Wat betekent SGP voor Groningen en Nederland?

Lijsttrekker Kees van der Staaij
Lijsttrekker Kees van der Staaij © SGP
Geen zin om verkiezingsprogramma's van een pagina of honderd door te ploeteren? Geen nood. RTV Noord zet van elke gevestigde politieke partij de belangrijkste standpunten op een rij. In dit artikel: SGP.
Lees 
 bij RTV Noord
:

PARTIJEN OVER GRONINGEN
 | 
 | 
 | 

PARTIJEN OVER LANDELIJKE THEMA'S
 | 
 | 
 | 
 | 

DE STANDPUNTEN PER PARTIJ
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 

-
DE GRONINGSE KANDIDATEN
:
|
|
|
|
|
|

-
TEST JE KENNIS
:

GRONINGS GAS

'De jaarlijkse gaswinning uit het Groningenveld moet verder omlaag als de veiligheid dat vereist. Leveringsverplichtingen aan het buitenland worden afgebouwd. Inwoners van Groningen verdienen steun bij het versterken van hun huizen en het herstellen van schade.'
'De aardbevingsdreiging in Groningen moet omlaag om de Groningers te beschermen tegen nóg meer aardbevingen. Maar de kwetsbaarheid van minder gaswinning moeten we niet willen, zeker niet tegen de achtergrond van de wetenschap dat steeds meer ontwikkelingslanden in toenemende mate een beroep gaan doen op de toch al spaarzame grondstoffen en energiebronnen.'

WERK EN GELD

'Het Rijk moet oog hebben voor regionale bedrijvigheid en regionale structuurversterking, zoals het noorden: Groningen, Friesland en Drenthe. Er komt een nationale investeringsbank voor investeringen in innovatie, infrastructuur en energievoorziening.'
'De lasten op arbeid worden verl aagd door het introduceren van één laag basistarief en een toptarief: de zogenoemde sociale vlaktaks. Gezinsdraagkracht wordt uitgangspunt van het belastingstelsel: beide inkomens bij elkaar optellen en delen door twee.'
'Om oneerlijke concurrentie door arbeidskrachten uit andere lidstaten van de EU te bestrijden, moet zij zoveel mogelijk hetzelfde loon uitbetaald krijgen als Nederlandse werknemers.'
'Om verpaupering in de stad of op het platteland door leegstand te voorkomen, moeten kantoorpanden benut kunnen worden voor het huisvesten van studenten of van mensen die pas een verblijfsvergunning hebben gekregen. Plattelandswoningen moeten kunnen worden gesplitst.'

GEZONDHEIDSZORG

'Relatief eenvoudige, veel voorkomende zorg of spoedeisende hulp dienen in de buurt beschikbaar te zijn in een regionaal ziekenhuis, een zelfstandig behandelcentrum of een polikliniek.'
'De SGP verlaagt het eigen risico. Er moeten meer handen aan het bed komen. Het persoonsvolgend budget komt in plaats van de inkoopafspraken van het zorgkantoor. Hiermee kunnen alle mensen die levenslang en levensbreed zorg en ondersteuning nodig hebben, een zorgaanbieder kiezen die helemaal bij hen past. Patiënten krijgen online toegang tot hun medisch dossier.'
'Het is uiterst ongewenst dat ons belastingstelsel mantelzorgers en vrijwilligers afstraft in plaats van beloont. Dat moet écht anders!'

ASIELBELEID

'Bij het regelen van opvang in Nederland moet aandacht zijn voor het draagvlak in gemeenten. Er moet ruimte zijn voor kleinschalige opvang, gelet op de omvang van veel lokale gemeenschappen. Tevens moet rekening worden gehouden met het aantal houders van een verblijfsvergunning in een gemeente.'
'Het is onwenselijk dat iemand na vijf jaren verblijf in Nederland 'automatisch' voor onbepaalde tijd mag blijven. Bij gezinshereniging moeten strengere eisen worden gesteld aan het inkomen en de leeftijd van migranten. Er moet meer geld en mankracht komen voor gedwongen terugkeer van vreemdelingen.'
'De toetsing van asielverzoeken dient zoveel mogelijk buiten Europa plaats te vinden. Mensensmokkelaars moeten keihard worden aangepakt.'

LANDBOUW EN NATUUR

'De rekening van vergroening in de landbouw mag niet eenzijdig bij boeren worden neergelegd. Jonge boeren hebben steun nodig, vooral degenen die een bedrijf hebben overgenomen.
'Er moet meer geld worden uitgetrokken voor vernieuwende stalsystemen en technieken waarmee boeren en tuinders beter kunnen zorgen voor het milieu en hun vee. Europese subsidie voor plattelandsontwikkeling is nodig voor innovatie op het boerenerf.'
'De pachtwet moet op de schop en de rode diesel moet terugkomen. Het massaal doden van vee en vernietigen van alle vlees bij uitbraken van dierziekten mag nooit meer voorkomen. Het knutselen met de genen van dieren en het klonen ervan moet verboden blijven.'
'Als het even kan, moet natuurbeheer worden overgelaten aan boeren en andere grondeigenaren. In het Natura 2000 beleid moet niet elke vierkante meter natuur koste wat het kost beschermd worden.'

ONDERWIJS

'Scholen houden het recht om leerlingen te weigeren. Scholen blijven ook vrij in de wijze waarop zij vorderingen van leerlingen meten. Er komen daarom geen verplichte kleutertoetsen of diagnostische toetsen.'
'Het resultaat van het centraal examen weegt te zwaar. Het gewicht ervan moet worden beperkt. Het aantal leerwegen en niveaus binnen het VMBO en MBO wordt verminderd. De leerlingenuitval moet worden voorkomen door leerlingen zich vroeger te laten inschrijven voor een vervolgopleiding. Om middeninkomens beter te ondersteunen wordt het budget voor de aanvullende beurs verhoogd.'
'De overheid moet ervoor zorgen dat bestuurlijke schaalvergroting binnen het onderwijs niet wordt bevorderd.'

VEILIGHEID

'We moeten 2 procent van het BBP aan defensie uitgeven, conform de NAVO-norm. Er moet weer een staatssecretaris van Defensie komen, die vooral grote projecten coördineert. De komende kabinetsperiode moet ook verkend worden wat de voor- en nadelen zijn van een dienstplicht voor iedereen. Kernwoorden moeten zijn discipline, weerbaarheid, integratie en maatschappelijk dienstbetoon. Na een basistraining moet gekozen kunnen worden voor een militair vervolg of sociale invulling.'
'Tegen ophitsende predikers moet strafrechtelijk worden opgetreden. In de zorg, het onderwijs en het OV wordt het dragen van gezichtsbedekkende kleding verboden. Als een Nederlander deelneemt aan een terroristische organisatie, zal deze de Nederlandse nationaliteit moeten verliezen. De privacy van mensen mag noodzakelijke veiligheidsmaatregelen niet doorkruisen.'