GroenLinks Groningen: verkiezingsprogramma en standpunten in het kort

De eerste gemeenteraadsverkiezingen van de nieuwe gemeente Groningen, Haren en Ten Boer vinden plaats op 21 november 2018. RTV Noord vat de ellenlange verkiezingsprogramma's kort samen. Dit zijn de belangrijkste standpunten van GroenLinks in gemeente Groningen.

1. Verkeer, vervoer en binnenstad

- We willen een tramverbinding. Het hoofdstation dient met een reguliere tramverbinding verbonden te zijn met bijvoorbeeld Zernike en P+R terreinen
- Het autoverkeer tussen de wijken moet zoveel mogelijk via de ringweg plaatsvinden
- Straten waar kinderen spelen en openbare plekken worden ingericht als autoluwe zones
- Geparkeerde auto's in de binnenstad gaan van de straat naar de garage
- De schaarse openbare ruimte moet zo min mogelijk gebruikt worden voor (het parkeren van) auto's. Betaald parkeren is een goede optie om parkeerdruk te verlagen
- Extra aandacht voor snelle fietsroutes; de bebouwde stadskom en dorpen en wijken moeten beter op het fietsnetwerk aansluiten
- Om extra fietsparkeerplaatsen te realiseren, kunnen bestaande parkeerplekken voor auto's worden opgeheven
- Door in Park & Ride locaties te investeren, kunnen auto's zoveel mogelijk aan de rand van de stad worden achtergelaten
- Bromfietsen en scooters zo snel mogelijk uit de binnenstad en van de fietspaden weren en e-bikes en speed pedelecs als alternatieven stimuleren
- Ondernemers uit de binnenstad vervoeren goederen zoveel mogelijk gezamenlijk, in kleine vrachtwagens of met cargobikes
- GroenLinks vindt dat de lucht in Groningen schoner moet. Daarom willen we dat in de nieuwe gemeentelijke Omgevingswet de strengere WHO-normen gaan gelden in plaats van de minder strenge landelijke normen

2. Wonen in Groningen

- We maken afspraken over het uitbreiden van het aanbod en het verduurzamen en verbeteren van sociale huurwoningen
- Er worden geen sociale huurwoningen meer verkocht
- Betere stoorstroming van jongeren- naar starterswoningen door een starterslening
- Gebouwgebonden financiering, waarbij duurzaamheidsleningen kunnen worden verstrekt aan een gebouw die vervolgens door (opeenvolgende) eigenaren worden terugbetaald
- Bij de uitvoering van de verduurzaming krijgen de slechtst geïsoleerde woningen, zowel bij de particuliere woningen als bij de sociale woningen, voorrang
- Bij hoogbouw zorgen we voor een groene omgeving waar mensen elkaar kunnen ontmoeten
- We zorgen voor minder verharding in de openbare ruimte, of anders voor waterdoorlatende bestrating. We steunen initiatieven die particulieren helpen hun erven en tuinen van bestrating te ontdoen en te vergroenen
- Ondernemers uit de binnenstad vervoeren goederen zoveel mogelijk gezamenlijk, in kleine vrachtwagens of met cargobikes
- De gemeente stimuleert begeleid wonen en woon-zorgcomplexen voor ouderen
- We willen de overlast en luchtvervuiling door open haarden en houtkachels tegengaan
- Buurtbewoners beslissen welke problemen in hun wijk moeten worden aangepakt door de politie en gemeente

3. Zorg

- Om ervoor te zorgen dat de gemeente met al haar voorzieningen, winkels, straten en stoepen voor iedereen toegankelijk is, neemt Groningen de uitvoering van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking actief ter hand
- De gemeente moet meer mantelzorgers bereiken
- GroenLinks wil de eigen bijdrage op WMO-zorg afschaffen omdat dit een grote drempel opwerpt; WMO-aanvragen moeten veel sneller en op maat worden afgehandeld
- Het is belangrijk om roken in het straatbeeld tegen te gaan en meer mensen hulp te bieden bij hun verslaving
- Het moet makkelijker worden om je op een soa te laten testen; voor jongeren onder de 25 blijft het gratis
- Meer inzetten op preventie bij de jeugdzorg
- Elk gezin krijgt één aanspreekpunt in de hulpverlening. Voor gezinnen met meerdere problemen willen wij toe naar één zorgplan voor het hele gezin

4. Werk en geld

- De gemeente stimuleert kringloopwinkels, ondernemers die repareren en ondernemers die producten zoals fietsen delen
- De gemeente ondersteunt startups en zzp-ers met broedplaatsen voor startende ondernemers. Door hiervoor leegstaande panden te gebruiken, dragen we bij aan een leefbare omgeving
- Jongeren, vluchtelingen en ouderen mogen rekenen op extra gemeentelijke inzet op hun kansen om betaalde arbeid te vergroten
- Bijstandsgerechtigden die zich willen laten om- of bijscholen krijgen de mogelijkheid om, met behoud van uitkering, tijdelijk niet voor de arbeidsmarkt beschikbaar te zijn
- Om ervoor te zorgen dat jongeren snel een baan vinden legt de gemeente, indien nodig, contact met de werkgever. Geen betaald werk? Dan in de vorm van vrijwilligerswerk of een stage
- De gemeente verlaagt de tegemoetkomingen voor het laten werken van chronisch zieken in 'beschutte werkplekken' niet
- De gemeente benadert inwoners met lage inkomens actief en biedt hen ondersteuning
- ZZP'ers en flexwerkers met een oproepcontract moeten eenvoudiger bijstand kunnen krijgen
- Er komt een intensief programma voor preventie van schulden, gedragsverandering, en het bevorderen van financiële geletterdheid
- De tippelzone wordt niet overhaastgesloten

5. Onderwijs

- GroenLinks wil het aantal uren voor- en vroegschoolse educatie uitbreiden voor alle kinderen
- Voorstander van scholen waar onderwijs, ondersteuning en vrije tijd samenkomen en waar kinderen de hele dag terecht kunnen
- Scholen maken op wijkniveau samen met bewoners, organisaties en instellingen een meerjarig plan voor de veiligheid, gezondheid en talentontwikkeling van kinderen
- Er worden voorzieningen voor vredeseducatie mogelijk gemaakt
- Meer mogelijkheden voor hoogbegaafde kinderen in de eigen wijk
- De verbinding van het vmbo naar het mbo versterken door middel van vakcolleges
- De gemeente stimuleert werkgevers met hulp en cofinanciering om cursussen aan te bieden voor laaggeletterden

6. Groen en natuur

- GroenLinks wil meer bomen en groen, ruimte voor water en groene daken
- Leg de rekening van de overgang naar schone energie niet neer bij burgers met lage inkomens
- We zien in onze gemeente ruimte voor een aantal grote windmolens, op plekken waar dit slechts marginale hinder oplevert, zoals industrieterreinen
- Winkeliers en horecagelegenheden worden verplicht hun deuren in de winter te sluiten, terraskachels worden verboden
- GroenLinks pleit voor diftar, waarbij iemand die weinig restafval produceert, minder betaalt. We bieden maatwerk bij mensen die onevenredig zwaar belast worden door de gevolgen van de invoering ervan
- Geen intensieve veehouderij van varkens en kippen en geen megastallen op het platteland
- Op cruciale plekken worden faunapassages en natuur-corridors aangelegd
- De oude loop van de rivier de Hunze in Stad maken we weer zichtbaar en richten deze in als groene verbindingszone
- Nieuwe bebouwing in het gebied tussen de stad en Haren en tussen
de stad en Garmerwolde sluiten we uit
- Nieuwe horeca en andere vormen van intensieve recreatie aan de Oostzijde van het - Paterswoldsemeer en in het Zuidlaardermeergebied worden niet toegestaan
- Boeren krijgen - als belangrijke beheerders van het landschap - een rol bij het onderhoud van het gemeentelijke ecologische gebied
- GroenLinks wil de bewoners van elke wijk en ieder dorp de mogelijkheid geven een voedselbos of pluktuin op te zetten
- Geen enkele financiële bijdrage aan vliegveld Eelde

7. Cultuur en sport

- Door in te zetten op een groene openbare ruimte die uitnodigt om te bewegen, stimuleren we mensen om te wandelen en de fiets te pakken
- De gemeente stimuleert het verduurzamen van sportcomplexen en helpt sportverenigingen om met energiebesparende maatregelen kosten te besparen
- De gemeente moet goed zorgen voor de huidige sportvelden, sporthallen en zwembaden
- Meer faciliteiten aanleggen zoals outdoor gyms, mountainbikeroutes, skatebanen of jeu-de-boules banen. De gemeente luistert goed naar de inwoners voor de voorzieningen
- GroenLinks stimuleert het gesprek bij scholen, intochtcomités, bedrijven, verenigingen, de lokale omroep en anderen om snel te komen tot een blijvende aanpassing van de figuur van Zwarte Piet
- We dopen de Zeeheldenbuurt om tot de Zeeroversbuurt. Want Witte de With was geen held, maar straten omdopen is zo'n gedoe
- De Drafbaan, het Suikerunie-terrein en diverse oude fabriekshallen blijven ingezet worden als evenementlocaties
- Het Clockhuys in Haren met het centrum van kunst en cultuur met bibliotheek en muziekschool, en de bibliotheek in Ten Boer moeten blijven bestaan
- De gemeente organiseert een beperkt aantal professionele vuurwerkshows. Daarnaast komen er meer vuurwerkvrije zones
- Groningen loopt voorop bij landelijke experimenten met de legalisering van wiet
Dit zijn volgens ons de belangrijkste standpunten uit het complete verkiezingsprogramma van GroenLinks Groningen. Standpunten die worden gedragen door alle partijen of die al in gang zijn gezet, zijn uit deze samenvatting gefilterd.

Verkiezingen 21 november 2018

RTV Noord zet alle informatie voor de gemeenteraadsverkiezingen voor de fusiegemeente Groningen, Haren en Ten Boer op 21 november 2018 op een rij.

Vergelijk de partijstandpunten op het gebied van:

De verkiezingsprogramma's samengevat: