Wat betekent Partij voor de Dieren voor Groningen en Nederland?

Lijsttrekker Marianne Thieme
Lijsttrekker Marianne Thieme © Partij voor de Dieren
Geen zin om verkiezingsprogramma's van een pagina of honderd door te ploeteren? Geen nood. RTV Noord zet van elke gevestigde politieke partij de belangrijkste standpunten op een rij. In dit artikel: Partij voor de Dieren, of PvdD.
Lees 
 bij RTV Noord
:

PARTIJEN OVER GRONINGEN
 | 
 | 
 | 

PARTIJEN OVER LANDELIJKE THEMA'S
 | 
 | 
 | 
 | 

DE STANDPUNTEN PER PARTIJ
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 

-
DE GRONINGSE KANDIDATEN
:
|
|
|
|
|
|

-
TEST JE KENNIS
:

GRONINGS GAS

'De gaswinning in Groningen wordt zo snel mogelijk gestaakt. We bouwen zo snel mogelijk af naar een maximale winning van 12 miljard kuub per jaar. Er wordt in geen geval meer gewonnen dan 21 miljard kuub per jaar. Gasleveringscontracten aan het buitenland worden waar mogelijk opgezegd.'
'Om aardbevingen en schade te voorkomen, wordt de gaswinning in Groningen teruggebracht tot het als veilig beschouwde niveau van 12 miljard kuub per jaar en uiteindelijk tot 0.'

WERK EN GELD

'Als we belastingen gaan heffen op grondstoffen en onduurzame producten, kan de belasting op arbeid fors omlaag. Kolenstroom wordt duurder dan gas, groene stroom wordt minder belast. Drie maanden betaald ouderschapsverlof voor vaders wordt mogelijk. De kinderbijslag wordt afhankelijk gemaakt van het inkomen van de ouders.''
'De modelovereenkomst vervalt zo snel mogelijk. Zzp'ers krijgen toegang tot een (collectieve) arbeidsongesc hiktheids- en pensioensverzekering. Het urencriterium wordt vervangen door een progessief winststelsel, waardoor de belasting afhangt van het inkomen en het aantrekkelijker wordt om parttime als zzp'er te werken. Werknemers krijgen meer vrijheid om keuzes te maken in hun eigen pensioensopbouw.'
'Er komt een onderzoek naar de mogelijkheden voor het invoeren van een basisinkomen voor iedere Nederlander. Proeven op dit gebied worden gestimuleerd. Jongeren zonder baan kunnen deelnemen aan werkgelegenheidsprojecten in bijvoorbeeld de zorg en biologische landbouw. De 'mantelzorgboete' wordt geschrapt.'

GEZONDHEIDSZORG

'Er komt een Nationaal Zorgfonds dat zorg toegankelijk maakt voor iedereen. Het eigen risico wordt afgeschaft; de eigen bijdrage voor jeugdzorg ook. Er komt meer aandacht voor de individuele behoefte van elke zorgvrager. De overheid garandeert een divers aanbod van zorgcentra.'
'De overheid stimuleert een gezonde leefwijze. Thuisbevallingen moeten overal in Nederland mogelijk blijven. De overheid start een campagne voor langdurige borstvoeding. Vergoeding voor anticonceptiemiddelen komt voor alle leeftijden terug in het basispakket. De fabrieksproductie van ongezond voedsel wordt aangepakt - er komen wettelijke normen voor de maximale gehaltes zout, suiker en vet in bewerkte voeding.'

ASIELBELEID

'Mensen die op de vlucht zijn voor geweld worden geholpen om een veilige bestemming in Europa te bereiken. Mensen die om economische motieven naar Europa willen, worden aan de buitengrenzen uit de vluchtelingenstroom gefilterd.'
'Het aantal vluchtelingen dat gehuisvest wordt, mag op geen enkel moment meer zijn dan een kwart van het aantal inwoners van een stad of dorp voorafgaand aan de opvang. Vluchtelingen moeten zich zo snel mogelijk onze taal en cultuur eigen kunnen maken. Ze hebben recht op onderwijs, zorg, (vrijwilligers)werk en goede huisvesting.'

LANDBOUW EN NATUUR

'Het aantal gehouden dieren wordt met 70% verlaagd. Weidegang wordt verplicht. Alle dieren in de veehouderij krijgen het recht op vrije uitloop. Melkveehouders mogen niet meer koeien hebben dan ze grond hebben om te kunnen beweiden. Er komt een maximum aan de hoeveelheid melk die geproduceerd mag worden. Vestiging en ontwikkeling van megastallen wordt verboden.'
'Rondom natuurgebieden wordt de vee-industrie versneld afgebouwd. De kiloknaller verdwijnt uit de schappen. Voor alle producten wordt een eerlijke prijs betaald. De vervuiler gaat betalen. Producten die gepaard gaan met milieuschade en dierenleed zoals vlees, zuivel en eieren, komen in het hoge btw-tarief. Gezonde, duurzame producten zals biologische groene en fruit, stellen we vrij van btw. Overschotten van vlees, eieren en zuivel zijn ontoelaatbaar. Daarom schaffen we opkoopregelingen van de overheid af.'
'Veel boeren staat het water aan de lippen wegens de moordende concurrentie bij schaalvergroting en intensivering: de overheid zal hulp moeten bieden.'

ONDERWIJS

'In het onderwijs komen 100% biologische schoolkantines en overblijfmaaltijden. De onderwijsinspectie treedt op tegen scholen die geen voorlichting geven over LHTBI-diversiteit. Mediawijsheid en filosofie worden meegenomen in het standaard curriculum van basisscholen en middelbare scholen, en er komt meer tijd voor kunst en drama.'
'Scholen moeten niet worden afgerekend op cijfers, maar op de daadwerkelijke ontwikkeling van de leerling. De rekentoets wordt afgeschaft en doorstromen naar een volgende opleiding wordt makkelijker gemaakt. Het collegegeld wordt flink verlaagd en is voor alle studenten hetzelfde, ongeacht het aantal eerder gevolgde studies of behaalde diploma's. Kinderopvang tot 4 jaar wordt onderdeel van het door de staat aangeboden basisonderwijs.'

VEILIGHEID

'Geen sluiting, maar heropening van politiebureaus en investeren in wijkagenten. Etnisch profileren wordt tegengegaan door onder andere een registratiesysteem waarin wordt vermeld waarom iemand staande is gehouden. Het gebruik en de productie van softdrugs worden gelegaliseerd.'
'Al het Nederlandse en Europese beleid op het gebied van aftappen, verzamelen en opslaan van gegevens van burgers wordt scher herzien in het belang van de privacy. We stoppen met de verplichte opname van vingerafdrukken in reisdocumenten en het opslaan ervan in een database. Nederland gaat persoonsgegevens op het hoogste niveau beschermen. De identificatieplicht wordt afgeschaft.'