CDA Het Hogeland: verkiezingsprogramma en standpunten in het kort

Op woensdag 21 november zijn de eerste gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Het Hogeland, de fusie van Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond. RTV Noord vat de ellenlange verkiezingsprogramma's samen. Dit zijn de belangrijkste standpunten uit het verkiezingsprogramma van CDA in Het Hogeland.

1. Bouwen en wonen

- Een verdubbeling van de Eemshavenweg (N46)
- De veiligheid van de dorpen moet worden gewaarborgd. Denk aan de N361 en de dwarsverbinding Winsum, Ranum, Onderdendam
- Starters- en blijvers-leningen maken woningen bereikbaar voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben
- Passende woningen voor de juiste doelgroep (starter, levensloopbestendig, koop en huur), waarbij ook goedkope huurwoningen voor jongeren belangrijk zijn
- Oud worden in eigen dorp (Kloosterburen)
- Woonvoorzieningen tegen eenzaamheid
- Inzet van BOA's voor een schone en veilige leefomgeving
- Verbetering van de veiligheid op stations
- Zorgvuldig herstel en versterking van cultureel erfgoed gericht op behoud

2. Voorzieningen en onderwijs

- Stimulering van educatie over erfgoed in het onderwijs
- De gemeente ondersteunt muziekscholen, bibliotheken, archieven en dialecten
- Er moet een integraal beleid voor cultuur, erfgoed, toerisme en recreatie worden opgezet en uitgevoerd
- De voorzieningen van dorpen in stand houden, passend bij de schaal van de dorpen
- Herstel van de 'vissershaven Noordpolderzijl'
- Financiële hobbels voor sport en cultuur bij kinderen moeten uit de weg worden geruimd
- We zetten in op toegankelijke en moderne sportvoorzieningen
- We zien kansen voor meer openbare gratis sportplekken, zoals buitenfitness en bewegingstuinen
- Scholen en peuterspeelzalen behouden voor dorpen, mits de kwaliteit gewaarborgd blijft
- Inzetten op geïntegreerde kindvoorzieningen bij nieuwbouw
- Scholen stimuleren om kosteloos of tegen geringe kosten gebruik te maken van het schoolzwemmen
De gemeente moet zorgen voor goede speelmogelijkheden in elke buurt
- Taalhuizen moeten een permanent karakter krijgen

3. Groen, natuur en landbouw

- Aandacht voor de noodzakelijke schaalvergroting in de agrarische sector
- Één loket voor duurzaamheid en energie
- Duurzaamheidsleningen aan woningeigenaren verstrekken
- Duidelijke kaders voor windmolens en zonneparken
- Een waterstofstation mogelijk maken voor auto's en bussen

4. Werk, geld en industrie

- Stimuleren van vrijwilligerswerk gericht op cultuur en erfgoed
- Toerisme moet een duidelijke plaats krijgen in de economie van Het Hogeland
- Vrijwilligerswerk inzetten als reïntegratie
- Werken, leren en participeren voor statushouders
- Regels en procedures maximaal flexibel toepassen
- Ruimte voor uitbreiding van lokale ondernemingen op bedrijfsterreinen
- Faciliteer innovatie en ontwikkeling
- Een leeg gebouw kan met hulp van de gemeente worden omgeturnd tot een bedrijfsverzamelgebouw
- Zzp'ers ondersteunen met startersleningen en subsidies; ook realiseren woon-werklocaties voor zzp'ers
- In stand houden van de voorzieningen in de zeehavens
- Kleinere retail lokaal op de daarvoor aanwezige bedrijfsterreinen vestigen
- Stimuleren dat opwekking van energie bij Eemshaven en buitengebied wordt gerealiseerd, waarbij samenwerking en afname van te veel aan opgewekte energie lokaal dient plaats te vinden
- Beschikbaar stellen van een biobakje voor het optimaal scheiden van grijs en gft-afval

5. Zorg en gezondheid

- Vrijwilligers en mantelzorgers verdienen blijk van waardering van de gemeente
- Stimuleren rookverbod langs de lijn bij sportvelden
- Wij willen dat gemeente, jeugdhulpinstellingen en onderwijs nauw samenwerken bij het ontwikkelen en uitvoeren van preventieprojecten, om problemen vroegtijdig te constateren
- Schuldhulpverlening wordt toegevoegd in takenpakket sociale teams
Dit zijn volgens ons de belangrijkste standpunten uit het complete verkiezingsprogramma van CDA in Het Hogeland. Standpunten die worden gedragen door alle partijen of die al in gang zijn gezet, zijn uit deze samenvatting gefilterd.