Aan het werk! Of eerst de taal leren?

Asielzoekers die mogen blijven, moeten zo snel mogelijk aan het werk. Of eerst de taal leren? Gemeentes beslissen daar over. En staan soms toe dat er met behoud van bijstand een opleiding gevolgd wordt. Wat Nederlanders niet mogen. Jullie advies, Beter Weters: Eerst het Nederlands, of meteen werken?Taal nodig voor werk
Snel aan het werk helpen van statushouders lijkt een logische weg naar snellere inburgering en het volop deel uitmaken van de (in dit geval Nederlandse) maatschappij. Om goed te kunnen (samen-)werken moet je immers wel de taal spreken, en moet je wel proberen je in te leven in het bestaan van je medewerkers.

Niet voortrekken
Juist dat sneller inburgeren is ook een goed argument om hen een kans te geven te studeren. Maar het opheffen van de sollicitatieplicht zolang er nog sprake is van een uitkering? Dat voorkomt juist dat mensen aan het werk (kunnen) gaan, en moet dus niet worden toegestaan. Bovendien is het gevolg ongewenste ongelijkheid onder burgers. Geen voortrekkerij van statushouders dus! Het werkt ook niet in hun voordeel.
Fokke Fennema is predikant op ‘t Hoogeland. Hij is lid van D66 en was namens die partij raadslid in Haren en nu commissielid in Oldambt. Meer...

Eerst de taal
Deze discussie moeten we niet besmetten met die over immigratie. Het is geen terrein voor heethoofden. Bij een verblijfsvergunning hoort een welkom in de Nederlandse samenleving. Je rechten en je plichten behoren dan gelijk te zijn aan die van anderen die een bestaan opbouwen in Nederland. Het leren van de taal staat wat mij betreft op 1. Daar is in het verleden te weinig oog voor geweest.

Inburgeringsonderwijs
Het begrijpen van elkaar en met elkaar kunnen communiceren is de eerste stap naar samen leven en samen werken. Taal en inburgeringsonderwijs moeten vrij en gemakkelijk toegankelijk zijn, in de buurt, op scholen en op het werk. Dit betekent wat mij betreft ook dat de markt op dit terrein niets te zoeken heeft. Het moet een basisvoorziening zijn. Wat mij betreft kan een goede en menswaardige opvang van mensen op de vlucht alleen maar slagen als armoede, werkloosheid en afbraak van betaalbare huizen en voorzieningen wordt aangepakt. Daar profiteert iedereen van. En schept begrip en solidariteit.
Tineke Slagter-Roukema is huisarts te Zuidhorn. Ze zat tussen 2003 en 2015 in de Eerste Kamer namens de SP. Meer...

Goed Nederlands
Het is van groot belang dat statushouders zo snel mogelijk goed Nederlands leren. Een vluchteling-tandarts uit Syrie die hier in zijn oude beroep wil werken, zal toch een gesprekje met een patiënt moeten kunnen voeren. Hetzelfde geldt voor bv een chauffeur. Deze zal met opdrachtgever en klant moeten kunnen overleggen. Daarnaast is uiteraard het snel vinden van werk vanzelfsprekend.

Doe het allebei
Leren en werken samen is vaak een zeer goede combinatie. Zo kunnen de bestaande beroepsbegeleidende leerwegen" (1 dag leren, 4 dagen werken) vaak uitkomst bieden. Het toedelen van erkende UWV-scholingsvouchers geeft andere nieuwkomers zonder werk nieuwe mogelijkheden. Met name gemeenten, die dicht op de mensen zitten, kunnen bij dit leren en vinden van werk een centrale rol spelen.
Jan Evenhuis was namens de VVD gemeenteraadslid van de gemeente Groningen. Hij maakte maar liefst 32 jaar deel uit van de raad. Meer...

Taal door werk
Wanneer een asielzoeker een verblijfsvergunning heeft krijgt hij dezelfde rechten en plichten als Nederlanders. Het zal duidelijk zijn dat beheersing van het Nederlands daarbij van groot belang is. Dat kan deels worden gedaan in onderwijs (NT2), maar het is ook belangrijk om te integreren in de rest van de Nederlandse maatschappij. Werk is dan bij uitstek een middel om met anderen in contact te komen en de taalvaardigheid verder te vergroten.

Taalhulp
Daarnaast blijft het noodzakelijk om ook vrijwilligers te blijven vinden om de taalvaardigheid verder te vergroten. Ik weet dat velen daarbij best een handje willen en kunnen helpen. Hierop kan door lokale overheden sterker worden ingezet. Dus: eerst helpen taalbasisvaardigheid op orde te krijgen en dan: aan de slag.
David de Jong is directeur van het Gomarus College. Hij was 15 jaar gemeenteraadslid in Groningen voor de ChristenUnie. Meer...

Op eigen benen
De eerste opvang van asielzoekers is een zaak van ons allemaal. Dus is spreiding over het hele land zo gek nog niet. Maar de volgende fase is een andere zaak. Dan hebben asielzoekers die daar recht op hebben een status en zijn ze inwoners van ons land. En dan is het zaak dat ze zo snel mogelijk een eigen bestaan kunnen opbouwen. Nederlands leren en werken zijn dan de twee hoofdzaken. En dat werk is niet overal even makkelijk te vinden.

Wonen waar werk is
Daarom is begeleiding van de statushouders naar regio's waar werk is te vinden een verantwoordelijkheid van het rijk. Voorkomen moet worden dat statushouders blijven vastzitten in een omgeving waar ze een onmogelijke concurrentie moeten aangaan met andere werkzoekenden met ook weinig kansen.
Willem Smink is bestuursvoorzitter van de NHL Leeuwarden. Tussen 1992 en 2006 was hij PvdA-wethouder in Groningen. Meer...
Meer over dit onderwerp:
beterweters beterweterspolitiek
Deel dit artikel:

Recent nieuws