Rijkswaterstaat: Water Eems-Dollard hoeft niet troebel te zijn

Er lijkt een oplossing te zijn voor de slibproblematiek en het bijbehorende troebele water in de Eems en Dollard. Eén miljoen ton slib moet worden weggebaggerd om het water in de zeearm helderder te maken.

Dat blijkt uit een onderzoek van researchbureau Deltares, in samenwerking met experts van de Universiteit Utrecht, Technische Universiteit Delft en Rijkswaterstaat.

Invangen van slib

Het probleem kan worden verholpen door het slib binnen- of buitendijks in te vangen. De experts stellen dat de eerste resultaten veelbelovend zijn. In de Kleirijperij in Delfzijl wordt het slib al omgezet in klei, voor het aanleggen van dijken.

Oorzaak troebelheid

Volgens Rijkswaterstaat zijn de kanalen Eems en Dollard door menselijk ingrijpen de afgelopen eeuwen dusdanig aangepast, dat het de hoeveelheid slib niet aankan. Er is simpelweg te weinig gebied om het slib te bezinken.

Aanpak verbetering estuarium

De Eems-Dollard is het laatste estuarium van de Nederlandse Waddenzee en samen met de Westerschelde het laatst overgebleven estuarium in Nederland. Door menselijke ingrepen de afgelopen eeuwen, zoals de verdieping van vaarwegen en inpolderingen van kwelders komt er met vloed meer slib het systeem in, terwijl er minder gebieden zijn waar het slib kan bezinken.

Hierdoor is het water troebeler geworden en groeien algen slechter. Het bodemleven is hierdoor aangetast. Ook zijn leefgebieden op de grens van zout en zoet water sterk achteruitgegaan. En deze trend zet door.

Eems-Dollard 2050

Dit was aanleiding voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de provincie Groningen het Programma Eems-Dollard 2050 te starten.

Hierin wordt met waterschappen, gemeenten, natuurorganisaties en bedrijfsleven samengewerkt om de ecologie en natuur te verbeteren, in samenhang met een duurzame economie van de Eemsdelta.

Maatregelen

Een van de maatregelen is het binnendijks invangen van slib. Om dit te kunnen blijven doen, zullen gebieden waar dit gebeurt van tijd tot tijd moeten worden leeggehaald, of nieuwe worden aangelegd.
Door het invangen van slib te combineren met natuur, dijkversterking of nieuwe vormen van landbouw, wordt gekeken of de hoge kosten kunnen worden terugverdiend. Een andere maatregel is het opvangen van slib buiten de dijken. Op deze kan veel slib worden ingevangen tegen relatief lage kosten.

De komende tijd wordt gekeken naar welke locaties in de Dollard in aanmerking komen voor de projecten.

Lees ook:

- Gedragsverandering bij schippers moet het aantal ongelukken terugdringen
- Komen er nou wel of geen ligplaatsen in het Eemskanaal?
- Eems-Dollard aangewezen als Natura 2000-gebied

Meer over dit onderwerp:
GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws