50PLUS Westerkwartier: verkiezingsprogramma en standpunten in het kort

Op woensdag 21 november zijn de eerste gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Westerkwartier, de fusie van Zuidhorn, Grootegast, Leek en Marum. RTV Noord vat de ellenlange verkiezingsprogramma's samen. Dit zijn de belangrijkste standpunten uit het verkiezingsprogramma van 50PLUS Westerkwartier.

1. Bouwen en wonen

- Goede initiatieven voor mantelzorg en gezamenlijk wonen ondersteunen, belemmeringen vanuit de gemeente wegnemen
- Onderzoek naar 'Wonen in een hofje' waarbij met de nieuwste snufjes een ieder veilig en goed verzorgd kan worden
- Woningcorporaties stimuleren om voldoende woningen te bouwen. Voldoende aandacht voor speciale groepen als senioren, alleenstaanden, jongeren en mensen met een beperking

2. Voorzieningen en onderwijs

- Politieposten en de wijkagenten moeten blijven; waar mogelijk extra inzet van wijkagenten en buurtcoaches. Er wordt in onze gemeente nog te veel door de vingers gezien
- Nadenken over het stimuleren en inrichten van vuurwerkvrije zones
- Voorstander van een beter ingericht openbaar vervoer
- Er moeten dependances van de RUG komen in het Westerkwartier. Een samenwerking met o.a. de RUG moet het scholingsniveau verhogen
- Gemeente heeft een rol in mensen voorbereiden op een 'levenslange scholing'
- Nieuwe projecten om onderwijs voor ouderen meer 'gewoon' te maken
- Geen grote sportevenementen financieren, maar meer ondersteuning voor de breedtesport
- Door 'witkarren' (golfwagentjes) worden slecht ter been zijnde inwoners in de gelegenheid gesteld te kunnen winkelen en sociale centra te bezoeken
- 50PLUS wil buiten de spitsuren gratis openbaar vervoer voor 65-plussers in de gemeente en de regio
- Uitbreiden parkeerzones met parkeerschijf, zogenaamde Blauwe Zones
- Steeds meer ouderen wonen op plekken die buiten het strooigebied vallen. Het lijkt 50PLUS zinnig om de strooiroutes aan te passen
- 50PLUS wil een lokale cultuurkaart voor ouderen en jongeren met een kleine beurs

3. Groen, natuur en landbouw

- Meer aandacht voor de bestrijding van fijnstof in onze gemeente
- De gemeente kan een rol spelen bij het inkopen van energie voor alle huishoudens in de gemeente; collectieve inkoop betekent grootverbruik en dat is waarschijnlijk mogelijk tegen hetzelfde tarief als de industrie
- 50PLUS is van mening dat de cultuur (geschiedenis) van de gemeente veel meer naar buiten gebracht moet worden
- Beperking van grootschalige intensieve veehouderij, 50PLUS is tegen het bouwen van megastallen in het buitengebied
- Gebruik van kunstmest en gif in de landbouw en antibiotica in de veehouderij moeten sterk worden verminderd. Waar mogelijk gaat de gemeente deze vermindering stimuleren
- Bovendien is 50PLUS een voorstander van een terughoudend beleid ten aanzien van mestopslag in de gemeente

4. Werk, geld en industrie

- Een actievere rol van de gemeente om bedrijven naar Westerkwartier te trekken
- Onderhandel met ondernemers over werk- en leertrajecten met uitzicht op een baan
- Bestrijding van jeugdwerkloosheid en ouderenwerkloosheid zou een speerpunt van gemeentelijk beleid moeten zijn
- De klantgerichtheid van de gemeente naar het MKB moet beter
- 50PLUS wil dat de gemeente het goede voorbeeld geeft door mensen boven de 45 jaar, die werkloos zijn geraakt, volop kansen te geven. De gemeente gaat waar mogelijk minder gebruik maken van flexwerkers, schaft payrolling af en werknemers met een flexcontract worden in vaste dienst genomen
- Onder langdurige bijstandsgerechtigden wordt het vrijwilligerswerk bij door de gemeente gesubsidieerde verenigingen en organisaties als tegenprestatie gestimuleerd
- Het vragen van tegenprestaties aan bijstandsgerechtigden mag niet leiden tot het verdringen van reguliere banen bij de gemeente of bedrijven

5. Zorg en gezondheid

- Voorstander van een gemeentelijk beleid over het terugdringen van het gebruik van alcohol, roken en drugs
- Vrijwilligersvergoedingen blijven bij uitkeringsgerechtigden tot een maximumbedrag vrijgesteld
- Huisartsen en poliklinieken moeten er naartoe werken om zeven dagen per week open te zijn
Dit zijn volgens ons de belangrijkste standpunten uit het complete verkiezingsprogramma van 50PLUS Westerkwartier. Standpunten die worden gedragen door alle partijen of die al in gang zijn gezet, zijn uit deze samenvatting gefilterd.