PvdA Westerkwartier: verkiezingsprogramma en standpunten in het kort

Op woensdag 21 november zijn de eerste gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Westerkwartier, de fusie van Zuidhorn, Grootegast, Leek en Marum. RTV Noord vat de ellenlange verkiezingsprogramma's samen. Dit zijn de belangrijkste standpunten uit het verkiezingsprogramma van de PvdA in het Westerkwartier.

1. Bouwen en wonen

- De PvdA wil de komende vier jaren meer duurzame, betaalbare huurwoningen bouwen voor de lagere inkomens en jongeren
- De gemeente bevordert een betere isolatie van bestaande (huur)woningen, waarbij de woonlasten per saldo niet omhoog gaan
- Gemengde woonwijken voor zowel huur- als koopwoningen
- We stimuleren de bouw van slimme levensloopbestendige woningen en aanleunwoningen; ouderen moeten zo lang mogelijk thuis kunnen wonen
- Meer groen en minder verrommeling in de winkelkernen; we onderzoeken de mogelijkheden om na langdurige leegstand de bestemming van een pand te wijzigen

2. Voorzieningen en onderwijs

- De PvdA kiest voor coöperatief bestuur met actieve dorpen en dorpsverenigingen en inzet van een leefbaarheidsfonds
- Er is een dorpenbudget beschikbaar; het is aan de dorpen hoe ermee omgegaan wordt
- Een kernen- of leefbaarheidsfonds is op aanvraag beschikbaar voor kleinschalige projecten die een dorpsvereniging zelf kan laten uitvoeren
- We moedigen zelforganisatie van dorpscoöperaties aan. Eenzaamheid kan op deze manier bestreden worden. Invloed op de eigen woon- en leefsituatie en saamhorigheid oefenen een positieve invloed uit op het welzijn van mensen
- Kinderen mogen nooit de dupe worden van ouders die schulden hebben; elk kind moet mee kunnen doen met sport, de schoolreis, cultuur, verjaardagen en goede kleding
- We geven sportverenigingen meer mogelijkheden bij de keuze voor eigen beheer en onderhoud
- Bij daling van het aantal inwoners stimuleren we dat sportverenigingen samengaan in één club die meerdere sporten aanbiedt
- Verenigingen ondersteunen bij het vinden van vrijwilligers, bijvoorbeeld door cursussen mogelijk te maken
- We streven naar kindcentra waarin school, kinderopvang en Centrum voor Jeugd en Gezin samenwerken
- Ieder dorp moet verbonden zijn met het openbaar vervoer

3. Groen, natuur en landbouw

- Een duurzaamheidswethouder jaagt de overgang naar duurzame en betaalbare energie in het Westerkwartier aan
- De gemeente maakt ruim baan voor duurzame initiatieven (zoals warmtenetten, zonne-energie, biogasinstallaties en windenergie), bij voorkeur uit eigen regio
- De PvdA zet in op een mooier en natuurlijker landschap en daarmee op een sterkere toeristische uitstraling van het Westerkwartier
- Streven naar een kringloopeconomie: reststoffen worden in hun geheel opnieuw gebruikt, eindige grondstoffen niet langer gebruikt
- Lagere inkomens mogen niet de dupe worden van de energietransformatie
- We denken aan aanleg van vijvers en openbaar groen ten behoeve van waterberging, tegengaan van tuinen en stimuleren van de aanleg van groene daken en gevels
- We zetten in op vergroening van de openbare ruimte, met bijvoorbeeld meer variatie in beplanting
- Het principe 'de vervuiler betaalt' blijft het uitgangspunt bij afvalinzamenling

4. Werk, geld en industrie

- Armoedebeleid heeft voor ons de hoogste prioriteit. De gemeente bezuinigt niet op de uitgaven voor de laagste inkomens
- Een betere aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt & stage- en leerwerkplekken
- De overheid mag geen veroorzaker zijn van schulden door het stapelen van sanctie- en boete regelingen
- We kijken niet alleen naar het bruto inkomen, maar ook naar het besteedbaar inkomen om verborgen armoede op te sporen en aan te pakken
- Er komen speciale schuldhulpverleningprogramma's voor laaggeletterden; toegang tot de schuldhulpverlening wordt vereenvoudigd
- Wij stimuleren bewoners met bijstandsuitkeringen betaald werk te vinden
- Werken in plaats van een uitkering ontvangen mag niet een achteruitgang in inkomen betekenen
- Investeer in meer contact- en netwerkmogelijkheden voor zz'pers en gezamenlijke werkplekken
- Op bedrijventerreinen geniet inbreiding voor uitbreiding de voorkeur. Groei wordt gestimuleerd rond de A7

5. Zorg en gezondheid

- Versterk de huisartsen- en spoedzorg in het noordelijk Westerkwartier, met name in de avonden, nachten en weekenden
- Niet het beschikbare budget in de WMO is doorslaggevend, maar de benodigde zorg. Deze zorg moet echt helpen!
- Mantelzorgers worden bijgestaan met praktische oplossingen en ontvangen een bijdrage
- We zetten in op een gezonde leefstijl, waarbij we samen met onderwijs, sportverenigingen en jeugdzorg mikken op opgroeiende kinderen
Dit zijn volgens ons de belangrijkste standpunten uit het complete verkiezingsprogramma van PvdA in het Westerkwartier. Standpunten die worden gedragen door alle partijen of die al in gang zijn gezet, zijn uit deze samenvatting gefilterd.