straffen voor discriminerend geweld, bedreigingen en intimidatie. Naast antisemitisme wordt ook moslimdiscriminatie apart geregistreerd.
'Bij de bestrijding van terrorisme komt de nadruk te liggen op het verzamelen van inlichtingen uit menselijke bronnen en gerichte digitale surveillance in plaats van massasurveillance. De veiligheidsdiensten gaan niet grootschalig communicatie aftappen. De overheid geeft inzicht in haar data en het aantal taps.'
'Soft drugs en drugs zoals XTC en paddo's worden gelegaliseerd. De identificatieplicht wordt afgeschaft.'

VERDER:

GroenLinks vindt uitbreidingen van vliegvelden zoals Eelde niet nodig, vanwege de aanwezigheid van treinverbindingen.