Wat betekent 50PLUS voor Groningen en Nederland?

Lijsttrekker Henk Krol (links)
Lijsttrekker Henk Krol (links) © RTV Noord
Geen zin om verkiezingsprogramma's van een pagina of honderd door te ploeteren? Geen nood. RTV Noord zet van elke gevestigde politieke partij de belangrijkste standpunten op een rij. In dit artikel: 50PLUS.
Lees 
 bij RTV Noord
:

PARTIJEN OVER GRONINGEN
 | 
 | 
 | 

PARTIJEN OVER LANDELIJKE THEMA'S
 | 
 | 
 | 
 | 

DE STANDPUNTEN PER PARTIJ
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 

-
DE GRONINGSE KANDIDATEN
:
|
|
|
|
|
|

-
TEST JE KENNIS
:

GRONINGS GAS

'Gasboringen mogen nooit een bedreiging voor de bewoners zijn. 50PLUS is tegen het boren naar schaliegas.'

WERK EN GELD

50Plus wil de AOW-leeftijd terug naar 65 jaar, zodat er meer werkgelegenheid voor jongeren ontstaat. De premiebetaling van de AOW stopt op de AOW-leeftijd, en er komt een structurele verhoging van de AOW. 'Uitkeringen voor oudere werklozen blijven onaangetast en lopen door tot de pensioengerechtigde leeftijd.' Ook wil de partij af van de 'mantelzorgboete' en moet belastingvrij schenken tot 100.000 euro mogelijk worden.
'Handen af van het huidige pensioenstelsel. 50PLUS pikt pensioenkortingen en Europese inmenging niet. Het pensioen is uitgesteld loon, geen financieel product. We ondersteunen een pensioenfonds voor ondernemers.'
'Werkgevers moeten ontlast worden door het beperken van sociale lasten en voorzieningen voor werknemers vanaf 45 jaar, waaronder maxixmaal 8 weken loondoorb etaling bij een zieke werknemer, daarna betaling via overheidsfonds. Er komt een stimuleringspakket om oudere werknemers aan het werk te houden, waarbij het opleiden van nieuwe werknemers door oudere aandacht krijgt.'

GEZONDHEIDSZORG

'50PLUS wil een nieuw zorgstelsel vanaf 2020, waarin de marktwerking in de zorg wordt teruggedraaid. De huidige rol van zorgverzekeraars wordt beëindigd. Zo kan het eigen risico worden afgeschaft. Een eerste stap kan een verlaging naar maximaal € 200,- zijn. Basis tandheelkunde en fysiotherapie vallen daaronder.'
'Er moet volledige transparantie komen over de behandelingen en het verleden van medici. Er komt een gemeentelijk basispakket voor thuiszorg, mantelzorgondersteuning en dagbesteding.'

ASIELBELEID

'Economische vluchtelingen en uitgeprocedeerde asielzoekers worden teruggestuurd naar het land van herkomst. Het Nederlandse paspoort wordt pas aan nieuwkomers verstrekt na een termijn van tien jaar, een gemeentelijk 'bewijs van goed gedrag', goede beheersing van de Nederlandse taal en een af te leggen verklaring over de Nederlandse Grondwet.'
'Meer controle Nederlandse grenzen en betere bewaking Europese buitengrenzen. Bestrijden van mensensmokkel door strengere straffen. 50PLUS wil zoveel mogelijk opvang van vluchtelingen in de regio.'

LANDBOUW EN NATUUR

'Nederland bestaat uit prachtige regio's, steden en dorpen. Elk met een eigen karakter, en dat moeten we zo houden. Voor de toekomst en de ontwikkeling van krimpregio's zijn goede verbindingen noodzakelijk.'
'In de komende jaren zal de zelfrijdende auto snel oprukken. Het verschil tussen openbaar en eigen vervoer zal daardoor vervagen. Alle besluiten moeten op deze ontwikkeling inspelen. Vervoer moet zo onafhankelijk mogelijk worden van fossiele brandstoffen. Om het enorme belang van duurzaamheid te onderstrepen, pleit 50PLUS voor een minister van Innovatie en Duurzaamheid.'
'Bestaande natuurgebieden worden zo veel mogelijk opengesteld voor publiek en beschermd. Compensatie van de groei van steden door de ontwikkeling van nieuwe natuurgebieden.'
'Er komt extra stimulans voor landbouwtechnologie, duurzame methoden, innovaties en landbouwonderwijs. Tegengaan van voedselverspilling is een speerpunt. 50PLUS wil geen megastallen.'

ONDERWIJS

'In het primair onderwijs wil 50PLUS de klassen verkleinen en het aantal lesuren per docent verminderen. De ambachtsschool en de mavo moeten in ere hersteld worden.'
'De toegankelijkheid van het hoger onderwijs moet gewaarborgd blijven. 50PLUS is tegen het sociaal leenstelsel. 50PLUS ziet voor- en nadelen van bijzonder onderwijs en wil hier graag een publiek debat over. 50PLUS is geen voorstander van het 'passend onderwijs'.'
'Het mbo moet zich meer gaan richten op het onderwijs aan volwassenen. Onderwijs voor ouderen moet meer 'gewoon' worden en uitgroeien tot een basisrecht.'

VEILIGHEID

'Er komen meer politiebureaus en wijkagenten. Elke cent misdaadgeld moet worden terugbetaald. Schade aangebracht door relschoppers wordt volledig op de daders verhaald. Meer gevangenisstraffen in plaats van werkstraffen. Softdrugs en wietteelt worden gelegaliseerd.'
'Criminaliteitsbestrijding en informatiepositie radicalisering opvoeren door inzet van extra wijkagenten. Meer controle op snelheidsovertreders op snelwegen en in wijken door gebruik te maken van moderne technieken.'
'We willen anoniem internetgebruik tegengaan door invoering van een digitaal paspoort.'