D66 Het Hogeland: verkiezingsprogramma en standpunten in het kort

Op woensdag 21 november zijn de eerste gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Het Hogeland, de fusie van Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond. RTV Noord vat de ellenlange verkiezingsprogramma's samen. Dit zijn de belangrijkste standpunten uit het verkiezingsprogramma van D66 in Het Hogeland.

1. Bouwen en wonen

- Huurwoningen in het middensegment, vooral voor mensen op leeftijd die wat compacter willen wonen, inclusief eisen als de afstand tot het centrum
- Genoeg koopwoningen bij in- en uitbreidingsplannen, ook voor 55+
- Woningcorporaties stimuleren om éénpersoonshuishoudens met lage huur te creëren, zoals in verouderde aanleunwoningen of Tiny Houses
- Een locatie ontwikkelen voor Tiny Houses; maak welstandsvrij bouwen mogelijk of overweeg een welstandsvrije woonwijk
- Meer ligplaatsen voor aardbevingsbestendige watervilla's
- Bestempel beeldbepalende panden als zodanig om ze te beschermen tegen de NAM
- Minder drempels; snelheid binnen de bebouwde kom naar 30 km/u in plaats van 50 of 60
- Voorstander van de omleiding Onderdendamsterweg naar de N361; wel aanvullende geluidsmetingen houden
- Kijken naar nog meer snelweg-fietspaden dan die tussen Groningen en Winsum

2. Voorzieningen en onderwijs

- Voor dorpencoördinatoren als vast aanspreekpunt voor burgers met ideeën
- Passende basissubsidie voor elke dorpskern, om eigen initiatief onder inwoners te bevorderen
- Coöperatieve dorpsraden waarin dorpsbewoners beslissingen nemen samen met gemeenteraadsleden
- Houd scholen met een klein leerlingenaantal niet krampachtig open - D66 wil goed onderwijs en een afweging tussen kwaliteit en kwantiteit
- Alle peuters van 2 tot 4 moeten 4 dagen per week een voorschoolse voorziening kunnen bezoeken. Samenwerking met het Primair onderwijs is daarbij van belang
- D66 wil dat de gemeente actief beleid voert om onderwijs en bedrijfsleven samen te laten werken
- Zwembaden behouden en onder één organisatie brengen
- Een plan opstellen om sportcomplexen open te houden en het gebruik te bevorderen
- Een actief beleid op cultuur, recreatie en toerisme: verdere ontwikkeling camperplaatsen, ligplaatsen langs vaarroutes, vrije recreatie en ondernemerschap
- Het Hogeland aanprijzen als dé waddengemeente van Nederland; substantiële meerjarige subsidie voor het promoten met kunst en cultuur, 2-3 coördinatoren aanstellen om maximale uit toerisme te halen

2. Groen, natuur en landbouw

- Het Hogeland koploper in de energietransitie; inzetten op alternatieve energie met zonnepanelen en kleine windmolens
- Een wethouder voor Klimaat en milieu
- Werkgelegenheid in de energiesector bevorderen; kennis verzamelen met de Rijksuniversiteit Groningen en de Provincie
- Denken aan uitbreiden waterstofproductielocaties en lokale tankstations
- Streven naar Het Hogeland als 'groenste' gemeente van Nederland
- Verder onderzoek naar de spoelzee als optie om de haven bij Noordpolderzijl slibvrij te maken
- Campagne tegen houtkachels
- Invoering van diftar afvalscheiding zoals het nu in Winsum loopt, met een meldpunt en BOA voor zwerfafval
- Klimaattechnische verbeteringen aan je huis mogen niet automatisch leiden tot een verhoging van de OZB

3. Werk, geld en industrie

- 3-jarige proef met een basisloon voor uitkeringsgerechtigden, dat alle subsidies, belastingteruggaven, toeslagen, uitkeringen en aftrekposten vervangt
- Zet in op servicegerichte ambtenaren die de taal van ondernemers spreken
- Het creëren van goede bereikbaarheid en infrastructuur wordt een verdienmodel. Een goed ondernemers- en vestigingsklimaat biedt werkgelegenheid
- Een samengesteld team dat als één aanspreekpunt werkt tussen havens, ondernemers en de gemeenten Delfzijl en Het Hogeland
- Een speciale brandweer in de haven; ook de beveiliging van het gebied is een aandachtspunt
- Balans houden tussen bedrijfsterreinen en markante vergezichten
- Wat betreft Friesland Campina: liever een uitbreiding met een productielocatie in Eemshaven dan het omleggen van het Boterdiep

4. Zorg en gezondheid

- Als familie, vrienden, kennissen of aanpassingen in huis een zorgprobleem niet kunnen oplossen, regelt de gemeente passende zorg
- Meer preventieve maatregelen genomen worden om te voorkomen dat een kind in de molen komt van de jeugdzorg. Één aanspreekpunt voor gezinnen
- Mantelzorgers helpen met vervanging of een korte opname van een verzorgende in een professionele omgeving zoals De Tirrel in Winsum
- Meer geld vrij maken voor vrijwilligers; geef ze bijvoorbeeld een onkostenvergoeding, relevante opleidingen (via een vrijwilligersacademie) of persoonlijke ondersteuning; tegelijk ook grenzen stellen aan wat vrijwilligerswerk is wat professioneel
- Een vorm van oproepbaar vervoer voor ouderen en minder validen die naar de spoedeisende hulp moeten
- Stimuleer een rookverbod 'langs de lijn' bij sportvelden of bij openbare ruimtes
Dit zijn volgens ons de belangrijkste standpunten uit het complete verkiezingsprogramma van D66 in Het Hogeland.Standpunten die worden gedragen door alle partijen of die al in gang zijn gezet, zijn uit deze samenvatting gefilterd.