Dit moet je weten over het nieuwe schadeprotocol

© Jos Schuurman / FPS
Minister Eric Wiebes van Economische Zaken (EZ) heeft woensdag het nieuwe schadeprotocol voor aardbevingsschade gepresenteerd. Hieronder kun je lezen wat dit protocol precies inhoudt.

Commissie Mijnbouwschade

Er komt een Commissie Mijnbouwschade Groningen. Deze bestaat weer uit twee deelcommissies: één die gaat over mijnbouwschade en één die gaat over bezwaar. Personeel en huisvesting voor de commissie worden geregeld door het ministerie van EZ.

Minister voor Rechtsbescherming benoemt commissieleden

De minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, benoemt de voorzitter en andere leden van de commissie. De voorzitters van de deelcommissies moeten beide meester in de rechten zijn en beschikken over ruime ervaring in de rechtspraak. De voorzitter en leden van de commissie zijn onafhankelijk.

Procedures

Bij de beoordeling van de schades wordt rekening gehouden met de bodembeweging, de omvang van de schade of een combinatie van die twee. De veiligheid van gebouwen wordt hierbij in acht genomen.
De commissie streeft ernaar om de procedures snel te behandelen, beheersbare proceskosten, zorgvuldigheid en uitkomsten die redelijk en billijk zijn. De commissie onderbouwt haar keuzes en stelt hierover eens per jaar een verslag op.

Geen instructies van derden

Deskundigen die door de commissie worden ingeschakeld, krijgen geen instructies van derden die met een individuele zaak te maken hebben. De commissieleden treden niet op als vertegenwoordiger van een specifieke belangengroep. Als één van de deskundigen niet voldoet aan de kwaliteitseisen van de commissie of aan de eisen van onpartijdigheid, wijst de commissie een andere deskundige aan.

Verantwoorde werkwijze

De commissie brengt minstens één keer per jaar verslag uit aan de minister van EZ en de minister voor Rechtsbescherming. In dit verslag wordt in ieder geval aandacht besteed aan de gehanteerde werkwijze, procedure en beoordelingsmethodiek.
Als één van de twee ministers daar om vraagt, verstrekt de commissie stukken die zij nodig hebben.

Acuut onveilige situatie

Als er sprake zou kunnen zijn van een acuut onveilige situatie, laat de commissie onmiddellijk of in elk geval binnen 48 uur na indiening van de schade, de situatie inspecteren. De commissie treft in overleg met de aanvrager de benodigde maatregelen en informeert de burgemeester van de betreffende gemeente.

Hulp bij bezwaar

Het is mogelijk om in bezwaar te gaan tegen het besluit van de deelcommissie mijnbouwschade. Dit kan bij de deelcommissie bezwaar. Die wijst een deskundige aan die de aanvrager kan bijstaan. Dit doet de commissie uit zichzelf of op verzoek van de aanvrager.

Vergoeding van kosten

De commissie kent een vergoeding toe van de bijkomende kosten die veroorzaakt worden door de schade. Voor de posten gelden de onderstaande uitgangspunten, tenzij de kosten aantoonbaar hoger zijn:
- Voor het thuis blijven tijdens inspectie en/of schadeherstel: 95 euro per dagdeel.
- Schoonmaakkosten: 150 euro per schademelding.
- Overnachten: 100 euro per nacht voor één of twee personen. Bij meer dan twee personen is dit 200 euro per nacht.
- Advieskosten: 95 euro per uur voor maximaal 20 uren.
- Verhuiskosten: de kosten die daadwerkelijk gemaakt worden.
- Opslag van goederen: 40 euro per week.
- Reiskosten: 0,26 euro per kilometer.
Voor inboedel- en tuinschade, zorgkosten, inkomstenderving en juridische of andere begeleidingskosten, is de vergoeding afhankelijk van de werkelijke kosten die door de schademelder zijn gemaakt.

Overlastvergoeding

Ook is er een overlastvergoeding die 250 euro tot maximaal 1000 euro bedraagt. De grootte van deze vergoeding wordt door de commissie vastgesteld.