PvdD Groningen: verkiezingsprogramma en standpunten in het kort

De eerste gemeenteraadsverkiezingen van de nieuwe gemeente Groningen, Haren en Ten Boer vinden plaats op 21 november 2018. RTV Noord vat de ellenlange verkiezingsprogramma's kort samen. Dit zijn de belangrijkste standpunten van de Partij voor de Dieren (PvdD) in gemeente Groningen.

1. Vervoer en verkeer en de binnenstad

- Er worden geen nieuwe wegen door natuurgebieden aangelegd
- Bij drukke wegen worden groenstroken en oversteekplaatsen/ ondertunneling voor dieren aangelegd
- Er komt vleermuisvriendelijke straatverlichting. In parken en natuurgebieden wordt zo weinig mogelijk licht gebruikt
- Er komen behalve meer laadpalen voor elektrisch vervoer ook elektrische aansluitingen voor vaartuigen
- Zonnepanelen en opslag van zonnewarmte langs wegen (en op daken) worden de norm
- Het omstreden Oosterhamriktracé wordt niet aangelegd
- Scooters, brom- en snorfietsen zijn niet langer welkom op fietspaden
- Er komen geen nieuwe autoparkeerplekken op straat bij
- De gemeente voert gedifferentieerde parkeertarieven in op basis van de uitstoot van het voertuig; een hoger tarief voor vervuilende auto's
- Groningen voert een autoloze dag in, bijvoorbeeld vier keer per jaar

2. Wonen

- Er wordt in principe niet gebouwd in het groen; de groene long van Haren wordt niet bebouwd, Ten Boer behoudt zijn groene karakter
- In elke buurt komt meer groen, te beginnen in de meest versteende straten. Het uitgangspunt wordt 75m2 groen per woning binnen de bebouwde kom
- In (nieuwbouw)projecten waarbij de gemeente opdrachtgever is, worden natuurdoelstellingen gesteld zoals de aanleg van groene daken, bomen, struiken en slaapplekken voor dieren
- Uiterlijk in 2030 hebben woningcorporaties woningen energieneutraal gemaakt
- Bestaande bebouwing wordt ten minste energieneutraal. Er komt een plan per wijk voor energiebesparing en duurzame bronnen
- Kosten voor de afkoppeling van gasaansluitingen worden niet op individuele burgers afgewenteld
- Inwoners worden gestimuleerd om hun tuin natuurlijk in te richten en niet te verharden
- De gemeente maakt afspraken over tijdelijke verhuur met bijvoorbeeld platforms als Airbnb en woningcorporaties
- Voordat gekraakte panden ontruimd worden, zorgt de gemeente ervoor dat dit niet tot nieuwe dak- of thuisloosheid leidt

3. Zorg

- Groningen werkt aan een rookvrije openbare ruimte
- Eigen bijdragen zo laag mogelijk
- Opvang voor slachtoffers van huiselijk geweld moet ook in het weekend bereikbaar zijn. Huisdieren zijn ook welkom in de crisisopvang

4. Werk en geld

- Het wordt voor MKB-ondernemers financieel aantrekkelijk gemaakt om iemand met een bijstandsuitkering in dienst te nemen
- De gemeente faciliteert bij/herscholing door het aanbieden van stage- en opleidingsplaatsen
- Statushouders worden geholpen bij het vinden van werk
- De gemeente stimuleert uitkeringsgerechtigden om vrijwilligerswerk, mantelzorg en stages te doen, zonder dat het verplicht vrijwilligerswerk wordt
- De gemeente ondersteunt zzp'ers en startups door hulp bij het vinden van kantoorruimte in bedrijfsverzamelpanden
- De gemeente cree¨ert broedplaatsen voor creativiteit en nieuw, duurzaam ondernemerschap
- Gezien de hoge jeugdwerkloosheid zet de gemeente in op het begeleiden van starters op de arbeidsmarkt
- Er wordt niet geïnvesteerd in Groningen Airport Eelde, het vliegveld wordt niet verder uitgebreid

5. Onderwijs

- De gemeente investeert in sport (waaronder zwemlessen) en cultuur-, natuur- en milieueducatie op basisscholen
- Er zijn voldoende en kleinschalige scholen in de buurt zodat elk kind lopend of op de fiets naar school kan

6. Groen en natuur

- Niet in 2035, maar in 2030 klimaatneutraal
- Uiterlijk in 2030 is Groningen afvalvrij. De afvalstoffenheffing voor storten en verbranden van afval gaat omhoog
- Zorg voor dierenwelzijn wordt geïntegreerd in het gemeentelijk beleid, bij besluitvorming op alle vlakken
- Lichtvervuiling wordt actief bestrijd
- Groenbeleid afstemmen op een jaarlijkse inventarisatie van dieren en planten
- Werkzaamheden in het groen vinden alleen plaats wanneer dieren niet verontrust of gedood worden
- Er wordt minder frequent gemaaid en in geen geval tijdens de broed- en zoogtijd van dieren
- De criteria voor kapvergunningen worden aangescherpt om bomen beter te beschermen
- Braakliggende terreinen zijn bij uitstek geschikt voor kleinschalige bewonersinitiatieven als standslandbouw en collectief beheerde parkeren
- Nieuwe en bestaande dierenstallen worden verplicht brandveilig gemaakt
- De gemeente moedigt dierenwinkels en andere verkopers aan te stoppen met de verkoop van dieren
- Groningen heft geen hondenbelasting
- De gemeente verbiedt de jacht op haar gronden en heeft een voorkeursbeleid voor circussen zonder dieren. Op markten worden geen levende dieren verkocht
- Er komt een privacyvriendelijke, geanonimiseerde afvalpas

7. Cultuur en sport

- Het budget voor kunst, cultuur en erfgoed wordt structureel verhoogd
- Groningen investeert in behoud en heropening van openbare bibliotheken
- Recreatie mag niet ten kosten gaan vannatuur en landschap
- In een evenementenplan van de gemeente wordt opgesteld hoe de natuur beschermd wordt
- Grootschalige evenementen worden bij voorkeur niet in parken georganiseerd, maar op pleinen of binnen, met zo min mogelijk overlast voor omwonenden
- Evenementen in parken vinden in ieder geval niet plaats in het broed- en zoogseizoen
- Verbod op plastic wegwerpproducten, ballonnen en lampionnen bij evenementen
- De gemeente verbiedt het afsteken van particulier vuurwerk. Zolang er geen landelijk verbod is, wijst de gemeente zoveel mogelijk vuurwerkvrije zones aan
- Musea zijn minstens één dag in de week gratis toegankelijk
- De gemeente roept horecaondernemers en bedrijven op een wekelijkse vegetarische dag in te voeren
Dit zijn volgens ons de belangrijkste standpunten uit het complete verkiezingsprogramma van PvdD Groningen. Standpunten die worden gedragen door alle partijen of die al in gang zijn gezet, zijn uit deze samenvatting gefilterd.

Verkiezingen 21 november 2018

RTV Noord zet alle informatie voor de gemeenteraadsverkiezingen voor de fusiegemeente Groningen, Haren en Ten Boer op 21 november 2018 op een rij.

Vergelijk de partijstandpunten op het gebied van:

De verkiezingsprogramma's samengevat: