Dit zeggen de Groningse partijen over verkeer, vervoer en de binnenstad

Moet de Ringweg nog belangrijker worden voor autoverkeer?
Moet de Ringweg nog belangrijker worden voor autoverkeer? © RTV Noord
Op 21 november zijn de gemeenteraadsverkiezingen in Groningen, Haren en Ten Boer. Inwoners kunnen dan stemmen op een van de dertien partijen die meedoen. Wat vinden de partijen over verkeer, vervoer en de binnenstad?
RTV Noord zet de belangrijkste standpunten per partij op een rij.

100% Groningen:

- Meer fietsenrekken, minder weesfietsen
- Maak van 50 km wegen in stedelijk gebied 30 km wegen
- De brommer het liefst op de gewone weg; meer ruimte voor (elektrische) fietsen door brede fietspaden en gescheiden wegen
- Pak asociaal verkeersgedrag aan met verkeersregelaars en meer boetes uitdelen
- Als er een parkeerplaats verdwijnt door een verbouwing van de openbare ruimte, moet er altijd een goed alternatief komen, ook in het centrum
- Ouderen met een minimuminkomen moeten gratis met het OV kunnen
- Verbeter de looproutes naar de binnenstad vanaf het UMCG, Damsterplein en station door ze aantrekkelijker te maken
- Verfraai de noordwand en onderzoek een nieuwe plek voor zitgelegenheid in het centrum, als de trappen van het VVV-kantoor verdwijnen
- Een goede treinverbinding met Zernike hoort bij Groningen, en we willen alvast nadenken over een treinstation op het Suikerunie-terrein en Hoogkerk
- We willen de mogelijkheden onderzoeken van watertaxi's van en naar de binnenstad

CDA:

- Het aanpakken van verkeersonveilige situaties in dorpen en wijken moet meer prioriteit krijgen
- Betaald parkeren wordt alleen ingevoerd als er draagvlak is onder buurtbewoners; blauwe zones of bewonersparkeren kunnen een goed alternatief zijn
- Het OV moet ook gericht zijn op toegankelijkheid voor ouderen en minder validen, die afhankelijk zijn van bushaltes dichtbij huis
- De gemeente moet inzetten op snelle treinverbindingen met de Randstad, Bremen en Hamburg
- Werk maken van duurzame vormen van distributie; door slim samen te werken kan veel onnodig verkeer worden voorkomen
- Een stevige aanpak om de stad toegankelijker te maken, door voorlichting, aanpassingen in de openbare ruimte en handhaving. Struikelfietsen moeten worden aangepakt
- Meer openbare toiletten in de binnenstad
- CDA is voorstander van uitbreiding van het cameratoezicht in het uitgaansgebied; politieagenten en BOA's worden met bodycams uitgerust waardoor strafbare feiten worden geregistreerd

ChristenUnie:

- Voldoende brede en obstakelvrije trottoirs voor de voetganger, met zonodig autovrije en zelfs fietsvrije straten
- Waar mogelijk worden scooters geweerd van fietspaden
- Meer fietsparkeerplekken door het stimuleren van het gebruik van ondergrondse fietsenstallingen
- Fietssnelweg van Haren naar Zuidlaren
- Treinstation in Hoogkerk
- (Meer) deelfietsen bij P+R's

D66:

- Stuur verkeer via de ringweg in plaats van wijken onderling
- Weer scooters uit de binnenstad met een ingestelde milieuzone; breidt de milieuzone uit voor andere voertuigen
- Dring files terug met behulp van de fiets
- Verbied scooters op het fietspad te rijden
- Realiseer duizenden extra fietsparkeerplekken
- Zet maximaal in op een nieuw station in Hoogkerk
- Haal zo veel mogelijk auto's weg in de diepenring in de stad
- Maak centra in wijken en dorpen fiets- en voetgangersvriendelijker
- Blijf inzetten op een fontein op de Grote Markt

GroenLinks:

- We willen een tramverbinding. Het hoofdstation dient met een reguliere tramverbinding verbonden te zijn met bijvoorbeeld Zernike en P+R terreinen
- Het autoverkeer tussen de wijken moet zoveel mogelijk via de ringweg plaatsvinden
- Straten waar kinderen spelen en openbare plekken worden ingericht als autoluwe zones
- Geparkeerde auto's in de binnenstad gaan van de straat naar de garage
- De schaarse openbare ruimte moet zo min mogelijk gebruikt worden voor (het parkeren van) auto's. Betaald parkeren is een goede optie om parkeerdruk te verlagen
- Extra aandacht voor snelle fietsroutes; de bebouwde stadskom en dorpen en wijken moeten beter op het fietsnetwerk aansluiten
- Om extra fietsparkeerplaatsen te realiseren, kunnen bestaande parkeerplekken voor auto's worden opgeheven
- Door in Park & Ride locaties te investeren, kunnen auto's zoveel mogelijk aan de rand van de stad worden achtergelaten
- Bromfietsen en scooters zo snel mogelijk uit de binnenstad en van de fietspaden weren en e-bikes en speed pedelecs als alternatieven stimuleren
- Ondernemers uit de binnenstad vervoeren goederen zoveel mogelijk gezamenlijk, in kleine vrachtwagens of met cargobikes
- GroenLinks vindt dat de lucht in Groningen schoner moet. Daarom willen we dat in de nieuwe gemeentelijke Omgevingswet de strengere WHO-normen gaan gelden in plaats van de minder strenge landelijke normen

Partij voor de Dieren:

- Er worden geen nieuwe wegen door natuurgebieden aangelegd
- Bij drukke wegen worden groenstroken en oversteekplaatsen/ ondertunneling voor dieren aangelegd
- Er komt vleermuisvriendelijke straatverlichting. In parken en natuurgebieden wordt zo weinig mogelijk licht gebruikt
- Er komen behalve meer laadpalen voor elektrisch vervoer ook elektrische aansluitingen voor vaartuigen
- Zonnepanelen en opslag van zonnewarmte langs wegen (en op daken) worden de norm
- Het omstreden Oosterhamriktracé wordt niet aangelegd
- Scooters, brom- en snorfietsen zijn niet langer welkom op fietspaden
- Er komen geen nieuwe autoparkeerplekken op straat bij
- De gemeente voert gedifferentieerde parkeertarieven in op basis van de uitstoot van het voertuig; een hoger tarief voor vervuilende auto's
- Groningen voert een autoloze dag in, bijvoorbeeld vier keer per jaar

PvdA:

- Vergroening van de binnenstad door voortzetting en versterking van ontstening en het scheppen van groene gordels langs de diepenring en singels
- Wij willen vermindering van vervuilend verkeer zoals brommers en (diesel)auto's binnen de gemeente
- Straatparkeren willen we zoveel mogelijk beperken
- Voor 2025 moeten de bestaande vervuilende vormen van openbaar vervoer vervangen zijn voor bijvoorbeeld elektrische bussen
- Het vervoer per fiets willen we stimuleren door verdere aanleg van snelle fietspaden
- De reistijd van en naar de Randstad, Leeuwarden en Duitsland verminderen
- Voetgangersgebied in de binnenstad uitbreiden en toegankelijk maken voor iedereen
- Bij het Oosterhamriktracé moeten de Oosterpark en Professorenbuurt moeten er met een circulatieplan en parkeerbeleid op vooruit gaan
- (Meer) Kiss & Ride-zones en shuttlebusjes tussen het station en moeilijk te bereiken plaatsen in de binnenstad
- Onderzoeken hoe de Werkmanbrug tussen het Hoofdstation en de binnenstad meer fietsers en voetgangers kan verwerken

PVV:

- Stoppen met de huidige aanpak van de Zuidelijke Ringweg; kies voor een Zuidelijke Ringweg die Groningen bereikbaar houdt en recht doet aan de zuidelijke stadswijken
- Geen prestige aanpak Westelijke Ringweg; inzetten op een reële Noordwestelijke variant achter Hoogkerk; van Westpoort naar de Oostelijke Ringweg
- Een treinverbinding naar Zernike
- Onderhoud fietspaden heeft hoge prioriteit
- Voldoende fietsenstallingen op drukke locaties
- Afschaffen betaald parkeren in Haren

SP:

- We gaan met wijkbewoners aan de slag om verkeer tussen wijken zoveel mogelijk via de ringweg te laten lopen
- Er blijven bussen vanuit de stadswijken over de Grote Markt rijden
- De plannen voor de binnenstad zijn mooi, maar vooral de wijken hebben stevige investering nodig. De 22,5 miljoen euro alleen voor de binnenstad is te veel geld
- De SP wil een onafhankelijk onderzoek naar de uitvoerbaarheid van de Zuidelijke Ringweg
- Met de bewoners worden de wijkverbindingen van en naar Vinkhuizen verbeterd en veiliger
- Het Oosterhamriktracé blijft autovrij. Er komen gratis pendelbussen voor het personeel van het UMCG
- Parkeren in het centrum van Haren wordt de eerste 1,5 uur gratis
- Er wordt fors bezuinigd op de verbouwing van het Stadhuis; de huidige kosten van 16 miljoen euro zijn belachelijk hoog

Sportpartij:

- Een vitale stadsregio met een eigen identiteit waar het gaat om duurzame ontwikkeling van stad en ommeland
- Een uitnodigend bestuur voorziet in een toekomstbestendige infrastuctuur

Stad en Ommeland:

- Een betaalbare en haalbare Zuidelijke Ringweg waarbij verkeersveiligheid in omliggende wijken voorop staat. Bij een langere vertraging of budgetoverschrijding moet het huidige plan heroverwogen worden
- Tegen de huidige plannen van het Oosterhamriktracé of een Oost- Westverbinding door de Groene Long van Haren (Zuidtangent)
- Voor goede autobereikbaarheid en dus tegen de mogelijke uitbreiding van het verkeerscirculatieplan
- Voor een treinverbinding naar Zernike en snellere treinverbindingen naar de randstad en Duitsland
- Ontwikkeling van een parkeerplan voor oudere bewoners, gehandicapten en mindervaliden
- Gratis busvervoer vanaf P+R-terreinen op zaterdagen, feestdagen en grote evenementen
- Een Grote Markt Markt met een duidelijke ruimtelijke samenhang tussen noord- en zuidwand
- Meer openbare toiletten en urinoirs in de binnenstad
- Geen cent extra voor de tekorten van het Groninger Forum
- Mogelijkheid voor het doen van aangifte tijdens het nachtleven in de binnenstad

Student en Stad:

- Voorrang voor de fietser; zo weinig mogelijk verkeerslichten voor fietsers; als het niet anders kan slimme verkeerslichten met voorrang voor fiets en bus
- Het aantal OV-fietsen verhogen
- Een parkeerplek voor elke fiets; integreer stallingen bovengronds en ondergronds in het stadsbeeld
- Fietsenstallingen moeten de mogelijkheid bevatten de fiets vast te kunnen zetten aan de stalling
- Meer aanduiding voor fiets op 'shared spaces' zoals de Folkingestraat, de Brugstraat en A-weg)
- Fietsroutes in de stad moeten worden verbreed en beter worden aangegeven
- Fietsroutes aanleggen op ontbrekende schakels, zoals een route van Vinkhuizen richting Station Noord en Winsum en van Kardinge naar destad
- P+R plekken aan de rand van de stad moeten de belangrijkste parkeerplekken voor automobilisten worden die de binnenstad bezoeken
- Vang het goederenverkeer zoveel mogelijk aan de rand van de stad op. Ondernemers stimuleren om distributiehubs buiten de stad te gebruiken; zo hoeft er minder goederenverkeer de stad in
- Minder of geen parkeervergunningen meer aan inwoners met parkeermogelijkheden op eigen terrein

VVD:

- De VVD weigert milieuzones in te stellen voor de binnenstad of dorpskernen
- Bestraf autobezitters niet met duurdere parkeervergunningen en minder parkeerplaatsen; behoud aantal parkeerplaatsen in de binnenstad
- Betaald parkeren alleen als bewoners het willen
- Eerder handhaven op verkeerd geparkeerde (zwerf)fietsen
- Ontwikkel samen met ondernemers distributiecentra aan de rand van de stad, waarbij de binnenstad met efficiënte routes bevoorraad wordt
- Bovengronds parkeren in Haren wordt weer gratis
- Indexeer de behoefte aan laadpalen voor auto's en eventueel fietsen, verwerk ze waar mogelijk in bestaande infrastructuur zoals lantaarnpalen
- Zet in op cameratoezicht op plekken waar overlast en criminaliteit is, zoals de brug bij het Groninger Museum en de Vismarkt

Verkiezingen 21 november 2018

RTV Noord zet alle informatie voor de gemeenteraadsverkiezingen voor de fusiegemeente Groningen, Haren en Ten Boer op 21 november 2018 op een rij.

Vergelijk de partijstandpunten op het gebied van:

De verkiezingsprogramma's samengevat: