Wat betekent CDA voor Groningen en Nederland?

Lijsttrekker Sybrand Buma
Lijsttrekker Sybrand Buma © Archief RTV Noord
Geen zin om verkiezingsprogramma's van een pagina of honderd door te ploeteren? Geen nood. RTV Noord zet van elke gevestigde politieke partij de belangrijkste standpunten op een rij. In dit artikel: CDA.
Lees 
 bij RTV Noord
:

PARTIJEN OVER GRONINGEN
 | 
 | 
 | 

PARTIJEN OVER LANDELIJKE THEMA'S
 | 
 | 
 | 
 | 

DE STANDPUNTEN PER PARTIJ
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 

-
DE GRONINGSE KANDIDATEN
:
|
|
|
|
|
|

-
TEST JE KENNIS
:

GASWINNING

'Heel Nederland heeft de afgelopen decennia geprofiteerd van het Gronings gas. Nu de lasten van de gaswinning zichtbaar worden, moeten we bereid zijn om de Groningers royaler te laten delen in de opbrengsten. De Groningers moeten daar net zo veilig kunnen wonen als in de rest van Nederland. Daarom moeten het kabinet en de NAM ervoor zorgen dat de inwoners en bedrijven in Groningen die schade lijden of hebben geleden door de gaswinning, volledig worden gecompenseerd. Investeringen zijn nodig om ervoor te zorgen dat Groningen ook in de toekomst een vitale, leefbare provincie blijft met voldoende bedrijvigheid en werkgelegenheid.'

WERK

Het CDA wil één basisverzekering voor arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden, zowel als je een vast of flexibel contract hebt. Ook wil de partij de loondoorbetaling bij ziekte voor werkgevers fors terugbrengen. Zo wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om mensen vast in dienst te nemen. Er moeten meer mo gelijkheden komen voor meerjarige arbeidscontracten. Voor de werkgelegenheid wil de partij meer bedrijven uit het buitenland halen.
'We pleiten al jaren voor een sociale vlaktaks: een hoger tarief voor hoge inkomens, een laag tarief voor de lage inkomens.'
'We willen jongeren actief betrekken bij de samenleving. Daarom willen we toe naar een nieuwe dienstplicht. Dat kan bij Defensie, maar ook in de zorg, bij de politie of andere maatschappelijke organisaties.'

GEZONDHEIDSZORG

'Er moet een zorgbonus komen voor familieleden en mantelzorgers die voor langere tijd de zorg voor een naaste op zich nemen. Het moet een belastingvoordeel worden voor kinderen, ouders, grootouders en mantelzorgers. Patiënten die door mantelzorgers verzorgd worden, krijgen een korting op de eigen bijdrage.'
De partij wil de marktwerking in de zorg terugdringen met een verbod op winstuitkeringen door zorgverzekeraars, zorginstellingen en ziekenhuizen. 'Er moet een einde komen aan de budgetpolissen, want die tasten de solidariteit aan. Zorgverzekeraars worden niet langer volledig financieel risicodragend, zodat ze weer zieken en gehandicapten toelaten toe als verzekerden. Het eigen risico wordt verlaagd.'
Verder wil het CDA ook persoonlijke verzorging, zoals douchen, bij de zorg van de wijkverpleging onderbrengen. Kersverse ouders krijgen samen drie maanden extra verlof na de geboorte van hun kind.

ASIELBELEID

'Voor vluchtelingen die werkelijk in nood verkeren bieden wij altijd hulp en bescherming. Het perspectief blijft gericht op terugkeer en hun bijdrage aan de wederopbouw van het land van herkomst, als de situatie daar weer veilig is. De toestroom van vluchtelingen moet ingedamd worden door meer dan nu 'safe havens' te creëren en hulp te bieden in landen als Libanon.'
'Bij de opvang van asielzoekers in ons eigen land houden wij voortdurend rekening met het draagvlak in de regio. Wij kiezen voor een gelijkmatige verdeling van kleinschalige vluchtelingencentra over het land. Weigeren in te burgeren moet in het uiterste geval kunnen leiden tot intrekking van de verblijfsstatus.'

LANDBOUW EN NATUUR

'Het is belangrijk om niet alle agrarische grond in en rondom steden te bestemmen voor projectontwikkeling of natuurgebied. We moeten ook de groene ruimte buiten de stad beschermen. Daarom zijn wij tegen de onteigening van goede landbouwgrond voor de aanleg van nieuwe natuur. In plaats daarvan moeten boeren rendabel betrokken worden bij het landschaps- en natuurbeheer.'
'Innovatie van de hele landbouwsector is hard nodig om op termijn binnen Europa zelfvoorzienend te worden op het gebied van basisvoedsel. We willen naar evenwichtsbemesting toe in de agrarische sector: wat er aan meststoffen aan de bodem ontrokken wordt, moet een akkerbouwer of melkveehouder aan de bodem terug kunnen geven.'
'We willen een aparte minister van landbouw, natuur en voedsel.'

ONDERWIJS

Het CDA is voorstander van het terugdraaien van het leenstelsel en daarmee voor de terugkeer van de basisbeurs, zodat iedereen in ieder geval tot bachelor-niveau gefinancierd kan studeren. De OV-studentenkaart wordt vervangen door een reiskostenvergoeding.
Op mbo-gebied ondersteunt de partij het kleinschalig beroepsonderwijs, aangesloten op de vraag van werkgevers in de regio. 'We moeten waakzaam zijn dat de vrijheid van onderwijs geen vrijbrief is voor het verspreiden van antidemocratische ideeën of het geven van slecht onderwijs dat kinderen verder op achterstand zet.'
'We gaan scholen vooraf toetsen op hun bijdrage aan ontwikkeling van kinderen, integratie en burgerschap. Lerarenopleidingen mogen studenten selecteren aan de poort. Leraren die permanent investeren in hun eigen ontwikkeling, worden beter beloond.'

VEILIGHEID

Het CDA heeft het over een inhaalslag als het op veiligheid aankomt. 'Veel mensen hebben het gevoel dat de samenleving het steeds vaker verliest van de georganiseerde criminaliteit, internetcriminelen en jonge veelplegers.' Daar haakt de partij op in. Het CDA wil dat straffen tot twee jaar niet meer in aanmerking komen voor voorwaardelijke vrijlating. Bij vandalisme worden jongeren zelf ingezet om de schade te herstellen, en de politie moet sneller ingrijpen als agenten of hulpverleners worden beledigd of belemmerd in hun functioneren.
'Het CDA wil radicalisering tegengaan door het verheerlijken van geweld strafbaar te stellen en de financering van moskeeën en islamitische organisaties vanuit het buitenland te verbieden.'