Wat betekent D66 voor Groningen en Nederland?

Lijsttrekker Alexander Pechtold
Lijsttrekker Alexander Pechtold © Roel Wijnants/Flickr (Creative Commons)
Geen zin om verkiezingsprogramma's van een pagina of honderd door te ploeteren? Geen nood. RTV Noord zet van elke gevestigde politieke partij de belangrijkste standpunten op een rij. In dit artikel: D66.
Lees 
 bij RTV Noord
:

PARTIJEN OVER GRONINGEN
 | 
 | 
 | 

PARTIJEN OVER LANDELIJKE THEMA'S
 | 
 | 
 | 
 | 

DE STANDPUNTEN PER PARTIJ
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 

-
DE GRONINGSE KANDIDATEN
:
|
|
|
|
|
|

-
TEST JE KENNIS
:

GRONINGS GAS

'D66 wil dat de gaswinning structureel laag blijft. Gas speelt nog enige tijd een rol als brandstof in de industrie tijdens de overgang naar duurzame energie. Dat betekent dat we gasverbruik moeten verminderen, maar ook dat het resterende gas voor bijvoorbeeld de scheepvaart en zwaar transport zal moeten vergroenen en aardgas langzaam zal verdwijnen.'
'In Groningen moeten mensen even veilig kunnen wonen als in de rest van Nederland. Daarop moet de gaswinning worden aangepast. D66 wil dat schade veroorzaakt door gaswinning altijd vergoed wordt. Er moet één aanspreekpunt voor schade zijn, waar mensen terecht kunnen. Besluitvorming hierover moet onafhankelijk van de NAM plaatsvinden en er moet snel een onafhankelijk onderzoeksprogramma komen.'
'D66 wil de aansluitplicht op gas laten vervallen. In nieuwbouwwijken wordt geen gasnetwerk meer aangelegd. D66 wil geen nieuwe mijnbouwinstallaties in beschermde natuurgebieden. Zo bes chermen we de Waddenzee.'

WERK EN GELD

'Tijdelijke contracten verdwijnen, en daarmee de tweedeling op de arbeidsmarkt. Voor zzp'ers blijft de zelfstandigenaftrek en wordt het makkelijker om zich te verzekeren en te sparen voor het pensioen.'
'We gaan naar een individueel pensioen, zonder overdracht van geld van jong naar oud. Verder hervormen we de belastingen. We willen minder lasten op arbeid en minder stimulans om schulden te maken. We zorgen dat de overheidsfinanciën gezond blijven, ook voor toekomstige generaties.'
'Kansenongelijkeid op werk wordt systematisch aan de kaak gesteld. We willen betaald ouderschapsverlof van twaalf weken voor vaders en meemoeders.'

GEZONDHEIDSZORG

'De kwaliteit van de zorg wordt transparant, zodat je echt kan kiezen. We stellen huisartsen en zorg in de buurt centraal.'
'We investeren in e-health en innovaties op gebied van gezondheid, in plaats van het behandelen van mensen. Er komt meer aandacht voor preventie en gezond leven.'
'Mensen die hun leven voltooid vinden, hebben rechts op een waardig levenseinde. Zorgvuldige hulp is daarbij niet langer strafbaar.'

ASIELBELEID

'Vluchtelingen krijgen vanaf de eerste dag taalles en kans op werk. Ze komen via veilige en legale routes naar Nederland. Goede grenscontroles aan de Europese buitengrenzen houden het aantal vluchtelingen beheersbaar.'
'Wij zijn er trots op dat mensen van verschillende afkomst Nederlander zijn. Niemand hoeft in Nederland zijn oorspronkelijke nationaliteit op te geven. Ook Nederlanders in het buitenland houden hun Nederlanderschap zolang zij dat willen.'

LANDBOUW EN NATUUR

'Bij de aanleg van windmolens en zonneparken, kijken we goed naar de locatie. Of er bijvoorbeeld gebouwd kan worden naast bestaande infrastructuur. Met de landbouw en voedselindustrie maken we afspraken over het stoppen van ontbossing voor voedsel of diervoeding, het terugdringen van de uitstoot van methaan en het bevorderen van een gezonder en duurzamer dieet.
'We sluiten alle kolencentrales. We willen mensen belonen die zuinig zijn met energie. Rijd je elektrisch of wek je stroom op, dan betaal je minder belasting.
'In 2030 moet onze CO2-uitstoot tenminste 50% lager zijn, in 2050 zelfs 95% lager. We heffen geen belasting meer op zelfopgewekte groene stroom. Wie meer CO2 uitstoot, betaalt ook meer.'

ONDERWIJS

'Alle kinderen krijgen al vroeger les, zodat ze met hun vierde gelijke kansen hebben. Alle kinderen krijgen vanaf hun tweede jaar al toegang tot kindcentra met onderwijs en aandacht voor cultuur, sport, digitale vaardigheden en een gezond leven.'
'Met een aanvraag van school en ouder, moeten budgetten voor kinderen die extra zorg nodig hebben, geregeld zijn. In sommige gevallen blijft speciaal onderwijs door vakspecialisten noodzakelijk. Kijk bijvoorbeeld naar het doveninternaat in Haren, waar 60 leerlingen les krijgen.'
'Het middelbare en hogere onderwijs bieden leerlingen een tweede kans en sluiten goed aan op de arbeidsmarkt. We willen meer scholen die van vmbo tot vwo aanbieden. Daarnaast willen we experimenteren met driejarige brugklassen.' De partij wil ook een maatwerkdiploma, waarin kinderen vakken op meerdere niveau's kunnen volgen en afronden.
'Iedereen kan een leven lang doorleren. Er komt geld voor persoonlijke studiepotjes en toegang tot scholing en training.'

VEILIGHEID

'Wij bestrijden terrorisme door intensievere Europese samenwerking tussen
inlichtingendiensten en het in een vroeg stadium signaleren van radicalisering.'
'Wij zorgen voor bescherming van privacy en beschikking over digitale privégegevens. Nederland wordt digitale koploper in Europa. Daarbij hoort een open, vrij en veilig internet.'
'Wij zorgen dat softdrugs veilig en gereguleerd worden aangeboden. Dat bevordert de gezondheid en vermindert criminaliteit.' Verder wil de partij meer investeren in internationale samenwerking en defensie.