ChristenUnie Groningen: verkiezingsprogramma en standpunten in het kort

De eerste gemeenteraadsverkiezingen van de nieuwe gemeente Groningen, Haren en Ten Boer vinden plaats op 21 november 2018. RTV Noord vat de ellenlange verkiezingsprogramma's kort samen. Dit zijn de belangrijkste standpunten van ChristenUnie in gemeente Groningen.

1. Verkeer, vervoer en de binnenstad

- Voldoende brede en obstakelvrije trottoirs voor de voetganger, met zonodig autovrije en zelfs fietsvrije straten
- Waar mogelijk worden scooters geweerd van fietspaden
- Meer fietsparkeerplekken door het stimuleren van het gebruik van ondergrondse fietsenstallingen
- Fietssnelweg van Haren naar Zuidlaren
- Treinstation in Hoogkerk
- (Meer) deelfietsen bij P+R's

2. Wonen in Groningen

- Meer sociale huurwoningen: minstens 30% sociale huurwoningen in binnenstedelijke nieuwbouwlocaties
- Meer starterswoningen, meer gezinswoningen, aanpasbaar en levensloopbestendig bouwen
- Oog hebben voor de architectonische waarde van nieuwe woningen in het aardbevingsgebied
- Meer welstandsvrij bouwen, waaronder lutske hoeskes
- Meer ruimte voor gezamenlijke wooninitiatieven zoals het Knarrenhof in de stad en de dorpscoöperatie in Ten Boer
- Bevorderen transformatie leegstaande kantoorgebouwen, winkels en boerderijen naar woningen
- We onderzoeken de mogelijkheid om in vergunningen voor studentenhuizen energiebesparende afspraken op te nemen
- Niemand hoeft in een beschimmeld huis te wonen
- Er komt een dorpswethouder Ommeland, in Haren en Ten Boer komt een dorpsraad

3. Zorg

- Goede voorzieningen voor het ontlasten van mantelzorgers
- Zorgen voor voldoende opvangplekken voor slachtoffers van huiselijk geweld, ook mannen
- Ondersteuning van vrijwilligersorganisaties die eenzaamheid bij ouderen tegengaan
- De gemeente springt bij in jeugdhulp tot de 21ste leeftijd zolang er nog geen landelijke oplossing is
- Rook- en blowverbod rondom scholen, ziekenhuizen, sportverenigingen, kinderopvang, het stadhuis en plaatsen waar de overlast groot is

4. Werk en geld

- Verlagen van het huidige aantal koopzondagen
- Bij de berekening van het besteedbaar inkomen bij armoederegelingen, moet rekening worden gehouden met zorgkosten
- Aandacht voor mensen in 'nieuwe armoede' zoals zzp'ers of mensen met een baan die eigenlijk niet rond kunnen komen
- Zorgen voor werkervaringsplekken en stages voor statushouders. De gemeente kan helpen met hun financiën

5. Onderwijs

- Waar mogelijk voorzien in integrale kindcentra (een voorziening waarin organisaties als onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten worden samengevoegd)
- We zijn vóór het plan om ouders de keuzemogelijkheid te geven de voorschoolse educatie uit te breiden naar 16 uur per week mits de financiering duidelijk geregeld wordt
- Voor het behouden van kleine scholen: geen stadse opheffingsnormen hanteren in het ommeland

6. Groen en natuur

- De natuur tussen stad en dorp blijft in stand
- Wie kiezen voor duurzame straatverlichting
- We stimuleren de aanleg van groene schoolpleinen en moestuintjes op basisscholen
- We ondersteunen en stimuleren particuliere initiatieven voor huisvuilscheiding
- We zijn bereid om onder voorwaarden na te denken over diftar
- We stimuleren initiatieven tot duurzame energieopwekking van particulieren en coöperaties
- We zorgen voor een stimuleringsfonds voor klimaatneutrale en gasloze initiatieven
- We willen scholieren van groenopleidingen de mogelijkheid geven openbaar groen te adopteren

7. Cultuur en sport

- Amateurkunst stimuleren
- Stimuleren samenwerking bibliotheken en scholen; voorkom sluiting van (familie)bibliotheken
- Niet structureel gemeenschapsgeld naar topsporthal, wel faciliteren om met andere partners draaiend te houden
- Verlaag het aantal toegestane decibels op evenementen
- Balans en spreiding van evenementen in overleg met omwonenden
- Sportaccommodaties toegankelijk voor mensen met een beperking
- Een volledig vuurwerkverbod in de binnenstad. We zijn voor centrale vuurwerkshows in de binnenstad en dorpskernen
- We zijn tegen piekuren in de horeca: overmatig alcoholgebruik en drugsgebruik leidt tot verslaving en gezondheidsklachten
- Extra controles op 'zuipketen' en in kantines
- Loktieners inzetten bij coffeeshops, net als bij alcoholverkoop: bij overtreding drie maanden sluiten
Dit zijn volgens ons de belangrijkste standpunten uit het complete verkiezingsprogramma van ChristenUnie Groningen. Standpunten die worden gedragen door alle partijen of die al in gang zijn gezet, zijn uit deze samenvatting gefilterd.

Verkiezingen 21 november 2018

RTV Noord zet alle informatie voor de gemeenteraadsverkiezingen voor de fusiegemeente Groningen, Haren en Ten Boer op 21 november 2018 op een rij.

Vergelijk de partijstandpunten op het gebied van:

De verkiezingsprogramma's samengevat: