Wat betekent ChristenUnie voor Groningen en Nederland?

Lijsttrekker Gert-Jan Segers
Lijsttrekker Gert-Jan Segers © RTV Noord
Geen zin om verkiezingsprogramma's van een pagina of honderd door te ploeteren? Geen nood. RTV Noord zet van elke gevestigde politieke partij de belangrijkste standpunten op een rij. In dit artikel: ChristenUnie.
Lees 
 bij RTV Noord
:

PARTIJEN OVER GRONINGEN
 | 
 | 
 | 

PARTIJEN OVER LANDELIJKE THEMA'S
 | 
 | 
 | 
 | 

DE STANDPUNTEN PER PARTIJ
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 

-
DE GRONINGSE KANDIDATEN
:
|
|
|
|
|
|

-
TEST JE KENNIS
:

GRONINGS GAS

'De ChristenUnie wil snelle afbouw van de gaswinning, directe versterking van woningen op kosten van de NAM, onafhankelijke schadebeoordeling en ruimhartige compensatie voor gedupeerden.'
'De gaskraan in Groningen wordt zo snel mogelijk teruggedraaid. De verwarming van huizen en gebouwen is in 2035 voor 90% onafhankelijk van aardgas. In 2018 gaat de gaswinning in Groningen terug naar 21 miljard kuub en vervolgens in jaarlijkse stappen omlaag via 12 miljard kuub naar nul.'
'De NAM komt met een ruimhartige compensatie voor waardedaling van woningen, voor versterking van woningen, scholen, bedrijven en dijken en voor investeringen in leefbaarheid. Er is bijzondere aandacht nodig voor het behoud en herstel van cultureel erfgoed in de provincie Groningen. De provincie wordt een voorloper bij de toepassing van innovatieve energietransitie en besparing. Dit levert een impuls voor de economie en werkgelegenheid op. Geen gaswinning bij de W addeneilanden. De aansluitplicht op gas bij nieuwbouwprojecten vervalt.'

WERK EN GELD

'Werken wordt lonender door de belasting op arbeid te verlagen. Een basistarief van 35% inkomstenbelasting tot 70.000 euro, een toptarief van 49%. Hierdoor gaan de lasten voor de lage en middenkomens meer omlaag dan voor de hoge inkomens.'
'De ChristenUnie is voor een verplichte verzekering voor zzp'ers voor arbeidsongeschiktheid en ziekte. Tijdelijke contracten bij eenzelfde werkgever moeten in duur oplopen.'
'De ChristenUnie is voor lagere werkgeverslasten, zodat het aantrekkelijker wordt om personeel in vaste dienst te nemen. De verplichting om zieke werknemers twee jaar loon door te betalen, gaat terug naar één jaar. Alleenstaande ouders in de bijstand krijgen voldoende ondersteuning om zorgtaken te combineren met scholing en werk. De kosten van werkgevers op het gebied van mantelzorgverlof, kunnen bij de overheid worden ondergebracht. Er moet één landelijk schuldhulptracjet komen voor iedereen met schulden. Anoniem solliciteren willen we mogelijk maken en zondagswerk is niet verplicht.'
'ChristenUnie schrapt de overdrachtsbelasting voor starters. De hypotheekrenteaftrek wordt sneller en verder afgebouwd.'

GEZONDHEIDSZORG

'Het verplichte eigen risico wordt aanzienlijk verlaagd. Het aantal zorgverzekeringspolissen wordt flink uitgedund en de budgetpolis wordt afgeschaft.'
'In elke regio of gemeente wordt een ombudsfunctie georganiseerd, die kan bemiddelden tussen cliënten en gemeenten. Er komt geen kostendelersnorm voor mantelzorg; de zogenaamde mantenzorgboete.'
'Winstuitkeringen passen niet in de zorg. Geld dat in de zorg wordt verdiend, blijft in de zorg. Plekken met veel jongeren, zoals scholen, worden rookvrij. Tabak wordt alleen verkocht in speciaalzaken. Het aantal plekken voor verkoop van alcohol wordt flink ingeperkt. De ChristenUnie wil 10 dagen vaderschapsverlof.'

ASIELBELEID

'Er moet Europese controle komen bij de buitengrenzen, waar intake en eerste selectie van vluchtelingen kan plaatsvinden. De centra in Italië en Griekenland moeten worden verbeterd. Mensenhandelaren moeten keihard worden aangepakt. Economische migranten die geen bescherming nodig hebben, worden teruggestuurd.'
'We hebben een ruimhartig uitnodigingsbeleid voor kwetsbare vluchtelingen, zoals religieuze minderheden en LHBT'ers. We verruimen het kinderpardon. Er vindt nauwkeurige registratie en onderzoek van asielzoekers plaats. Wanneer een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden aan een asielzoeker wordt opgelegd, wordt de verblijfsvergunning ingetrokken.'

LANDBOUW EN NATUUR

'Open landschappen mogen niet steeds kleiner worden. Verrommeling, versnippering en bouwen op zichtlocaties langs wegen wordt tegengegaan.'
'Geen verkoop onder de kostprijs en geen kiloknallers. Duitse initiatieven waarbij boeren rechtstreeks een vergoeding krijgen voor investeringen in dierenwelzijn, verdienen navolging in Nederland. Boeren krijgen een adequate vergoeding voor natuur-, landschaps- en weidevogelbeheer. '
'Er komt één helder wettelijk kader voor melkveehouderij. Het gebruik van antibiotica wordt stapsgewijs verder teruggebracht. Bedrijven worden gestimuleerd om voedseloverschotten te doneren aan voedselbanken.'

ONDERWIJS

'We investeren in de kwaliteit van onderwijs in krimpregio's. We nemen afscheid van de doorgeslagen focus op toetsen en resultaten. Er komt geen kleutertoets in het basisonderwijs en geen schoolplicht tot vier jaar. Budgetten en regelingen in onderwijs en zorg worden eenvoudiger, bijvoorbeeld voor leerlingen met een (ernstige) meervoudige beperking.'
'Het leenstelsel wordt weer vervangen door een basisbeurs. De OV-kaart blijft behouden. Het collegeld voor een tweede studie krijgt een wettelijk maximum.'
'Iedereen die 18 wordt is dienstplichtig. Je kunt de dienstplicht vervullen tussen de 18 en 28, voor een duur van minstens zes maanden. Voor een aantal uur krijg je een vergoeding van 4,50 euro per uur, waarmee je een studieschuld kan aflossen. De maatschappelijke stage maakt zijn terugkeer.'

VEILIGHEID

'In de komende periode kabinetsperiode wordt ingezet op een groeipad voor het Defensiebudget, naar de NAVO-vorm van 2% van het BNP. Investeren in cyberkennis is essentieel om ook in het digitale tijperk een succesvolle krijgsmacht te zijn. De investeringen in Defensie moeten ten goede komen aan de werkgelegenheid in de krimpregio's.'
'Er moeten meer getrainde wijkagenten komen om de norm van 1 wijkagent op 5000 inwoners te halen. Het moet mogelijk worden om teruggekeerde jihadgangers de Nederlandse nationaliteit te ontnemen. De verspreiding van seksueel getinte foto's van anderen wordt strafbaar. Ee n opgelegde straf wordt uitgezeten.'
VERDER:
'Behoud overheidsdiensten in economisch kwetsbare regio's, zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst, regionale gevangenissen en gerechtshoven. De economie in de grensregio's wordt versterkt door het wegnemen van belemmeringen voor grensarbeiders.'
'De verbinding Groningen-Bremen wordt versneld. Wij maken ons sterk voor een snel herstel van de Friesenbrücke.'