VVD Westerkwartier: verkiezingsprogramma en standpunten in het kort

Op woensdag 21 november zijn de eerste gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Westerkwartier, de fusie van Zuidhorn, Grootegast, Leek en Marum. RTV Noord vat de ellenlange verkiezingsprogramma's samen. Dit zijn de belangrijkste standpunten uit het verkiezingsprogramma van VVD in het Westerkwartier.

1. Bouwen en wonen

- Voldoende koopwoningen voor starters en kavels voor mensen waar ze een eigen huis kunnen bouwen
- Gasloos betekent niet leidingloos bouwen: wel aandacht voor ondergrondse infrastructuur voor toekomstige ontwikkelingen
- Ruimte voor alternatieve woonvormen zoals Tiny Houses of Kangoeroewoningen
- Voor ouderen die zorg op maat nodig hebben geven we ruimte aan de ontwikkeling van nieuwe woonvormen; hierbij horen aanpassingen zodat mensen langer thuis kunnen wonen. Er moeten genoeg levensloopbestendige woningen beschikbaar zijn, ook in de huursector
- De gemeente spreekt woningcorporaties aan op scheefwonen en het stimuleren van doorstromen
- Een welstandscommissie is overbodig; de omgevingsvisie waarin de historische kernen worden beschermd is voldoende
- Instellen dat inwoners binnen een half uur een bouwvergunning kunnen krijgen
- We zijn voor het bevorderen van eigen woningbezit, want dat is goed voor de leefomgeving. Daarom zijn we tegen het verhogen van de OZB
- Statushouders krijgen geen voorrang bij het toewijzen van (schaars verkrijgbare) huurwoningen
- Eventueel BOA's inzetten om ervoor te zorgen dat er minder hard wordt gereden in 30km-zones

2. Voorzieningen en onderwijs

- Voorzieningen in onze dorpen willen we zoveel mogelijk op peil houden
- Via dorpsbudgetten kunnen dorpen zelf meebeslissen hoe ze de leedbaarheid willen verbeteren
- De VVD wil een fietssnelweg van Groningen via Leek en Marum naar Drachten; de fietsroute tussen Oldekerk en Leek moet veiliger worden voor schoolgaande kinderen
- Ruimte in of nabij het schoolgebouw draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen, zoals ruimte voor muziek, sport en cultuur. Dit kan onder andere door vorming van Integrale Kindcentra
- Stimuleren dat (taal)achterstanden bij jonge kinderen worden weggewerkt, bijvoorbeeld op de peuterspeelzaal of kinderdagverblijven
- Vervoer voor speciaal onderwijs wordt vergoed. Als ouders hun kind naar bijzonder (religieus, Jenaplan of Dalton) onderwijs willen sturen, betalen zij dat vervoer zelf
- Niet koste wat kost in elk dorp een school; de kwaliteit van het onderwijs staat voorop. Een fusie tussen het openbaar of christelijk onderwijs kan een middel zijn om een school te behouden
- Cocreatie tussen gemeente en sportverenigingen. Bijvoorbeeld: de gemeente levert de bakstenen, de vereniging bouwt de kleedkamer
- De gemeente moet trots zijn op dorpsfeesten en openluchtactiviteiten en moet vooral meedenken. Geld is een tweede. Wel kunnen eenmalige startsubsidies bijdragen aan nieuwe initiatieven
- 1 wijkagent per 5000 inwoners; wijkagenten moeten minstens 75 procent van hun tijd zichtbaar in de wijk zijn
- Een verbeterslag voor de aanrijtijden van hulpdiensten. Hier zijn wellicht creatieve oplossingen voor nodig

3. Groen, natuur en landbouw

- De gemeente gaat verrommeling van wijken tegen. Hondenpoep, zwerfvuil, vuiligheid rondom containers, graffiti en andere overlast wordt aangepakt en snel hersteld. Waar mogelijk worden kosten verhaald op de veroorzaker
- Bij duurzaam afval inzamelen, kijken we niet enkel naar geld, maar ook naar maatschappelijke baten. We willen zoveel mogelijk afval recyclen
- Onder afvalstoffenheffing mogen geen kosten gebracht worden die niet direct met uw huisvuil te maken hebben
- Er moet ruimte zijn voor voldoende waterberging, zeker met een veranderend klimaat
- Agrarische ondernemers moeten zich blijven kunnen ontwikkelen
- De VVD wil planologisch ruimte bieden om de ontwikkeling van de paardenhouderij verder te stimuleren
- Als er natuur wordt gemaakt van uw geld, moet u er ook van kunnen genieten
- Een actieve lobby naar de Tweede Kamer voor het aanpakken van beschermde diersoorten die schade en overlast veroorzaken, zoals steenmarters en roeken

4. Werk, geld en industrie

- Het Westerkwartier wordt de meest MKB-vriendelijke gemeente van Nederland
- Waar mogelijk maken we van de vergunningplicht voor ondernemers een meldplicht, en belonen we ondernemers door vergunningen te verlenen voor langere tijd
- De gemeente stuurt ondernemers maximaal één aanslag per jaar met daarop alle lokale lasten
- Ook de wethouders moeten bereikbaar zijn voor het MKB
- Daar waar mogelijk koopt de gemeente lokaal in; regelingen die dit in de weg staan, worden gewijzigd
- Met het bedrijfsleven investeren in centra voor start-ups om de regionale economie te stimuleren
- Een economisch gezonde detailhandel, die ruimte krijgt in alle richtingen voor zover dit niet tot overlast voor de omwonenden leidt
- Het huidige bijstandsbeleid herzien, we willen ervoor waken dat mensen 'stilvallen'. We faciliteren vrijwillige begeleiding om mensen hierin te ondersteunen
- De gemeente zorgt ervoor dat vrijwilligers eens per jaar in het zonnetje gezet worden
- De gemeente maakt afspraken met werkgevers over het aannemen van mensen die niet zelfstandig actief kunnen zijn op de arbeidsmarkt
- Onterecht betaalde uitkeringen worden tot op de laatste cent teruggevorderd bovenop de boete die wordt opgelegd

5. Zorg en gezondheid

- Inzetten op minimale regeldruk: één gezin, één coach, één toegang
- Ervaringen met de blockchain willen we gebruiken om de organisatie van hulp te versimpelen en goedkoper te maken
- Stimuleer projecten als 'Samen eten in de buurt' en vrijwillige huisbezoeken om eenzaamheid tegen te gaan
- Bij nodige zorgondersteuning gaan we in eerste instantie uit van de eigen mogelijkheden van de cliënt en zijn omgeving
- Zorg kost geld. De VVD wil dat dit geld effectief wordt ingezet en de resultaten concreet en meetbaar zijn
- We vinden het normaal dat er een eigen bijdrage betaalt wordt aan de zorg en hulpmiddelen vanuit de WMO
- De gemeente gaat in overleg met welzijnsorganisaties over hoe mantelzorgers het beste bij te staan
Dit zijn volgens ons de belangrijkste standpunten uit het complete verkiezingsprogramma van VVD in het Westerkwartier. Standpunten die worden gedragen door alle partijen of die al in gang zijn gezet, zijn uit deze samenvatting gefilterd.