Dit zeggen de Groningse partijen over werk, geld en bedrijven

Op 21 november zijn de gemeenteraadsverkiezingen in Groningen, Haren en Ten Boer. Inwoners kunnen dan stemmen op een van de dertien partijen die meedoen. Wat zeggen de partijen over werk, geld en bedrijven?
RTV Noord zet de belangrijkste standpunten per partij op een rij.

100% Groningen:

- De gemeente moet bijdragen om hogeropgeleiden te behouden met stages en kans op een vast contract
- We willen een 50+ Academie starten voor werkloze 50-plussers
- Meer werkplekken en begeleiding voor langdurig werklozen
- Een actieplan ontwikkelen waardoor armoede op langere termijn uitgebannen kan worden
- De bijzondere bijstand moet toegankelijker worden; stimuleer ondernemerschap voor mensen die in de bijstand zitten
- Winkeliers kiezen zelf of ze open gaan op zondag
- We zetten in op het ontstaan van meer broedplaatsen voor startups

CDA:

- Projecten die armoede verlagen en met succes bestrijden, krijgen meer subsidie
- Scholen en het bedrijfsleven moeten de handen ineen slaan om uitkeringsgerechtigden op te leiden in sectoren waar een personeelstekort is
- Mensen met een uitkering wordt professionele hulp geboden om te herscholen, werk te vinden en werk te houden
- Ondernemers moeten hun eigen keuzes kunnen maken wat betreft openingstijden; we zijn tegen de 24-uurseconomie
- De startup sector, zeker op ICT-gebied, moeten we zo goed mogelijk blijven faciliteren
- We willen zoveel mogelijk productiebedrijven aantrekken
- In de nieuwe gemeente moeten agrarische ondernemers niet geconfronteerd worden met hogere OZB-lasten

ChristenUnie:

- Verlagen van het huidige aantal koopzondagen
- Bij de berekening van het besteedbaar inkomen bij armoederegelingen, moet rekening worden gehouden met zorgkosten
- Aandacht voor mensen in 'nieuwe armoede' zoals zzp'ers of mensen met een baan die eigenlijk niet rond kunnen komen
- Zorgen voor werkervaringsplekken en stages voor statushouders. De gemeente kan helpen met hun financiën

D66:

- Meer richten op grote werkgevers om banen binnen te halen
- Ondernemers bepalen zelf hun openingstijden
- Stel broedplaatsen ter beschikking aan startende ondernemers
- Ontwikkel samen met ROC's bijscholingstrajecten voor 30-plussers voor beroepen waar een tekort voor is
- Langduring bijstandsgerechtigden kunnen werken met behoud van uitkering; ontvangen stapsgewijs steeds minder uitkering en meer loon
- Begeleid vluchtelingen zo snel mogelijk naar werk op basis van capaciteitentest
- Een eigen gesprekspartner voor alle inwoners onder de armoedegrens

GroenLinks:

- De gemeente stimuleert kringloopwinkels, ondernemers die repareren en ondernemers die producten zoals fietsen delen
- De gemeente ondersteunt startups en zzp-ers met broedplaatsen voor startende ondernemers. Door hiervoor leegstaande panden te gebruiken, dragen we bij aan een leefbare omgeving
- Jongeren, vluchtelingen en ouderen mogen rekenen op extra gemeentelijke inzet op hun kansen om betaalde arbeid te vergroten
- Bijstandsgerechtigden die zich willen laten om- of bijscholen krijgen de mogelijkheid om, met behoud van uitkering, tijdelijk niet voor de arbeidsmarkt beschikbaar te zijn
- Om ervoor te zorgen dat jongeren snel een baan vinden legt de gemeente, indien nodig, contact met de werkgever. Geen betaald werk? Dan in de vorm van vrijwilligerswerk of een stage
- De gemeente verlaagt de tegemoetkomingen voor het laten werken van chronisch zieken in 'beschutte werkplekken' niet
- De gemeente benadert inwoners met lage inkomens actief en biedt hen ondersteuning
- ZZP'ers en flexwerkers met een oproepcontract moeten eenvoudiger bijstand kunnen krijgen
- Er komt een intensief programma voor preventie van schulden, gedragsverandering, en het bevorderen van financiële geletterdheid

Partij voor de Dieren:

- Het wordt voor MKB-ondernemers financieel aantrekkelijk gemaakt om iemand met een bijstandsuitkering in dienst te nemen
- De gemeente faciliteert bij/herscholing door het aanbieden van stage- en opleidingsplaatsen
- Statushouders worden geholpen bij het vinden van werk
- De gemeente stimuleert uitkeringsgerechtigden om vrijwilligerswerk, mantelzorg en stages te doen, zonder dat het verplicht vrijwilligerswerk wordt
- De gemeente ondersteunt zzp'ers en startups door hulp bij het vinden van kantoorruimte in bedrijfsverzamelpanden
- De gemeente cree¨ert broedplaatsen voor creativiteit en nieuw, duurzaam ondernemerschap
- Gezien de hoge jeugdwerkloosheid zet de gemeente in op het begeleiden van starters op de arbeidsmarkt
- Er wordt niet geïnvesteerd in Groningen Airport Eelde, het vliegveld wordt niet verder uitgebreid

PvdA:

- Geen tegenprestatie voor de bijstandsuitkering, maar mensen helpen mee te doen aan de samenleving
- Introductie van de basisbaan: maatschappelijk waardevol werk voor bijstandsgerechtigden die willen werken, zonder dat die hoeven door te stromen naar ander (vast) werk. Voorbeelden zijn klassenassistenten en buurtconciërges
- Bijverdienen in de bijstand moet mogelijk zijn
- De gemeente neemt haar schoonmakers en beveiligers in vaste dienst
- Meer banen door te investeren in innovatie en regionale economie; stimuleer startups en (sociaal) ondernemerschap
- De PvdA zet in op verlenging van maatschappelijke begeleiding van inburgeraars, van drie naar negen maanden

PVV:

- Stoppen met het verspillen van gemeenschapsgeld aan peperdure prestigeprojecten
- Referenda mogelijk maken; meer inspraak voor burgers
- Minder regels, minder bureaucratie, minder ambtenarij, ook voor ondernemers
- Lagere OZB
- Gratis parkeerplaats voor ondernemers in binnenstad en dorpskernen
- Hou vliegveld Eelde in de lucht
- Mensen in de bijstand perspectief bieden door stages en werkervaringsplekken aan te bieden
- Korting op de bijstand voor nieuwkomers die de Nederlandse taal niet willen leren

SP:

- De gemeente investeert in 1000 nieuwe en vaste banen voor mensen met een beroepsopleiding. We nemen de schoonmakers van gemeentelijke panden in dienst en zorgen voor (extra) conciërges of activiteitenbegeleider bij scholen en buurtcentra. Er komen meer mensen aan het werk in de groenvoorziening
- De gemeente investeert meer in wijkeconomie en banen in de zorg, bouw, techniek en maakindustrie
- De gemeente gaat mensen met een laag inkomen niet over 5, maar over 2 jaar een individuele inkomenstoeslag toekennen. Zit zorgt voor een inkomensstijging van ongeveer 5 procent.
- De gemeente richt een broodfonds op waarbij MKB'ers en ZZP'ers zich kunnen aansluiten
- De gemeente gaat de strijd aan met winkelcentra die koopzondagen verplicht aan ondernemers opleggen
- Voor het stads- en streekvervoer richten we een personeels-BV voor buschauffeurs op. Busbedrijven moeten verplicht dit personeel inzetten
- Voor kapitalistische bedrijven als Uber, AirBnB en Deliveroo is in Groningen geen plek. Alleen wanneer zij voldoen aan alle regels kunnen zij toegelaten worden

Sportpartij:

- Investeren in nieuwe vormen van sociaal en coöperatief ondernemerschap
- Van de lineaire markteconomie naar een circulaire betekeniseconomie gericht op het creëren van waarde(n) voor alle belanghebbenden in Noord-Nederland

Stad en Ommeland:

- Gebruik van een lokaal referendum, met name bij grote projecten, wijkstemdagen en burgerraadplegingen
- Het terugdringen en tegengaan van overbodige regels of verboden voor ondernemers, zoals een verbod op terraskachels
- Lokaal aanbesteden wat lokaal kan
- Ondernemers gelijk behandelen, op bijvoorbeeld betaalbare parkeertarieven, parkeervoorzieningen en logische laad- en lostijden en plekken
- Ruimhartige vergoedingen van inkomstenderving door planschade of luchtfietserij, zoals voor de Zuidelijke Ringweg
- Investeren in vestigingsklimaat van de regio, bijvoorbeeld door investeren in Groningen Airport Eelde
- Extra aandacht voor ondernemers in wijken en dorpen
- Verhogen van de uitstroom van aantal bijstandsgerechtigden en instroom verlagen
- De OZB voor ondernemers verlagen in de stad en dan pas harmoniseren. Niemand, dus ook niet de kleine ondernemer, mag de dupe worden van de herindeling!

Student en Stad:

- Beleid richten op het aantrekken en behouden van hoogopgeleiden voor verbeterde economische uitzichten
- Armoedebeleid moet zich richten op de gelijke kansen voor kinderen. De jeugd heeft immers de toekomst
- Startups en scale-ups in een vroeg stadium betrekken bij handelsmissies
- Er moet voor startups één duidelijk aanspreekpunt komen
- Om startups vanaf het begin bij te staan kan de gemeente achter hen gaan staan en hen actief ondersteunen als klant

VVD:

- Veel te veel Groningers (8,7% in plaats van landelijk 5,7%) ontvangen een bijstandsuitkering. De VVD wil meer inzetten op om- en bijscholing
- Minder geld uitgeven aan aanvullend inkomensbeleid en meer aan maatregelen die helpen om aan de slag te gaan
- Uitkeringsgerechtigheden worden verplicht iets terug te doen, zoals mantelzorg of vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld in de sport. Wie niet meewerkt krijgt korting op de uitkering
- Alle bijstandsgerechtigden moeten bovendien de Nederlandse taal beheersen, ook statushouders uit bijvoorbeeld Syrië
- De schuld van de gemeente (1,5 miljard) moet omlaag
- Blijf startups bedienen en meedenken met bedrijven die zich hier willen vestigen
- Stop met hobbysubsidies als een centrum voor ecologisch tuinieren, veganistisch koken, experimenten met het basisinkomen en ontwikkelingssamenwerking

Verkiezingen 21 november 2018

RTV Noord zet alle informatie voor de gemeenteraadsverkiezingen voor de fusiegemeente Groningen, Haren en Ten Boer op 21 november 2018 op een rij.

Vergelijk de partijstandpunten op het gebied van:

De verkiezingsprogramma's samengevat: