Verkiezingen in Westerwolde: de partijen en standpunten

Op 22 november zijn de herindelingsverkiezingen in Westerwolde. Dan wordt de eerste gemeenteraad gekozen, die per 1 januari ontstaat uit een fusie van de gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde.

In totaal zijn er 19 zetels te verdelen in de gemeenteraad, die wordt gekozen door zo'n 20.000 kiesgerechtigden.

Verkiezing Westerwolde:

- De partijen stellen zich voor in video's: 'Geen lift in de buurt, vandaar maar vanuit een trekker'
- Verkiezingen in Westerwolde: de partijen en standpunten
- Verkiezing Westerwolde: veel snackbars en de kat heet Soepkip
- Hier kan je stemmen

In totaal doen er zeven landelijke partijen en een lokale partij mee aan de verkiezingen. In dit artikel worden die op de volgorde weergegeven zoals ze op 22 november op het kiesbiljet staan. De grootste landelijke partij die niet meedoet aan de herindelingsverkiezingen is daarmee de PVV, en ook de SP is een grote afwezige.

Gemeentebelangen Westerwolde: meer woningen in dorpen

Gemeentebelangen Westerwolde zit op dit moment alleen in Vlagtwedde in de raad, maar is daar met vijf zetels wel de grootste partij. Lijstrekker Giny Luth, op dit moment wethouder in de gemeente Vlagtwedde, zou het 'een eer' vinden om de grootste partij van de nieuwe gemeente Westerwolde te worden. De partij wil ook graag opnieuw één van de wethouders in de nieuwe gemeente leveren.

Wat wil Gemeentebelangen Westerwolde?
Gemeentebelangen vindt leefbare dopen met scholen, winkels en buurt- en dorpshuizen erg belangrijk. De partij wil hierop niet bezuinigen, al verwacht de partij dat de nieuwe gemeente Westerwolde het in de eerste jaren financieel niet gemakkelijk zal hebben. De partij zegt te willen investeren in duurzaamheid, maar alleen als dat een duidelijke meerwaarde heeft voor de inwoners van Westerwolde.  

Verder wil Gemeentebelangen Westerwolde dat:
- er in de toekomst niet verder heringedeeld wordt met bijvoorbeeld gemeente Stadskanaal;
- er niet meer opvanglocaties voor vluchtelingen komen in Westerwolde. Asielhoofdstad Ter Apel is voor de partij voldoende;
- er meer woningen mogen worden gebouwd, zodat dorpen kunnen uitbreiden;
- bedrijven steun krijgen als zij zich willen vestigen in Westerwolde.

CDA: Duitse les, Ter Apel openhouden

Het CDA krijgt tijdens de gemeenteraadsverkiezingen Herma Hemmen als lijsttrekker. Hemmen is op dit moment al fractievoorzitter van de CDA-fractie in Vlagtwedde. De partij zit, net als de PvdA, in beide fusiegemeenten in het college van burgemeester en wethouders. De Christelijke partij heeft in Vlagtwedde momenteel vier, en in Bellingwedde twee zetels. Seine Lok, op dit moment wethouder in Vlagtwedde, is beoogd wethouder.

Wat wil het CDA?
Het CDA vindt de relatief hoge werkloosheid in Westerwolde een groot probleem. Om die reden wil de partij nieuwe bedrijven naar Westerwolde trekken, maar ook investeren in de samenwerking met Duitsland op het gebied van werkgelegenheid. Daarnaast wil de partij dat de gevangenis en het asielcomplex in Ter Apel open blijven, om de werkgelegenheid te behouden.

Verder wil het CDA dat:
- er wordt ingezet op het verbeteren van aanrijtijden van hulpdiensten in de plattelandsgemeente Westerwolde;
- de gemeente Westerwolde over twintig jaar energieneutraal is;
- er in Westerwolde net als in het Oldambt Duitse les wordt gegeven op de basisschool;
- nieuw beleid ten koste gaat van oud beleid, om kosten te besparen.

Partij van de Arbeid: geen eigen WMO-bijdrage

Wietze Potze is lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid in Westerwolde. Hij is op dit moment nog wethouder in de gemeente Vlagtwedde. De PvdA is zowel in Vlagtwedde als in Bellingwedde coalitiepartner, en bezet in beide gemeenteraden drie zetels.

Wat wil de Partij van de Arbeid?
De PvdA heeft vier aandachtsgebieden tijdens de verkiezingen: iedereen doet mee, leefbaarheid, duurzaamheid en de ontwikkeling van talenten. De partij wil niemand aan de kant laten staan en de bereikbaarheid van voorzieningen voorop zetten. Ook wil de PvdA de identiteit van het unieke Westerwoldse landschap koesteren.  

Verder wil de Partij van de Arbeid dat:
- de eigen bijdrage voor WMO-voorzieningen wordt afgeschaft;
- bewoners voorzieningen die worden gecentraliseerd kunnen blijven bereiken, ook als zij geen auto hebben;
- melkveehouderijen waarbij dieren niet de wei in kunnen geen plek krijgen in Westerwolde;
- alle kinderen die de basisschool verlaten een zwemdiploma moeten hebben, en daarvoor een inkomensafhankelijke bijdrage beschikbaar stellen.

VVD: Meer agenten als Ter Apel daarom vraagt

Beertje Wijnholds, die op dit moment nog fractievoorzitter is in de gemeenteraad van Vlagtwedde, is lijsttrekker voor de VVD in Westerwolde. Pieter Dinkla, raadslid in Bellingwedde, staat op de tweede plaats. In Vlagtwedde heeft de VVD op dit moment één zetel, terwijl de partij in Bellingwedde met twee zetels ook coalitiegenoot is.

Wat wil de VVD?
De VVD wil dat Westerwolde een liberale gemeente is waar ruimte is om te wonen, te leven en te ontwikkelen. De partij wil de belastingen in Westerwolde verlagen en zich inzetten voor de veiligheid van de inwoners van Westerwolde, onder meer door meteen meer agenten te kunnen inzetten 'als de situatie in Ter Apel daar aanleiding toe geeft'. De VVD wil geen nieuw gemeentehuis voor de gemeente Westerwolde.

Verder wil de VVD dat:
- er geen extra milieuregels komen voor bedrijven, omdat bedrijven zelf al bezig zijn met duurzaam ondernemen;
- de agrarische sector in Westerwolde kan blijven groeien en daarin niet gehinderd wordt;
- de gemeente opdrachten geeft aan lokale ondernemers om werk in Westerwolde te creëren;
- asielzoekers met een verblijfsvergunning bij toewijzing van woonruimte geen voorkeursbehandeling krijgen ten opzichte van eigen inwoners van Westerwolde.

GroenLinks: oplaadpunten en basisinkomen

René Kriek is de lijsttrekker voor GroenLinks in Westerwolde. De partij heeft zowel in Vlagtwedde als in Bellingwedde één zetel in de gemeenteraad. Opvallend is dat Marja Bos, die momenteel nog gemeenteraadslid is in Bellingwedde, niet terugkeert op de kieslijst van GroenLinks.

Wat wil GroenLinks?
GroenLinks wil staan voor verandering en een nieuwe manier van politiek bedrijven. Hierin moet niet de winst op korte termijn maar het gemeenschappelijk belang op lange termijn centraal staan. Dit wil GroenLinks doen door Westerwolde een sociale, groene en open gemeente te laten zijn. Zo wil de partij ruimte geven aan burgers die hun omgeving groener, mooier of schoner willen maken.

Verder wil GroenLinks dat:
- de gemeente mensen helpt de niet zelf een baan kunnen vinden;
- vluchtelingen met een verblijfsvergunning worden verspreid over de hele gemeente;
- er in de hele gemeente oplaadpunten voor elektrische auto's en fietsen komen;
- experimenten met het vormen van een basisinkomen worden ondersteund.

Partij voor de Dieren: milieu-misstanden melden

Edith van der Horst is, net als in 2014 in Vlagtwedde, lijsttrekker voor de Partij voor de Dieren in Westerwolde. De partij hoopt haar zetel in de Vlagtwedder raad in Westerwolde te kunnen prolongeren. In Bellingwedde deed de partij tot nu toe niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Wat wil de Partij voor de Dieren?
De Partij voor de Dieren zegt anders te denken dan traditionele partijen, omdat het niet economische groei maar een duurzame samenleving als doelstelling heeft. De partij wil vooral naar langetermijnbelangen kijken, en wil meer groen, schone lucht en zuiver water. De partij wil dit bijvoorbeeld bereiken door schone, biologische en grondgebonden landbouw te stimuleren.

Verder wil de Partij voor de Dieren dat:
- dierenwinkels stoppen met de verkoop van dieren, maar dat zij klanten doorverwijzen naar opvangcentra in de buurt;
- er een wethouder Dierenwelzijn, natuur en milieu wordt aangesteld;
- er een meldpunt komt waar misstanden op het gebied van natuur en milieu anoniem gemeld kunnen worden;
- de gemeente het afsteken van vuurwerk door particulieren verbiedt.

ChristenUnie: lokale initiatieven niet overnemen

De ChristenUnie heeft op dit moment alleen in Vlagtwedde een raadszetel. Die wordt ingevuld door Harm de Vries, die tijdens de komende verkiezingen ook lijsttrekker is. Ingeborg Kikkert uit Blijham staat op de tweede plaats, met de intentie om tijdens de komende raadsperiode Harm de Vries op te volgen.

Wat wil de ChristenUnie?
In haar verkiezingsprogramma spreekt ChrstenUnie vooral over hetgeen de partij in de afgelopen periode bereikt heeft. Zo heeft de partij gepleit voor een 'ombudspersoon' in gevallen dat een zorgbehoeftige en de gemeente het met elkaar oneens zijn.

Verder wil de ChristenUnie dat:
- de woonlasten laag worden gehouden;
- zwembaden worden gefinancierd ten koste van vaarrecreatie op het Ruiten-Aa-Kanaal;
- economisch duurzame landbouw aangemoedigd moet worden;
- lokale initiatieven ook lokaal moeten blijven, en de regie daarvan niet door de gemeente moet worden overgenomen.

D66: versterk vervoer en werken met Duitsland

De lijsttrekker voor D66 in de gemeente Westerwolde is Gerard Sanders. Op dit moment is de partij alleen nog in de gemeenteraad van Vlagtwedde vertegenwoordigd. De partij heeft daar één zetel, die wordt ingevuld door Sanders zelf.

Wat wil D66?
D66 vindt dat de gemeenteraad van Westerwolde nog meer moet luisteren naar de inwoners van de nieuwe gemeente. Zo zouden inwoners meer inspraak moeten hebben in de raadszaal, en hun mening kunnen geven tijdens voorbereidende commissievergaderingen van de gemeenteraad.

Verder wil D66 dat:
- biologische landbouw aangemoedigd moet worden, maar dat dit geen belemmering mag vormen voor agrarische bedrijvigheid in de gemeente;
- werkgelegenheid wordt bevorderd door de samenwerking met buurgemeenten en Duitsland te versterken;
- onderzocht wordt hoe grensoverschrijdend openbaar vervoer kan helpen om mensen die in Duitsland werken goed te kunnen faciliteren naar een baan;
- de gemeente samen met maatschappelijke organisaties een actieve rol speelt in de aanpak van laaggeletterdheid.

Partijen die niet (meer) meedoen

De PVV ontbreekt tijdens de herindelingsverkiezingen. De partij kon, net als de SP, niet genoeg mensen vinden om mee te doen. De SP en de PVV haalden tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van maart de meeste stemmen in Bellingwedde en Vlagtwedde. Maar die partijen ontbreken hoe dan ook in de eerste gemeenteraad van Westerwolde.

Verder doet een afsplitsing van de SP in Bellingwedde, Neef en v.d. Laan, niet mee aan de verkiezingen. Fractievoorzitter Mary Neef vindt het jammer: 'Als de SP ons de pas niet had afgesneden hadden we graag nog meegedaan.'

Ook de twee lokale partijen die nu nog een raadszetel hebben in Bellingwedde doen niet meer mee aan de komende herindelingsverkiezingen. Zowel Westerwolde Lokaal als Plaatselijk Belang Bellingwedde keren dus niet terug in de eerste Westerwoldse gemeenteraad.

Verkiezing Westerwolde:

- De partijen stellen zich voor in video's: 'Geen lift in de buurt, vandaar maar vanuit een trekker'
- Verkiezingen in Westerwolde: de partijen en standpunten
- Verkiezing Westerwolde: veel snackbars en de kat heet Soepkip
- Hier kan je stemmen

Meer over dit onderwerp:
raadsverkiezingen herindeling Vlagtwedde
Deel dit artikel:

Recent nieuws