Hogeland Lokaal Centraal: verkiezingsprogramma en standpunten in het kort

Op woensdag 21 november zijn de eerste gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Het Hogeland, de fusie van Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond. RTV Noord vat de ellenlange verkiezingsprogramma's samen. Dit zijn de belangrijkste standpunten uit het verkiezingsprogramma van Hogeland Lokaal Centraal.

1. Bouwen en wonen

- Voldoende woningbouwmogelijkheden in alle dorpen en kernen, waarbij in de kleinere kernen nadrukkelijk gekeken moet worden naar inbreidingslocaties
- Het instandhouden van de starters- en blijversleningen
- Tegengaan van lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen en voldoende passende en betaalbare (huur)woningen voor jongeren en levensloopbestendige woningen
- Stimuleren van een treinstation in Adorp
- Verkennend onderzoek om de Eemshavenweg (N46) te verdubbelen
- Het aanbrengen van gasbetonkeien op wegen in de buitengebieden; verkeersdrempels en bloembakken minimaliseren omdat die agrariërs en hulpdiensten in de weg liggen
- De parkeersituatie op het haventerrein van Lauwersoog aanpassen aan de drukte
- Terugbrengen van parkeerruimte voor vrachtauto's in de woonkernen; daarvoor parkeerplekken realiseren aan de randen van de kernen
- Uitbreiden van bedrijventerreinen onder meer in Bedum en Winsum
- Gemeentelijke aanjaagpremie voor transitie van verpauperde leegstaande bedrijfspanden in dorpskernen (bijvoorbeeld Uithuizermeeden)

2. Voorzieningen en onderwijs

- Geen prestigieuze projecten ten koste van goed functionerende voorzieningen
- De politie moet beter bereikbaar zijn voor de inwoners; aanrijtijden moeten korter
- Geen coffeeshops toestaan binnen de gemeente
- Verbeteren van de veiligheid op en rond stations en uitgaanscentra; zonodig cameratoezicht
- Betaald parkeren heeft niet onze voorkeur. In bepaalde dorpen kunnen blauwe zones wel uitkomst bieden
- Dorpsverenigingen eigen dorpsbudgetten toekennen
- Ruimte voor beperkte openstelling op de zondag
- Iedere school moet de eigen identiteit kunnen behouden
- Een haalbaarheidsonderzoek instellen naar school- en onderwijsvormen voor leerlingen vanaf het 4e tot ongeveer het 18e jaar
- Muziekonderwijs stimuleren
- Zwemlessen voor schoolkinderen wordt een integraal onderdeel van het basisonderwijs
- Voor minder draagkrachtigen een zogenaamde 'Hogelandpas' die voor hen toegang tot
activiteiten binnen de gemeente mogelijk maakt
- Handhaven van de huidige vijf zwembaden en onderzoek doen naar de gewenste beheersvormen

3. Groen, natuur en landbouw

- Geen hondenbelasting meer heffen in de nieuwe gemeente
- Ruimte blijven bieden voor landbouwverkeer door onze woonkernen
- Agrariërs moeten voldoende ruimte krijgen om hun bedrijf te kunnen uitbreiden
- Megastallen toestaan, mits diervriendelijk van opzet en gelegen in het buitengebied
- Initiatief nemen voor een onderzoek of de restwarmte van bedrijven in de Eemshaven benut kan worden voor de verwarming van woningen of akkers in aanliggende dorpen
- Inwoners inspraak geven over afvalinzameling
- De milieustraat in Usquert ook op zaterdag openstellen
- De gemeente is terughoudend met het toestaan van grote windmolens in het buitengebied

4. Werk, geld en industrie

- Bij verdere uitbreiding van de Eemshaven een garantieregeling treffen voor de inwoners van Oudeschip
- Onderzoeken of aansluiting mogelijk is bij de landelijke proef bijverdienen in de bijstand om de kans op werk bij bijstandsgerechtigden te vergroten

5. Zorg en gezondheid

- Aandacht voor en toezien op eenzaamheid
Dit zijn volgens ons de belangrijkste standpunten uit het complete verkiezingsprogramma van Hogeland Lokaal Centraal. Standpunten die worden gedragen door alle partijen of die al in gang zijn gezet, zijn zoveel mogelijk uit deze samenvatting gefilterd.