Dit zeggen de Groningse partijen over onderwijs

Op 21 november zijn de gemeenteraadsverkiezingen in Groningen, Haren en Ten Boer. Inwoners kunnen dan stemmen op een van de dertien partijen die meedoen. Wat zeggen de partijen over onderwijs?
RTV Noord zet de belangrijkste standpunten per partij op een rij.

100% Groningen:

- Ontwikkel MBO-traineeships samen met het bedrijfsleven en onderwijs, met name in de sectoren ICT, bouw, onderwijs en de zorg
- Investeren in computerprogramma's om laaggeletterdheid tegen te gaan
- Zonder school geen dorp; ook in Haren en Ten Boer

CDA:

- Basis- en voortgezet onderwijs moeten planmatig aandacht besteden aan veiligheid, op thema's als verkeersveiligheid, drugs, alcohol, sexting, pesten en geweld tegen minderheden
- Ook in nieuw te bouwen wijken moet de keuzevrijheid voor onderwijs nadrukkelijk worden meegenomen
- De sociale en fysieke veiligheid rondom scholen moet worden verbeterd
- Geld wordt te veel uitgegeven aan een wirwar van projecten. Wij besteden het liever aan de scholing van leraren, het achterstandsbeleid en extra voorzieningen voor talent en begaafdheid
- Omdat wij trots zijn op onze Groningse cultuur, moet er een Groningse canon komen met Groningse geschiedenis, die kan worden aangeboden aan de basisschool en middelbare scholen

ChristenUnie:

- Waar mogelijk voorzien in integrale kindcentra (een voorziening waarin organisaties als onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten worden samengevoegd)
- We zijn vóór het plan om ouders de keuzemogelijkheid te geven de voorschoolse educatie uit te breiden naar 16 uur per week mits de financiering duidelijk geregeld wordt
- Voor het behouden van kleine scholen: geen stadse opheffingsnormen hanteren in het ommeland

D66:

- Het vroeg- en voorschoolse onderwijs uitbreiden van 6 naar 16 uur per week; opvang instellen voor kinderen vanaf 6 maanden
- Maak verlengde schooldagen mogelijk van 8.30 tot 18.00 uur, met naast onderwijs en bijles ook cultuur, sport en kinderopvang
- Zorg voor minimaal twee keer per week gymles van een vakleerkracht, in aandachtswijken drie keer per week

GroenLinks:

- GroenLinks wil het aantal uren voor- en vroegschoolse educatie uitbreiden voor alle kinderen
- Voorstander van scholen waar onderwijs, ondersteuning en vrije tijd samenkomen en waar kinderen de hele dag terecht kunnen
- Scholen maken op wijkniveau samen met bewoners, organisaties en instellingen een meerjarig plan voor de veiligheid, gezondheid en talentontwikkeling van kinderen
- Er worden voorzieningen voor vredeseducatie mogelijk gemaakt
- Meer mogelijkheden voor hoogbegaafde kinderen in de eigen wijk
- De verbinding van het vmbo naar het mbo versterken door middel van vakcolleges
- De gemeente stimuleert werkgevers met hulp en cofinanciering om cursussen aan te bieden voor laaggeletterden

Partij voor de Dieren:

- De gemeente investeert in sport (waaronder zwemlessen) en cultuur-, natuur- en milieueducatie op basisscholen
- Er zijn voldoende en kleinschalige scholen in de buurt zodat elk kind lopend of op de fiets naar school kan

PvdA:

- Gelijke kansen voor basisschoolkinderen door regelingen in kindpakket die bijvoorbeeld schoolreisjes en schoolspullen mogelijk maken
- Zwemles, sporten, laptop en fiets moet te kopen zijn voor alle scholieren
- Gratis twee dagen per week kinderopvang en of peuterspeelzaal voor alle peuters; we onderzoeken of het mogelijk is om het aantal dagen te verhogen
- Verschillende normen voor behoud basisscholen in dorpen en stad
- Het beroepsonderwijs aanpassen aan de werkgelegenheid in de regio
- Een plan maken met andere gemeenten, de provincie en het bedrijfsleven om op te leiden voor nieuwe werkgelegenheid door de energietransitie

PVV:

- Geen kind meer naar school zonder ontbijt
- Meer stageplekken en werkervaringsplekken in het MBO
- Meer geld om het onderwijzend personeel te ontlasten van bureaucratie
- Geen islamisering onderwijs en moskeeën
- Geen hoofddoek in publieke functies
- Alle kinderen moeten een zwemdiploma kunnen behalen

SP:

- We bestrijden het fenomeen van zwarte en witte scholen, bijvoorbeeld door het hanteren van dubbele wachtlijsten
- De kwaliteit van de schoolgebouwen wordt voor alle schoolgebouwen op peil gebracht
- We zorgen weer voor schoolzwemmen op openbare scholen
- De gemeente stelt gratis taallessen verplicht voor iedereen die in Groningen woont en de taal niet spreekt

Sportpartij:

- Zwemdiploma A,B,C lessen als gratis onderdeel van het programma aanbod van de basisschool
- Samen met de studentensportstichting ACLO willen we Groningse schoolsportactiviteiten/evenementen ontwikkelen waaraan zowel leerlingen uit het voortgezet onderwijs als studenten kunnen deelnemen

Stad en Ommeland:

- Een ruimte, aantrekkelijke studentencampus met voorzieningen op het Suikerunieterrein
- Uitbreiding van bewegingsonderwijs op scholen door te investeren in vakdocenten lichamelijke opvoeding
- Meer muziek- en cultuurlessen in de klas
- Aandacht voor meer groen op schoolpleinen en schooldaken, aandacht voor duurzaamheid en gezonde voeding door aanleg van voldoende schooltuinen
- Lessen over de geschiedenis van Groningen en de Groninger taal
- Een snelle integratie van inburgeraars

Student en Stad:

- Kinderen die in armoede leven moeten op het gebied van scholing en ontwikkeling op dezelfde kansen kunnen rekenen als anderen. Hiervoor willen wij kinderen met een leerachterstand de mogelijkheid bieden om bijles te krijgen

VVD:

- Zet in op digitale vaardigheden en kennismaking met beroepen op de basisschool
- Minder regels en administratie voor leraren; de gemeente stopt met het financieren van projecten die de administratie verhogen
- Betrek het bedrijfsleven meer bij het MBO, HBO en de universiteit
- De gemeente moet overleggen met kennisinstellingen en werkgevers over hoe opleidingen beter kunnen aansluiten bij nieuwe technologieën
- Scholen toetsen of alle kinderen hun zwemdiploma hebben gehaald voor hun 8ste jaar

Verkiezingen 21 november 2018

RTV Noord zet alle informatie voor de gemeenteraadsverkiezingen voor de fusiegemeente Groningen, Haren en Ten Boer op 21 november 2018 op een rij.

Vergelijk de partijstandpunten op het gebied van:

De verkiezingsprogramma's samengevat: