CDA Groningen: verkiezingsprogramma en standpunten in het kort

De eerste gemeenteraadsverkiezingen van de nieuwe gemeente Groningen, Haren en Ten Boer vinden plaats op 21 november 2018. RTV Noord vat de ellenlange verkiezingsprogramma's kort samen. Dit zijn de belangrijkste standpunten van het CDA in gemeente Groningen.

1. Verkeer, vervoer en de binnenstad

- Het aanpakken van verkeersonveilige situaties in dorpen en wijken moet meer prioriteit krijgen
- Betaald parkeren wordt alleen ingevoerd als er draagvlak is onder buurtbewoners; blauwe zones of bewonersparkeren kunnen een goed alternatief zijn
- Het OV moet ook gericht zijn op toegankelijkheid voor ouderen en minder validen, die afhankelijk zijn van bushaltes dichtbij huis
- De gemeente moet inzetten op snelle treinverbindingen met de Randstad, Bremen en Hamburg
- Werk maken van duurzame vormen van distributie; door slim samen te werken kan veel onnodig verkeer worden voorkomen
- Een stevige aanpak om de stad toegankelijker te maken, door voorlichting, aanpassingen in de openbare ruimte en handhaving. Struikelfietsen moeten worden aangepakt
- Meer openbare toiletten in de binnenstad
- CDA is voorstander van uitbreiding van het cameratoezicht in het uitgaansgebied; politieagenten en BOA's worden met bodycams uitgerust waardoor strafbare feiten worden geregistreerd

2. Wonen in Groningen

- Het CDA wil een wethouder voor de dorpen
- Het onderhoudsniveau van de wijken en dorpen moet naar een hoger niveau
- Doorgaan met het bouwen van (sociale) woningen voor starters, studenten, gezinnen en ouderen. Met name voor ouderen zal er slim gebouwd moeten worden, waardoor ouderen langer thuis kunnen wonen
- De gemeente maakt creatieve oplossingen mogelijk voor leegstaande kantoren en bedrijventerreinen
- Wij willen als CDA inzetten op meer handhaving, maar voorkomen is beter dan genezen. Daarom willen wij ook inzetten op preventie van misdrijven
- Er moet ruimte komen voor een gekozen dorpsraad, die ervoor zorgt dat besluiten zo dicht mogelijk in eigen straat en dorp worden genomen

3. Zorg

- Investeer in welzijnswerk om te voorkomen dat mensen ontsporen
- Investeren in buurthuizen tegen de eenzaamheid onder ouderen
- De gemeente stimuleert doorstroom, afkicken en dagbesteding bij dak- en thuislozen en prostituees

4. Werk en geld

- Projecten die armoede verlagen en met succes bestrijden, krijgen meer subsidie
- Scholen en het bedrijfsleven moeten de handen ineen slaan om uitkeringsgerechtigden op te leiden in sectoren waar een personeelstekort is
- Mensen met een uitkering wordt professionele hulp geboden om te herscholen, werk te vinden en werk te houden
- Ondernemers moeten hun eigen keuzes kunnen maken wat betreft openingstijden; we zijn tegen de 24-uurseconomie
- De startup sector, zeker op ICT-gebied, moeten we zo goed mogelijk blijven faciliteren
- We willen zoveel mogelijk productiebedrijven aantrekken
- In de nieuwe gemeente moeten agrarische ondernemers niet geconfronteerd worden met hogere OZB-lasten

5. Onderwijs

- Basis- en voortgezet onderwijs moeten planmatig aandacht besteden aan veiligheid, op thema's als verkeersveiligheid, drugs, alcohol, sexting, pesten en geweld tegen minderheden
- Ook in nieuw te bouwen wijken moet de keuzevrijheid voor onderwijs nadrukkelijk worden meegenomen
- De sociale en fysieke veiligheid rondom scholen moet worden verbeterd
- Geld wordt te veel uitgegeven aan een wirwar van projecten. Wij besteden het liever aan de scholing van leraren, het achterstandsbeleid en extra voorzieningen voor talent en begaafdheid
- Omdat wij trots zijn op onze Groningse cultuur, moet er een Groningse canon komen met Groningse geschiedenis, die kan worden aangeboden aan de basisschool en middelbare scholen

6. Groen en natuur

- De groene gebieden tussen Helpman en Haren en Groningen en tussen Garmerwolde dienen in stand te blijven
- De gemeente maakt extra budget vrij voor goed omgevingsonderhoud, één van de kerntaken die de gemeente de laatste jaren verwaarloosd heeft
- Het is cruciaal dat er onder inwoners draagvlak bestaat voor de verandering naar verduurzaming
- De gemeente moet bewoners zoveel mogelijk faciliteren in energiecoöperaties
- Regenwater moet meer ruimte krijgen om in de grond te trekken, met minder stenen en meer groen
- De gemeente moet mogelijkheden van circulair aanbesteden van afvalscheiding onderzoeken en zoveel mogelijk benutten

7. Cultuur en sport

- Voorzieningen zoals bibliotheken, cultuurcentra, sportaccomodaties en dorpshuizen blijven behouden. Samen met de ondernemers in de dorpen houden we de kernen leefbaar
- Er dienen tenminste twee uren sport op de basisschool te worden gegeven, verzorgd door sportvakdocenten
- De Sporthopper uitbreiden om meer kinderen in aanmerking met sport te laten komen. We willen basisschoolkinderen zoveel mogelijk laten sporten bij bestaande verenigingen en dit stimuleren
- Groningen zou naast een topsporthal ook een 50-meterzwembad moeten hebben
- Vrijwilligers zijn de dragende krachten van onze sportverenigingen. De gemeente moet hierin zoveel mogelijk ondersteunen
- Er komen geen nieuwe coffeeshops
Dit zijn volgens ons de belangrijkste standpunten uit het complete verkiezingsprogramma van CDA Groningen. Standpunten die worden gedragen door alle partijen of die al in gang zijn gezet, zijn uit deze samenvatting gefilterd.

Verkiezingen 21 november 2018

RTV Noord zet alle informatie voor de gemeenteraadsverkiezingen voor de fusiegemeente Groningen, Haren en Ten Boer op 21 november 2018 op een rij.

Vergelijk de partijstandpunten op het gebied van:

De verkiezingsprogramma's samengevat: