GroenLinks Westerkwartier: verkiezingsprogramma en standpunten in het kort

Op woensdag 21 november zijn de eerste gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Westerkwartier, de fusie van Zuidhorn, Grootegast, Leek en Marum. RTV Noord vat de ellenlange verkiezingsprogramma's samen. Dit zijn de belangrijkste standpunten uit het verkiezingsprogramma van GroenLinks in het Westerkwartier.

1. Bouwen en wonen

- Om te zorgen dat er genoeg huizen beschikbaar zijn voor iedereen, maken we ruimte in de bekende nieuwbouwwijken zoals de Oostergast (Zuidhorn) en Oostindie (Leek)
- Ook in kleine dorpen komen mogelijkheden om naar hun maat huizen te bouwen om leegloop tegen te gaan
- Afhankelijk van de behoefte stimuleren we de bouw van (tijdelijke) mantelzorgwoningen
- Huizen die gebouwd zijn na 2000 kunnen met relatief eenvoudige stappen van het gas af. Die zijn als eerst aan de beurt. Iets oudere woningen gaan we eerst hybride oplossingen aanbieden, waaronder restwarmtebronnen
- In 2019 beginnen met opbouwen van een Warmtefonds Westerkwartier waarin iedereen kan overstappen en niet veel lasten bij de lagere inkomens komen te liggen
- Voor het plaatsen van windmolens moet draagvlak zijn onder de bevolking. Bedrijfsterreinen en delen van de A7 zijn er geschikt voor; in Middag-Humsterland en andere bijzondere landschappen zijn we erg terughoudend
- De huidige wachtlijst in de gemeente voor huurders moet worden aangepakt
- We willen het begrip erfgoed breder definiëren om ervoor te zorgen dat onze dorpen mooi blijven

2. Voorzieningen en onderwijs

- Dorpen kunnen een eigen budget krijgen, bijvoorbeeld voor hun groenvoorziening
- In het college krijgen alle wethouders in hun portefeuille een vast aantal dorpen waar zij coördinerend wethouder van zijn. Lokale organisaties kunnen bij hun dorpencoördinator terecht
- GroenLinks is voor wijk/dorpsconciërges, die samen met de wijk- en dorpsagenten de ogen en oren voor de samenleving in de dorpen zijn
- Samenwerkingsscholen en integrale kindcentra. Met de buitenschoolse opvang, dorpsconciërgce, welzijns-, zorg-, culturele en sportorganisaties van scholen centra voor brede ontplooiing maken om zoveel mogelijk scholen te laten bestaan
- Bevorder de uitbreiding van de studiemogelijkheden van de middelbare scholen in Leek, Zuidhorn, Grijpskerk, Grootegast en Oldekerk
- Het budget voor studiebeurzen verhogen voor ouders die geen vervolgstudie voor jongeren kunnen opbrengen
- Genoeg geld beschikbaar stellen voor schoolzwemmen
- Een goede busverbinding Drachten-Leek-Marum-Groningen en Visvliet-Grijpskerk-Zuidhorn-Groningen in de spits om de 10 minuten
- Experimenten met vrijwel gratis OV, te beginnen buiten de spitsuren met speciale groepen als ouderen en jongeren
- Er komt een verbinding tussen Garnwerd, Feerwerd, Ezinge en Zuidhorn, bijvoorbeeld in de vorm van een belbus
- Leegstand van winkelpanden willen we tegengaan, we overleggen met handelsverenigingen en verhuurders over oplossingen
- Verruim de subsidiemogelijkheden voor culturele en kunstactiviteiten
- GroenLinks pleit voor het instellen van een adviescommissie cultuur en kunst
- Er worden vuurwerk- en carbidvrije zones aangewezen
- Uitzoeken of een vakantiepark bijvoorbeeld bij recreatieplas Opende wenselijk en haalbaar is

3. Groen, natuur en landbouw

- De gemeente moet een voortrekker zijn in de groene vooruitgang. We komen met een Warmteplan Westerkwartier. De overstap naar duurzame bronnen zou zonder extra kosten en lasten moeten kunnen. Om dat te borgen richten we een fonds op
- Geen CO2 in of onder onze gemeente. De onverantwoorde techniek van fracking wijzen wij af
- Stenen en tegels vervangen door groen (operatie Steenbreek) zetten we uit in alle dorpen; bij nieuwbouw moeten bewoners zelf water opvangen op het erf
- Bij grotere gebouwen en scholen wordt gebruik van regenwater verplicht gesteld; bijvoorbeeld voor spoelwater in toiletten
- Een regionale concentratie van pakketbezorging, zodat er minder vervoer en uitstoot nodig is
- Zo min mogelijk lichtvervuiling: streven naar sensoren en LED-verlichting
- Zorgen voor bloemrijke bermen en slootranden in het buitengbeied, extra aandacht voor bijvriendelijke planten en bomen, plaatsing van insectenhotels en groene tuinen bevorderen

4. Werk, geld en industrie

- Mensen die afhankelijk zijn van regelingen, kunnen bij één loket terecht en krijgen één vast contactpersoon
- Mensen zonder betaald werk die door vrijwilligerswerk participeren in de samenleving, worden daarvoor niet gestraft door een uitkeringsinstantie
- Gemeentelijke lasten (OZB, afvalstoffenheffing, rioolheffing) blijven redelijk en betaalbaar. We willen de lasten eerlijk verdelen: de sterkste schouders dragen meer
- Een ruimhartig kwijtscheldingsbeleid met kwijtscheldingsmogelijkheden
- Er komt geen hondenbelasting
- Bedrijventerreinen moeten makkelijker met het OV bereikbaar worden
- Voor arbeidsgehandicapten en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt streven we naar werk in reguliere banen

5. Zorg en gezondheid

- Subsidie voor 55-plusleden die willen sporten, maar dat niet kunnen betalen
- Mantelzorgers ondersteunen door een goede tijdelijke opvang (respijtzorg)
- Het gebied rondom gemeentelijke gebouwen wordt rookvrij
Dit zijn volgens ons de belangrijkste standpunten uit het complete verkiezingsprogramma van GroenLinks in het Westerkwartier. Standpunten die worden gedragen door alle partijen of die al in gang zijn gezet, zijn uit deze samenvatting gefilterd.