PvdA Het Hogeland: verkiezingsprogramma en standpunten in het kort

Op woensdag 21 november zijn de eerste gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Het Hogeland, de fusie van Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond. RTV Noord vat de ellenlange verkiezingsprogramma's samen. Dit zijn de belangrijkste standpunten uit het verkiezingsprogramma van PvdA in Het Hogeland.

1. Bouwen en wonen

- Verkeersontlasting is een van de aandachtspunten voor het verbeteren van de uitstraling en kwaliteit van dorpscentra. Doorgaand verkeer buiten de dorpen op, indien gewenst
- De bereikbaarheid van de regio verbeteren en veiliger maken
- Bij (her)inrichting een seniorvriendelijke infrastructuur centraal stellen; wat goed is voor senioren is goed voor iedereen
- Vanaf het begin planvorming overleggen met de buurt
- Gevarieerd woningaanbod in dorpen en wijken; goedkope en dure koopwoningen bevinden zich naast sociale woningbouwwoningen; voldoende sociale huurwoningen voor alle doelgroepen
- Gebiedsgerichte plannen ontwikkelen voor de invulling van rotte kiezen op karakteristieke plekken
- Nieuwbouw in de eerste plaats ter vervanging van bestaande bouw
- Nieuwe en experimentele woonconcepten aanmoedigen, zoals Knarrenhoven en Tiny Houses
- Duurzaamheidsleningen verstrekken, zodat het energieverbruik van elk huishouden drastisch kan afnemen
- Jaarlijks de prestatieafspraken met woningcorporaties over huisvesting evalueren. Zo nodig bouwt de gemeente zelf
- Burgers ondersteunen die collectief de energiehuishouding van hun woningen willen verbeteren

2. Voorzieningen en onderwijs

- Dorpencoördinatoren inzetten, die initiatieven verder helpen
- Een leefbaarheidsfonds voor kleine projecten en een cofinancieringsfonds voor grotere projecten
- Burgers krijgen het recht van overname van een voorziening wanneer opheffing of sluiting door de gemeente aan de orde is - mits er een goed exploitatieplan gepresenteerd kan worden
- Een app ontwikkelen die het voor inwoners mogelijk maakt snel en eenvoudig klachten te melden en te volgen
- Zorgcentra, bibliotheek, gemeentehuis en gemeentelijke voorzieningen voor iedereen bereikbaar maken en houden. Digitaal waar het kan, fysiek waar het moet
- De financiële ondersteuning voor sport maximaliseren
- Uitbreiden van bestaande voorzieningen in de openbare ruimte zoals wandelpaden en fietspaden
- Bibliotheken ook inzetten bij bestrijding analfabetisme en laaggeletterdheid
- Twee voorwaarden bij de multifunctionele accommodatie bij SV Bedum: grote eigen inspanning en ontwikkeling met meerdere lokale organisaties
- Één lokale radio- en tv-omroep die dagelijks uitzendingen verzorgt voor en over Het Hogeland

3. Groen, natuur en landbouw

- Keuzes maken over de inrichting en het onderhoud van het groen: wat kan en wil een buurt of dorp zelf en wat moet de rol van de gemeente zijn?
- Streven naar duurzame landbouw waarbij we boeren stimuleren aan agrarisch natuurbeheer te doen en energie op te wekken. Tevens willen we streekmarkten stimuleren
- Het delen van auto's stimuleren
- De Groene Long bij Bedum wordt beter toegankelijk, bijvoorbeeld als wandelgebied
- Ruimte voor initiatieven zoals warmtenetten, zonne-energie, aardwarmte en windenergie. De voorkeur gaat uit naar kleinschalige initiatieven vanuit de gemeenschap en buurtcoöperaties
- Inwoners nog meer stimuleren om recyclebare afvalstromen (papier, glas, textiel, plastic) te scheiden
- Ruimte geven aan buurt- en dorpsinitiatieven die bijdragen aan vermindering van afval of het opruimen van zwerfvuil
- Een Energiefonds dat leningen en subsidies verstrekt en ondersteuning biedt aan inwoners, woningcorporaties en bedrijven bij verduurzaming

4. Werk, geld en industrie

- Vestiging in de Eemshaven van een bedrijvencentrum voor energietransitie
- Zoveel mogelijk mensen aan regulier werk helpen en vrijwilligerswerk in het kader van leerwerktrajecten erkennen door deze te belonen
- De beleidsruimte in de Participatiewet maximaal benutten om te experimenteren met bonussen en flexibele arrangementen rond werk, inkomen en opleiden
- Bindende afspraken maken voor uitbreiding van werkgelegenheid in de publieke en private sector, bijvoorbeeld over het creëren van leerwerkplekken en garantiebanen
- Economische en infrastructurele versterking van de haven in Lauwersoog om zowel de visserij als de vrijetijdsector te stimuleren
- Keuzevrijheid voor winkeliers om hun zaak op zondag open te stellen
- Een minimabeleid met een inkomensgrens die ligt op 130% van het bijstandsminimum. Op die manier is het mogelijk werken lonend te maken
- Makkelijker toegang krijgen tot de schuldhulpverlening

5. Zorg en gezondheid

- Ruimte bieden voor particuliere initiatieven die gericht zijn op mantelzorg, bijvoorbeeld de bouw van kangoeroewoningen
- Woonzorgzones definiëren waarbinnen ondersteuning en zorg snel geboden kan worden
- Huisartsenposten in stand houden
- Inzet van respijtzorg: tijdelijke vervanging van mantelzorgers door professionele hulpverleners
- Vooral via het onderwijs mensen bereiken om een gezonde leefstijl te bevorderen
- Het stimuleren van buurt- en ontmoetingsactiviteiten om de eenzaamheid te bestrijden
Dit zijn volgens ons de belangrijkste standpunten uit het complete verkiezingsprogramma van Pvda in Het Hogeland. Standpunten die worden gedragen door alle partijen of die al in gang zijn gezet, zijn uit deze samenvatting gefilterd.