Dit zeggen de Groningse partijen over wonen

Op 21 november zijn de gemeenteraadsverkiezingen in Groningen, Haren en Ten Boer. Inwoners kunnen dan stemmen op een van de dertien partijen die meedoen. Wat vinden de partijen over wonen?
RTV Noord zet de belangrijkste standpunten per partij op een rij.

100% Groningen:

- Focus op het bijbouwen van sociale huurwoningen
- Bouw jongerenhuisvesting bij op terreinen zoals Zernike
- Help starters met de financiering van een woning, wanneer dat bij een bank onmogelijk blijkt
- Meer wijkagenten en preventieteams zodat onveilige plekken kunnen worden aangepakt
- Meer gelijkvloerse levensbestendige woningen en een ouderenwoning-manifest om nieuwe woonvormen te ontwikkelen
- Dorpen mogen door de herindeling geen voorzieningen verliezen: behoud buurthuizen, het gemeenteloket, sportvoorzieningen en bibliotheken
- Beter onderhoud en aandacht voor de schil- en buitenwijken
- De Stad mag de dorpen niet overvleugelen
- Meer aandacht voor voor de subsidie voor groene daken

CDA:

- Het CDA wil een wethouder voor de dorpen
- Het onderhoudsniveau van de wijken en dorpen moet naar een hoger niveau
- Doorgaan met het bouwen van (sociale) woningen voor starters, studenten, gezinnen en ouderen. Met name voor ouderen zal er slim gebouwd moeten worden, waardoor ouderen langer thuis kunnen wonen
- De gemeente maakt creatieve oplossingen mogelijk voor leegstaande kantoren en bedrijventerreinen
- Wij willen als CDA inzetten op meer handhaving, maar voorkomen is beter dan genezen. Daarom willen wij ook inzetten op preventie van misdrijven
- Er moet ruimte komen voor een gekozen dorpsraad, die ervoor zorgt dat besluiten zo dicht mogelijk in eigen straat en dorp worden genomen

ChristenUnie:

- Meer sociale huurwoningen: minstens 30% sociale huurwoningen in binnenstedelijke nieuwbouwlocaties
- Meer starterswoningen, meer gezinswoningen, aanpasbaar en levensloopbestendig bouwen
- Oog hebben voor de architectonische waarde van nieuwe woningen in het aardbevingsgebied
- Meer welstandsvrij bouwen, waaronder lutske hoeskes
- Meer ruimte voor gezamenlijke wooninitiatieven zoals het Knarrenhof in de stad en de dorpscoöperatie in Ten Boer
- Bevorderen transformatie leegstaande kantoorgebouwen, winkels en boerderijen naar woningen
- We onderzoeken de mogelijkheid om in vergunningen voor studentenhuizen energiebesparende afspraken op te nemen
- Niemand hoeft in een beschimmeld huis te wonen
- Er komt een dorpswethouder Ommeland, in Haren en Ten Boer komt een dorpsraad

D66:

- Meer geschikte huisvesting voor (internationale) studenten
- Laat ouderen doorstromen zonder huurstijging
- Iedereen moet vanuit huis binnen een kilometer een rondje in het groen kunnen lopen
- Bouw wisselwoningen voor aardbevingsgedupeerden in de stijl van het dorp, in bijvoorbeeld Ten Post
- Maak vanwege overlast of criminele activiteiten woningen beschikbaar voor sociale huur

GroenLinks:

- We maken afspraken over het uitbreiden van het aanbod en het verduurzamen en verbeteren van sociale huurwoningen
- Er worden geen sociale huurwoningen meer verkocht
- Betere stoorstroming van jongeren- naar starterswoningen door een starterslening
- Gebouwgebonden financiering, waarbij duurzaamheidsleningen kunnen worden verstrekt aan een gebouw die vervolgens door (opeenvolgende) eigenaren worden terugbetaald
- Bij de uitvoering van de verduurzaming krijgen de slechtst geïsoleerde woningen, zowel bij de particuliere woningen als bij de sociale woningen, voorrang
- Bij hoogbouw zorgen we voor een groene omgeving waar mensen elkaar kunnen ontmoeten
- We zorgen voor minder verharding in de openbare ruimte, of anders voor waterdoorlatende bestrating. We steunen initiatieven die particulieren helpen hun erven en tuinen van bestrating te ontdoen en te vergroenen
- Ondernemers uit de binnenstad vervoeren goederen zoveel mogelijk gezamenlijk, in kleine vrachtwagens of met cargobikes
- De gemeente stimuleert begeleid wonen en woon-zorgcomplexen voor ouderen
- We willen de overlast en luchtvervuiling door open haarden en houtkachels tegengaan
- Buurtbewoners beslissen welke problemen in hun wijk moeten worden aangepakt door de politie en gemeente

Partij voor de Dieren:

- Er wordt in principe niet gebouwd in het groen; de groene long van Haren wordt niet bebouwd, Ten Boer behoudt zijn groene karakter
- In elke buurt komt meer groen, te beginnen in de meest versteende straten. Het uitgangspunt wordt 75m2 groen per woning binnen de bebouwde kom
- In (nieuwbouw)projecten waarbij de gemeente opdrachtgever is, worden natuurdoelstellingen gesteld zoals de aanleg van groene daken, bomen, struiken en slaapplekken voor dieren
- Uiterlijk in 2030 hebben woningcorporaties woningen energieneutraal gemaakt
- Bestaande bebouwing wordt ten minste energieneutraal. Er komt een plan per wijk voor energiebesparing en duurzame bronnen
- Kosten voor de afkoppeling van gasaansluitingen worden niet op individuele burgers afgewenteld
- Inwoners worden gestimuleerd om hun tuin natuurlijk in te richten en niet te verharden
- De gemeente maakt afspraken over tijdelijke verhuur met bijvoorbeeld platforms als Airbnb en woningcorporaties
- Voordat gekraakte panden ontruimd worden, zorgt de gemeente ervoor dat dit niet tot nieuwe dak- of thuisloosheid leidt

PvdA:

- Bouwen zodat iedereen zeker kan zijn van een passende, duurzame, veilige en betaalbare woning; meer middenhuurwoningen en betaalbare koopwoningen
- Gemengde wijken en dorpen waar inwoners elkaar in al hun diversiteit kunnen ontmoeten
- Met woningcorporaties worden afspraken gemaakt voor het bouwen van en de spreiding van sociale huurwoningen
- Vaste lasten verlagen door woningen energiezuinig of energieneutraal te maken
- Afspraken maken over isolatie en het plaatsen van zonnepanelen op daarvoor geschikte daken, overkappingen en andere oppervlakten
- Een groene stad, een groene long om de stad en veel landelijk gebied
- In ieder dorp en wijk zijn voldoende levensloopbestendige en zorggeschikte woningen
- Meer subsidie voor inititiatiefgroepen die een sociale woonvorm zoeken. Die kunnen bijvoorbeeld terecht in een langdurig leegstaand kantoor
- Per wijk en dorp een ontmoetingsplek met activiteiten voor (oudere) inwoners
- In kleinere dorpen zoals Thesinge en Noordlaren wordt alleen gebouwd via inbreiding; door verbouwing of vervanging

PVV:

- De Rijksuniversiteit en Hanzehogeschool moeten betalen voor huisvesting studenten
- Sociale woningbouw stimuleren
- Meer woningen voor starters en voor senioren
- Uitbreiding preventief fouilleren en cameratoezicht op onveilige plekken; zero tolerancebeleid tegen geweld en meer blauw op straat in plaats van achter het bureau
- Sluit de bed, bad en broodopvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers
- Geen asielzoekerscentra in de gemeente Groningen
- Statushouders géén voorrang geven bij het toewijzen van sociale huurwoningen

SP:

- Een aanvalsplan tegen al het achterstallige onderhoud van sociale huurwoningen, die daarbij ook energiezuinig worden gemaakt.
- Alle huurders van een corporatiewoning krijgen een huurverlaging van 5 procent
- Er worden jaarlijks 500 extra nieuwe sociale huurwoningen bijgebouwd; de verkoop en liberalisering van sociale huurwoningen wordt gestopt. In Meerstad worden minimaal 150 sociale huurwoningen bijgebouwd
- Bij nieuwe bouwgronden moet minimaal 35 procent van de woningen uit sociale huurwoningen bestaan
- Een noodstop tegen huurstijgingen voor woningen met een huur tot 1000 euro
- Er komt een gemeentelijke verhuurdersinspectie die de kwaliteit en huurprijzen van kamerverhuurpanden controleert
- De RUG en Hanze stoppen met het aantrekken van extra (internationale) studenten. Voor kort verblijf komt er een campus op Zernike

Sportpartij:

- Leeftijdsvriendelijk inrichten van wijken met veilige routes voor wandelen, hardlopen en fietsen
- In de directe woon- en leefomgeving van de stadsbewoners creëren we 'prettige plekken'. Openbare ruimten waar het voor jong en oud (sociaal) veilig en goed toeven is
- Speelplekken en laagdrempelige sportvoorzieningen voor jongeren dichtbij de woonomgeving
- De gemeente betrekt bewoners intensief bij het vorm geven aan de begaanbaarheid van de openbare ruimte

Stad en Ommeland:

- Minder 'wegwerparchitectuur' en niet alles volbouwen met niet passende hoogbouw, maar aandacht voor ruimte en groen
- Voldoende betaalbare huisvesting voor iedereen, behoud van (sociale) huurwoningen; geen sloop zonder betaalbaar alternatief en voldoende sociale woningen bij nieuwbouwprojecten
- Behoud en verbetering van het eigen karakter van buurten, wijken en dorpen met respect voor, en behoud van historie. Tegen eentonig bouwen
- Het heroverwegen van het principe van de compacte stad. Dus niet elke vierkante meter volbouwen
- Meer aandacht voor de mogelijkheden die wonen op het water biedt
- Gebruik van een lokaal referendum, met name bij grote projecten, wijkstemdagen en burgerraadplegingen
- Het organiseren van inspraakavonden met bewoners en de gemeenteraad in de wijken en dorpen
- Meer investeren in de verkeersveiligheid in wijken, dorpen en rondom scholen; aanpak van verkeersoverlast
- Veiligheidsprogramma's voor wijken en dorpen; een stevige aanpak van alle vormen van overlast en criminaliteit met een centrale rol voor de wijkagent. Meer blauw op straat
- De terugkeer van buurtconciërges: de ogen en oren in de wijken en dorpen

Student en Stad:

- Flink bijbouwen, met name meer middeldure huurwoningen (711 tot 1000 euro per maand)
- Een rem op onmogelijke inkomenseisen: de gemeente moet voorwaarden stellen om hier een einde te maken
- Geef initiatieven de ruimte: nieuwe woonvormen als Friends-contracten (waarbij vrienden een duurdere huurwoning delen), Tiny Houses en het opnieuw gebruiken van leegstaande gebouwen
- Het moet meer mogelijk worden voor particulieren omop kleine schaal kamers te verhuren; ouders moeten weer een huis kunnen kopen voor hun kind
- Huisbazen verleiden om kamers te verhuren aan internationals
- Projectontwikkelaars en verhuurders moeten zorgen voor inpandige fietsenstallingen

VVD:

- Meer huurwoningen in het middensegment (gezinswoningen)
- Bouw bij het Suikerunie-terrein zowel voor middenhuurders als de sociale huursector
- Om het doel te halen dat woningen van woningcorporaties uiterlijk in 2030 energieneutraal zijn, mogen de corporaties (sociale huur)woningen verkopen, of verbeteren en daarvoor een vergoeding vragen van de huurder
- Meer bekendheid geven aan de subsidie voor bijvoorbeeld dakisolatie en zonnepanelen van koopwoningen
- Stimuleer het verduurzamen van koopwoningen met 'gebouwgebonden financiering', waarbij de lasten overdraagbaar zijn op de volgende koper
- Zorg voor fysieke politieaanwezigheid in wijken waar relatief veel inbraken zijn, zoals Paddepoel, Hunze en Haren-West

Verkiezingen 21 november 2018

RTV Noord zet alle informatie voor de gemeenteraadsverkiezingen voor de fusiegemeente Groningen, Haren en Ten Boer op 21 november 2018 op een rij.

Vergelijk de partijstandpunten op het gebied van:

De verkiezingsprogramma's samengevat: