ChristenUnie Westerkwartier: verkiezingsprogramma en standpunten in het kort

Centraal lijsttrekker Peter Holsappel
Centraal lijsttrekker Peter Holsappel © ChristenUnie Westerkwartier
Op woensdag 21 november zijn de eerste gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Westerkwartier, de fusie van Zuidhorn, Grootegast, Leek en Marum. RTV Noord vat de ellenlange verkiezingsprogramma's samen. Dit zijn de belangrijkste standpunten uit het verkiezingsprogramma van ChristenUnie in het Westerkwartier.

1. Bouwen en wonen

- Levensloopbestendige woningen en wijken realiseren
- De gemeente blijft de blijverslening aanbieden zodat particulieren hun woning makkelijker kunnen aanpassen
- De gemeente Westerkwartier biedt starters de mogelijkheid gebruik te maken van de starterslening en het starterscontract
- Er komen afspraken met woningcorporaties om woningen geschikt te maken voor bewoners die zware zorg nodig hebben; er zijn voldoende aangepaste zorgwoningen
- Bij nieuwbouwplannen komt meer aandacht voor opslag van water in de wijk
- Er komen voorlopig geen nieuwe bedrijventerreinen als er geen permanente oplossing is voor leegstand op oude bedrijventerreinen
- De gemeente zet in op behoud van de middenstand in de (kleine) kernen; er komen geen winkelcentra in het buitengebied
- De ChristenUnie wil meer en betere fietspaden. Daarvoor komen de volgende verbindingen in aanmerking: Niezijl-Kommerzijl, Enumatil-Zuiderweg (Route Enumatil-Zuidhorn), Leek-Zuidhorn, Leek-Groningen
- Met woningcorporaties worden afspraken gemaakt om de verduurzamingsopgave (alle woningen in 2050 nul-op-de-meter) te versnellen

2. Voorzieningen en onderwijs

- Indieners van burgerinitiatieven worden actief ondersteund door de gemeentelijke organisatie
- Dorpen / wijken krijgen meer eigen mogelijkheden om keuzes te maken die passen bij de wijk en zo mogelijk ook eigen budgetten; het budgetrecht van de raad blijft daarbij overeind
- De ChristenUnie is kritisch op het subsidiëren van 'prestigeprojecten' die ook met privaat geld kunnen worden bekostigd
- Inwoners worden betrokken bij het opstellen van het veiligheidsplan
- Het aantal seksinrichtingen moet beperkt zijn tot het wettelijke minimum van één per gemeente, ook in de nieuwe gemeente Westerkwartier
- De gemeente werkt aan het ontwikkelen én uitvoeren van een lokale inclusie-agenda. De doelgroep wordt hier actief bij betrokken
- In overleg met de wijk, diaconieën en/of verenigingen wordt gekeken hoe voorzieningen met een sociale functie open kunnen blijven, bijvoorbeeld door zelfbeheer
- Extra aandacht voor overbelaste jongeren die door een complexe thuissituatie niet of weinig naar school gaan
- Kinderen uit gezinnen in armoede krijgen korting of kunnen gratis deelnemen aan muzieklessen of sport. Leren zwemmen heeft daarbij prioriteit
- Wat de ChristenUnie betreft zijn de winkels op zondag gesloten

3. Groen, natuur en landbouw

- Om verloedering tegen te gaan ontwikkelt de gemeente beleid voor vrijkomende agrarische gebouwen
- Landbouwbedrijven moeten zich primair richten op de agrarische sector; ondergeschikt daaraan krijgen ze de mogelijkheid nevenactiviteiten uit te voeren zoals landschapsonderhoud en toerisme
- Een gemeentelijke aanspreekpunt voor agrarische ondernemers
- De ChristenUnie is geen voorstander van grootschalige recreatiemogelijkheden
- In de verkeers- en vervoersplannen wordt CO2.-emissiereductie integraal opgenomen. Daarbij wordt aandacht besteed aan gebruik van het openbaar vervoer en fietsverkeer als alternatief op de auto
- De ChristenUnie wil dat natuur zo 'beleefbaar' en toegankelijk mogelijk wordt door aanleg en onderhoud van goede wandel- fiets- en beleefpaden
- Velden aanleggen met bloemen die goed zijn voor de voortplanting van insecten
- Onderzoek doen naar een natuurbegraafplaats in de gemeente

4. Werk, geld en industrie

- De gemeente zet in op een goede aansluiting van het onderwijs, overheid en het bedrijfsleven
- Van inwoners met een bijstandsuitkering mag een tegenprestatie worden gevraagd
- In de gemeente Westerkwartier komt maximale ruimte voor alternatieve re-integratietrajecten, bijvoorbeeld doordat mensen, met behoud van uitkering, een eigen onderneming kunnen starten. Hierbij moet men wel alert zijn op oneigenlijke concurrentie
- De ChristenUnie wil dat de gemeente zich extra inzet om mensen met psychische klachten aan het (vrijwilligers-)werk te krijgen
- In de schuldhulpverlening geldt: één schuldenaar, één regisseur. Na aanmelding moet iemand er binnen twee weken terecht kunnen. De gemeente kijkt kritisch naar het eigen gedrag als schuldeiser
- Alle inzet is gericht op het aantrekken van duurzame werkgelegenheid
- Voor ondernemers wordt één (digitaal) loket geopend waar men met alle aanvragen terecht kan

5. Zorg en gezondheid

- De gemeente Westerkwartier sluit zich aan bij het Jongeren Op Gezond Gewicht initiatief
- Integrale afwegingen worden gemaakt in één beschikking voor zowel wmo, jeugdhulp, participatiewet, minimabeleid en meer
- De aanvrager wordt indien gewenst ondersteund door een onafhankelijke adviseur bij het formuleren van een hulpvraag
- De gemeente ontwikkelt een ruim aanbod in mantelzorgondersteuning, waaronder een respijtvoorziening
- Wijkteams sporen actief (verborgen) problemen zoals eenzaamheid op
- Zingeving wordt bij gesprekken met ouderen met een zorgvraag (keukentafelgesprek) een bespreekbaar onderwerp
- Sport en bewegen voor ouderen wordt een speerpunt in het gemeentelijke sportbeleid
- Één gezin, één plan, één coördinator
Dit zijn volgens ons de belangrijkste standpunten uit het complete verkiezingsprogramma van ChristenUnie in het Westerkwartier. Standpunten die worden gedragen door alle partijen of die al in gang zijn gezet, zijn uit deze samenvatting gefilterd.