Dit zeggen de Groningse partijen over zorg

Op 21 november zijn de gemeenteraadsverkiezingen in Groningen, Haren en Ten Boer. Inwoners kunnen dan stemmen op een van de dertien partijen die meedoen. Wat zeggen de partijen over zorg?
RTV Noord zet de belangrijkste standpunten per partij op een rij.

100% Groningen:

- Gratis OV en gratis parkeervergunning voor mantelzorgers
- Op lokaal niveau een actieplan maken tegen marktwerking in de zorg en het belonen van gezond gedrag
- Meer thuiszorg beschikbaar stellen voor ouderen
- De minutenregistratie van zorgpersoneel moet worden afgeschaft
- Investeren in sociale zorg in plaats van bezuinigen
- Ontwikkel een nieuwe vorm van zorghuis, waarmee problemen eerder gesignaleerd en verholpen kunnen worden

CDA:

- Investeer in welzijnswerk om te voorkomen dat mensen ontsporen
- Investeren in buurthuizen tegen de eenzaamheid onder ouderen
- De gemeente stimuleert doorstroom, afkicken en dagbesteding bij dak- en thuislozen en prostituees

ChristenUnie:

- Goede voorzieningen voor het ontlasten van mantelzorgers
- Zorgen voor voldoende opvangplekken voor slachtoffers van huiselijk geweld, ook mannen
- Ondersteuning van vrijwilligersorganisaties die eenzaamheid bij ouderen tegengaan
- De gemeente springt bij in jeugdhulp tot de 21ste leeftijd zolang er nog geen landelijke oplossing is
- Rook- en blowverbod rondom scholen, ziekenhuizen, sportverenigingen, kinderopvang, het stadhuis en plaatsen waar de overlast groot is

D66:

- Verminder het aantal verkooppunten van tabak
- Investeer in slimme zorgtechnologie zodat mensen langer in hun huis kunnen wonen
- Blijf bij het Rijk aandringen op een bed- bad- en broodbegeleiding

GroenLinks:

- Om ervoor te zorgen dat de gemeente met al haar voorzieningen, winkels, straten en stoepen voor iedereen toegankelijk is, neemt Groningen de uitvoering van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking actief ter hand
- De gemeente moet meer mantelzorgers bereiken
- GroenLinks wil de eigen bijdrage op WMO-zorg afschaffen omdat dit een grote drempel opwerpt; WMO-aanvragen moeten veel sneller en op maat worden afgehandeld
- Het is belangrijk om roken in het straatbeeld tegen te gaan en meer mensen hulp te bieden bij hun verslaving
- Het moet makkelijker worden om je op een soa te laten testen; voor jongeren onder de 25 blijft het gratis
- Meer inzetten op preventie bij de jeugdzorg
- Elk gezin krijgt één aanspreekpunt in de hulpverlening. Voor gezinnen met meerdere problemen willen wij toe naar één zorgplan voor het hele gezin

Partij voor de Dieren:

- Groningen werkt aan een rookvrije openbare ruimte
- Eigen bijdragen zo laag mogelijk
- Opvang voor slachtoffers van huiselijk geweld moet ook in het weekend bereikbaar zijn. Huisdieren zijn ook welkom in de crisisopvang

PvdA:

- Aan gebruikers van door gemeente gefinancierde zorgdiensten wordt gevraagd wat zij goed of en slecht vinden aan de geleverde diensten
- De gemeente ziet erop te dat de luchtkwaliteit verbetert door fijnstof en luchtvervuiling tegen te gaan
- De publieke ruimte meer geschikt maken voor wandelen, fietsen en hardlopen
- We investeren in een rookvrije generatie
- Zorginstellingen kunnen een grotere rol spelen in het ontlasten van mantelzorgers, door het aanbieden van dagverzorging en activiteiten. De PvdA wil hierop inzetten

PVV:

- Terugdraaien bezuinigingen in de huishoudelijke zorg
- Meer geld naar ouderen- en jeugdzorg
- Goede uitvoering van de WMO: meer handen aan het bed én in huis

SP:

- Er komt een gemeentelijke thuiszorgorganisatie met medewerkers in vaste dienst, zodat cliënten een vaste hulp hebben
- De gemeente maakt geld vrij om samen met WIJ-teams alle inwoners vanaf 67 jaar te spreken over eenzaamheid en activiteiten te houden
- De tekorten in de jeugdzorg zijn veel te hoog, dus meer investeren in preventieve activiteiten in buurten
- De gemeente is terughoudend met nieuwe rookvrije plekken; die zorgen voor een gezondheidstweedeling in onze stad. In plaats daarvan bieden we begeleiding bij stoppen met roken
- De premie voor de gemeentelijke, collectieve zorgverzekering wordt verlaagd en beschikbaar voor meer mensen
- De gemeentelijke compensatie voor het eigen risico en meerkosten voor chronische zieken en gehandicapten wordt verdubbeld naar 800 euro

Sportpartij:

- Positieve gezondheid en sociale veerkracht bevorderen van en met bewonersverbanden

Stad en Ommeland:

- Extra ondersteuning voor mantelzorgers en (zorg)vrijwilligers; jonge mantelzorgers moeten extra worden ondersteund
- Zorg organiseren in coöperatief verband om zorg nog dichter bij de mensen te organiseren
- Extra aandacht voor kwetsbare ouderen en niet-zelfredzame inwoners, die beschikken niet altijd over een eigen sociaal netwerk
- Meer investeren in zorg en mensen in plaats van stenen
- Zorg, ondersteuning of hulpmiddelen leveren die nodig zijn; bureaucratische regels en omzet mogen nooit leidend zijn
- Voldoende verpleeg- en verzorgingshuizen. Wanneer er onvoldoende overblijven willen we de langdurige ouderenzorg overhevelen van het Rijk naar de gemeente

Student en Stad:

-

VVD:

- Zorg voor voldoende opvang in zorginstellingen om mantelzorgers en ziekenhuizen te ontlasten
- Digitaliseer processen en neem administratieve last van zorgverleners af
- Maak jeugdzorg direct beschikbaar zonder wachttijden

Verkiezingen 21 november 2018

RTV Noord zet alle informatie voor de gemeenteraadsverkiezingen voor de fusiegemeente Groningen, Haren en Ten Boer op 21 november 2018 op een rij.

Vergelijk de partijstandpunten op het gebied van:

De verkiezingsprogramma's samengevat: