SodM wil Meet- en Regelprotocol blijven benutten

© Jos Schuurman/FPS
Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) wil ook in de toekomst het huidige Meet- en Regelprotocol inzetten als er door een aardbeving een onveilige situatie ontstaat. Dit MRP maakt snelle maatregelen mogelijk, zoals het dichtdraaien van de gaskraan.

Zorgplicht

Dat staat in het advies van SodM over de aanpassingen aan de huidige Mijnbouwwet. Die zijn nodig om het mogelijk te maken de gaswinning tot 2030 helemaal af te bouwen, zoals minister Wiebes voorstelt.
Dat brengt met zich mee dat niet alleen de NAM, maar ook de staat een zorgplicht heeft. De NAM moet alle noodzakelijke maatregelen nemen om de gevolgen van een zwaar ongeval voor mens en milieu te beperken en de minister moet voorkomen dat de veiligheid geschaad wordt als gevolg van de gaswinning.

Donderdag vergadert de Kamer erover

De Mijnbouwwet moet in dat opzicht aangepast worden. De Tweede Kamer vergadert donderdag over dat voorstel.

Meet- en regelprotocol

Het MRP is een nadere invulling van de zorgplicht. De codes van het MRP (groen, oranje, rood) zijn gebaseerd op aantallen en zwaarte van bevingen door gaswinning en geven zo de mogelijkheid tot het tijdig nemen van maatregelen, opdat grotere nadelige effecten waar mogelijk worden voorkomen.
Omdat verantwoordelijkheden in de spoedwet anders zijn geregeld dan in de huidige wet, zal het SodM het MRP nog aanpassen, zodat helder blijft welke partij wat moet doen zodra grenswaarden uit het MRP worden overschreden.