Meer aandacht voor cultureel erfgoed in Stad

Met een nieuw beleid voor cultuurhistorisch erfgoed komt er vanuit de gemeente Groningen meer aandacht voor beschermde monumenten, gebouwen en gebieden in de stad.
In het nieuwe erfgoedbeleid staat onder meer dat de gemeente bestaand erfgoed in stand wil houden, maar er is ook aandacht voor duurzaam (her)gebruik van monumenten en het gebruik van erfgoed als inspiratiebron bij stadsontwikkelingprojecten.

Monumenten in kaart

Allereerst wil de gemeente de cultureelhistorisch waardevolle objecten, structuren en gebieden in de stad in kaart wil brengen en uitzoeken hoe het zit met de waardering ervan.
Sleeping beauties wakker kussen
Ook voor bewoners is een actieve rol weggelegd. Zij kunnen vanaf nu zogenaamde sleeping beauties 'wakker kussen'. Dat zijn door Stadjers gekoesterde cultuurhistorisch waardevolle plekken en gebouwen.

'Voorkomen dat waardevol erfgoed wordt opgeruimd'

Het verzorgen van cultuurhistorisch erfgoed is volgens de gemeente van groot belang vanwege de aardbevingsproblematiek. 'We moeten voorkomen dat waardevol erfgoed te makkelijk wordt opgeruimd.' Het college wil hiervoor in 2018 en 2019 extra budget beschikbaar stellen.

Energiezuiniger

Andere punten uit het nieuwe erfgoedbeleid zijn het energiezuiniger maken van monumenten en een nadrukkelijker rol voor het Groninger Monumenten Fonds.