Stad en Ommeland Groningen: verkiezingsprogramma en standpunten in het kort

De eerste gemeenteraadsverkiezingen van de nieuwe gemeente Groningen, Haren en Ten Boer vinden plaats op 21 november 2018. RTV Noord vat de ellenlange verkiezingsprogramma's kort samen. Dit zijn de belangrijkste standpunten van Stad en Ommeland.

1. Vervoer en verkeer en de binnenstad

- Een betaalbare en haalbare Zuidelijke Ringweg waarbij verkeersveiligheid in omliggende wijken voorop staat. Bij een langere vertraging of budgetoverschrijding moet het huidige plan heroverwogen worden
- Tegen de huidige plannen van het Oosterhamriktracé of een Oost- Westverbinding door de Groene Long van Haren (Zuidtangent)
- Voor goede autobereikbaarheid en dus tegen de mogelijke uitbreiding van het verkeerscirculatieplan
- Voor een treinverbinding naar Zernike en snellere treinverbindingen naar de randstad en Duitsland
- Ontwikkeling van een parkeerplan voor oudere bewoners, gehandicapten en mindervaliden
- Gratis busvervoer vanaf P+R-terreinen op zaterdagen, feestdagen en grote evenementen
- Een Grote Markt Markt met een duidelijke ruimtelijke samenhang tussen noord- en zuidwand
- Meer openbare toiletten en urinoirs in de binnenstad
- Geen cent extra voor de tekorten van het Groninger Forum
- Mogelijkheid voor het doen van aangifte tijdens het nachtleven in de binnenstad

2. Wonen

- Minder 'wegwerparchitectuur' en niet alles volbouwen met niet passende hoogbouw, maar aandacht voor ruimte en groen
- Voldoende betaalbare huisvesting voor iedereen, behoud van (sociale) huurwoningen; geen sloop zonder betaalbaar alternatief en voldoende sociale woningen bij nieuwbouwprojecten
- Behoud en verbetering van het eigen karakter van buurten, wijken en dorpen met respect voor, en behoud van historie. Tegen eentonig bouwen
- Het heroverwegen van het principe van de compacte stad. Dus niet elke vierkante meter volbouwen
- Meer aandacht voor de mogelijkheden die wonen op het water biedt
- Gebruik van een lokaal referendum, met name bij grote projecten, wijkstemdagen en burgerraadplegingen
- Het organiseren van inspraakavonden met bewoners en de gemeenteraad in de wijken en dorpen
- Meer investeren in de verkeersveiligheid in wijken, dorpen en rondom scholen; aanpak van verkeersoverlast
- Veiligheidsprogramma's voor wijken en dorpen; een stevige aanpak van alle vormen van overlast en criminaliteit met een centrale rol voor de wijkagent. Meer blauw op straat
- De terugkeer van buurtconciërges: de ogen en oren in de wijken en dorpen

3. Zorg

- Extra ondersteuning voor mantelzorgers en (zorg)vrijwilligers; jonge mantelzorgers moeten extra worden ondersteund
- Zorg organiseren in coöperatief verband om zorg nog dichter bij de mensen te organiseren
- Extra aandacht voor kwetsbare ouderen en niet-zelfredzame inwoners, die beschikken niet altijd over een eigen sociaal netwerk
- Meer investeren in zorg en mensen in plaats van stenen
- Zorg, ondersteuning of hulpmiddelen leveren die nodig zijn; bureaucratische regels en omzet mogen nooit leidend zijn
- Voldoende verpleeg- en verzorgingshuizen. Wanneer er onvoldoende overblijven willen we de langdurige ouderenzorg overhevelen van het Rijk naar de gemeente

4. Werk en geld

- Gebruik van een lokaal referendum, met name bij grote projecten, wijkstemdagen en burgerraadplegingen
- Het terugdringen en tegengaan van overbodige regels of verboden voor ondernemers, zoals een verbod op terraskachels
- Lokaal aanbesteden wat lokaal kan
- Ondernemers gelijk behandelen, op bijvoorbeeld betaalbare parkeertarieven, parkeervoorzieningen en logische laad- en lostijden en plekken
- Ruimhartige vergoedingen van inkomstenderving door planschade of luchtfietserij, zoals voor de Zuidelijke Ringweg
- Investeren in vestigingsklimaat van de regio, bijvoorbeeld door investeren in Groningen Airport Eelde
- Extra aandacht voor ondernemers in wijken en dorpen
- Verhogen van de uitstroom van aantal bijstandsgerechtigden en instroom verlagen
- De OZB voor ondernemers verlagen in de stad en dan pas harmoniseren. Niemand, dus ook niet de kleine ondernemer, mag de dupe worden van de herindeling!

5. Onderwijs

- Een ruimte, aantrekkelijke studentencampus met voorzieningen op het Suikerunieterrein
- Uitbreiding van bewegingsonderwijs op scholen door te investeren in vakdocenten lichamelijke opvoeding
- Meer muziek- en cultuurlessen in de klas
- Aandacht voor meer groen op schoolpleinen en schooldaken, aandacht voor duurzaamheid en gezonde voeding door aanleg van voldoende schooltuinen
- Lessen over de geschiedenis van Groningen en de Groninger taal
- Een snelle integratie van inburgeraars

6. Groen en natuur

- Plannen om de groene long vol te bouwen, wijzen we resoluut van de hand
- Het inlopen van achterstallig beheer en onderhoud in de openbare ruimte; parken en plantsoenen, bijzondere en historische (binnen)tuinen. Meer groen toevoegen en ecologisch bermbeheer
- Verminderen van fijnstof, bijvoorbeeld door het aanplanten van berkenbomen langs drukke wegen om de lucht te zuiveren
- Milieustraten in wijken en dorpen en gratis ophalen van grofvuil. De invoering van diftar isvoor ons niet vanzelfsprekend
- Meer aandacht voor het voorkomen van zwerfvuil, illegale dumpingen en zwerf- en weesfietsen
- Behoud van de Hortus in Haren en geld om achterstallig onderhoud in te lopen
- Park- en plantsoenwachters die toezien op beheer, onderhoud en veiligheid in onze parken en plantsoenen
- Wijkgerichte plannen om de energietransitie mogelijk te maken
- Energie uit windmolens op zee: tegen horizonvervuiling door windmolens op land

7. Cultuur en sport

- Niet investeren in prestigeplannen; investeren in het op peil houden van voorzieningen
- Meer geld voor breedtesport en betaalbare sporttarieven in sportaccommodaties
- Behoud en waar mogelijk uitbreiden van goede sportvoorzieningen in wijken en dorpen; ook behoud en verbeteren zwembaden, scholen en dorpshuizen
- Investeren in samenwerking tussen zorg, welzijn, sport en bewegen op wijk- en dorpsniveau, met bestaande sportverenigingen
- Extra investeren in gezondheidsachterstanden door de inzet van buurtsportcoaches
- Het verbinden van sport en bewegen op wijkniveau met andere beleidsterreinen zoals ruimte en wonen; zo verbinden we sport bijvoorbeeld bij nieuwbouwplannen
- Meer kunst op straat met mogelijkheden voor cofinanciering van ondernemers en inwoners
- Bevorderen van lokale kunstenaars en amateurkunst
- Periodiek gratis toegankelijk maken van musea
- Een haalbaar en betaalbaar nieuwe cultuurcentrum De Oosterpoort; geen nieuw prestigeproject
- Aanleg van een groot festivalterrein voor evenementen
- Nacht OV in de weekenden van en naar de dorpen, ook op het platteland
Dit zijn volgens ons de belangrijkste standpunten uit het complete verkiezingsprogramma van Stad en Ommeland in Groningen. Standpunten die worden gedragen door alle partijen of die al in gang zijn gezet, zijn zoveel mogelijk uit deze samenvatting gefilterd.

Verkiezingen 21 november 2018

RTV Noord zet alle informatie voor de gemeenteraadsverkiezingen voor de fusiegemeente Groningen, Haren en Ten Boer op 21 november 2018 op een rij.

Vergelijk de partijstandpunten op het gebied van:

De verkiezingsprogramma's samengevat: