Dit zeggen de Groningse partijen over groen en natuur

Op 21 november zijn de gemeenteraadsverkiezingen in Groningen, Haren en Ten Boer. Inwoners kunnen dan stemmen op een van de dertien partijen die meedoen. Wat zeggen de partijen over groen, energie en natuur?
RTV Noord zet de belangrijkste standpunten per partij op een rij.

100% Groningen:

- Absoluut niet bouwen in de overgangszones tussen Groningen en Haren en Ten Boer, ook niet in de Groene Long
- Voorlopig geen afvalscheiding via diftar ('betalen per zak')
- Fleurige containers tegen zwerfvuil; pak het probleem samen met de buurten aan
- Ook in de weekenden moet er afval worden opgehaald
- Maak de afvalpas geschikt voor meerdere afvalpunten
- 100% Groningen wil zoveel mogelijk bomen behouden
- Geen windmolenparken op het land, maar op zee
- Gratis grofvuil ophalen
- De hondenbelasting moet omlaag en inkomsten uit de hondenbelasting moeten ten goede komen aan voorzieningen voor honden

CDA:

- De groene gebieden tussen Helpman en Haren en Groningen en tussen Garmerwolde dienen in stand te blijven
- De gemeente maakt extra budget vrij voor goed omgevingsonderhoud, één van de kerntaken die de gemeente de laatste jaren verwaarloosd heeft
- Het is cruciaal dat er onder inwoners draagvlak bestaat voor de verandering naar verduurzaming
- De gemeente moet bewoners zoveel mogelijk faciliteren in energiecoöperaties
- Regenwater moet meer ruimte krijgen om in de grond te trekken, met minder stenen en meer groen
- De gemeente moet mogelijkheden van circulair aanbesteden van afvalscheiding onderzoeken en zoveel mogelijk benutten

ChristenUnie:

- De natuur tussen stad en dorp blijft in stand
- Wie kiezen voor duurzame straatverlichting
- We stimuleren de aanleg van groene schoolpleinen en moestuintjes op basisscholen
- We ondersteunen en stimuleren particuliere initiatieven voor huisvuilscheiding
- We zijn bereid om onder voorwaarden na te denken over diftar
- We stimuleren initiatieven tot duurzame energieopwekking van particulieren en coöperaties
- We zorgen voor een stimuleringsfonds voor klimaatneutrale en gasloze initiatieven
- We willen scholieren van groenopleidingen de mogelijkheid geven openbaar groen te adopteren

D66:

- Laat de groene ruimte tussen de stad en omliggende dorpen onbebouwd
- Geld voor duurzaamheid beschikbaar stellen aan wijken en dorpen zelf
- Zorg voor minder harde overgang tussen Stad en Ommeland; meer groene en recreatieve routes
- Maak schone lucht een hoofddoel in het verkeer
- Niet alleen 1 op 1 bomen terugplanten, maar met nog meer compenseren
- Verduurzaam de afvalstroom, bijvoorbeeld door mensen die diftar afvalscheiden, alleen laten betalen voor restafval
- Stimuleer en versnel zonne- en windenergie waarbij bewoners en bedrijven profiteren
- Experimenteer met kleine windmolens bij nieuwbouw
- Geef minstens één iconisch gebouw op een zichtlocatie een groene gevel
- Verken een gebiedsbenadering waarbij alleen stedelijke postcodes belasting betalen; differentieer bijvoorbeeld hondenbelasting

GroenLinks:

- GroenLinks wil meer bomen en groen, ruimte voor water en groene daken
- Leg de rekening van de overgang naar schone energie niet neer bij burgers met lage inkomens
- We zien in onze gemeente ruimte voor een aantal grote windmolens, op plekken waar dit slechts marginale hinder oplevert, zoals industrieterreinen
- Winkeliers en horecagelegenheden worden verplicht hun deuren in de winter te sluiten, terraskachels worden verboden
- GroenLinks pleit voor diftar, waarbij iemand die weinig restafval produceert, minder betaalt. We bieden maatwerk bij mensen die onevenredig zwaar belast worden door de gevolgen van de invoering ervan
- Geen intensieve veehouderij van varkens en kippen en geen megastallen op het platteland
- Op cruciale plekken worden faunapassages en natuur-corridors aangelegd
- De oude loop van de rivier de Hunze in Stad maken we weer zichtbaar en richten deze in als groene verbindingszone
- Nieuwe bebouwing in het gebied tussen de stad en Haren en tussen
de stad en Garmerwolde sluiten we uit
- Nieuwe horeca en andere vormen van intensieve recreatie aan de Oostzijde van het - Paterswoldsemeer en in het Zuidlaardermeergebied worden niet toegestaan
- Boeren krijgen - als belangrijke beheerders van het landschap - een rol bij het onderhoud van het gemeentelijke ecologische gebied
- GroenLinks wil de bewoners van elke wijk en ieder dorp de mogelijkheid geven een voedselbos of pluktuin op te zetten
- Geen enkele financiële bijdrage aan vliegveld Eelde

Partij voor de Dieren:

- Niet in 2035, maar in 2030 klimaatneutraal
- Uiterlijk in 2030 is Groningen afvalvrij. De afvalstoffenheffing voor storten en verbranden van afval gaat omhoog
- Zorg voor dierenwelzijn wordt geïntegreerd in het gemeentelijk beleid, bij besluitvorming op alle vlakken
- Lichtvervuiling wordt actief bestrijd
- Groenbeleid afstemmen op een jaarlijkse inventarisatie van dieren en planten
- Werkzaamheden in het groen vinden alleen plaats wanneer dieren niet verontrust of gedood worden
- Erwordt minder frequent gemaaid en in geen geval tijdens de broed- en zoogtijd van dieren
- De criteria voor kapvergunningen worden aangescherpt om bomen beter te beschermen
- Braakliggende terreinen zijn bij uitstek geschikt voor kleinschalige bewonersinitiatieven als standslandbouw en collectief beheerde parkeren
- Nieuwe en bestaande dierenstallen worden verplicht brandveilig gemaakt
- De gemeente moedigt dierenwinkels en andere verkopers aan te stoppen met de verkoop van dieren
- Groningen heft geen hondenbelasting
- De gemeente verbiedt de jacht op haar gronden en heeft een voorkeursbeleid voor circussen zonder dieren. Op markten worden geen levende dieren verkocht
- Er komt een privacyvriendelijke, geanonimiseerde afvalpas

PvdA:

- De aanleg van warmtenetten en warmtepompen is een alternatief om van het gas af te gaan. Samen met bedrijven kan de gemeente kijken of bijvoorbeeld restwarmte kan worden gebruikt
- Iedereen moet mee kunnen doen met de overgang naar duurzame energie. De kosten willen we inkomensafhankelijk en publiek dragen
- Onderzoek met de provincie de mogelijkheden om in landelijke gebieden windmolens en zonnepanelen aan te leggen
- Vergroening van de binnenstad door voortzetting en versterking van ontstening en het scheppen van groene gordels langs de diepenring en singels
- Bewoners stimuleren diversiteit aan te brengen in hun tuin; bijvoorbeeld heggen in plaats van schuttingen
- Invoering van diftar sluiten we vooralsnog uit voor Groningen en Ten Boer, maar behouden we voorlopig in Haren
- Door het grofvuil weer twee keer per jaar op te halen en het onderhoudsniveau van wijken te verhogen, gaan we verloedering en zwerfvuil tegen
- Tussen de stad Groningen en alle omliggende dorpen wordt een aaneengesloten groene long behouden waar niet wordt gebouwd

PVV:

- Géén milieuzones in de gemeente Groningen
- Geen geothermie in Groningen; stop met obsessieve energie-experimenten
- Stoppen met bijstook biomassa
- De burger eerlijk voorlichten over wat de energiemaatregelen de burger gaan kosten
- Geen plaatsing van windmolens en zonneparken in de gemeente Groningen
- Afschaffen hondenbelasting

SP:

- Een gemeentelijk energiebedrijf oprichten om nieuwe, schone energieopwikking te ontwikkelen
- We starten geen nieuwe aardwarmteprojecten
- De gemeente gaat grofvuil weer gratis ophalen
- Er worden géén milieuzones ingevoerd die vervuilende voertuigen in bepaalde gebieden verbieden. Wel maken we het OV en de taximarkt minder vervuilend
- De gemeente subsidieert geen elektrische laadpalen; dat geld steken we in zonnepanelen en energiebesparing van woningen en gebouwen
- We leggen een nieuw bos aan en stellen nieuwe grond ter beschikking voor meer volkstuinen
- De hondenbelasting wordt afgeschaft

Sportpartij:

- Leeftijdsvriendelijk inrichten van wijken met veilige routes voor wandelen, hardlopen en fietsen
- In de directe woon- en leefomgeving van de stadsbewoners creëren we 'prettige plekken'. Openbare ruimten waar het voor jong en oud (sociaal) veilig en goed toeven

Stad en Ommeland:

- Plannen om de groene long vol te bouwen, wijzen we resoluut van de hand
- Het inlopen van achterstallig beheer en onderhoud in de openbare ruimte; parken en plantsoenen, bijzondere en historische (binnen)tuinen. Meer groen toevoegen en ecologisch bermbeheer
- Verminderen van fijnstof, bijvoorbeeld door het aanplanten van berkenbomen langs drukke wegen om de lucht te zuiveren
- Milieustraten in wijken en dorpen en gratis ophalen van grofvuil. De invoering van diftar isvoor ons niet vanzelfsprekend
- Meer aandacht voor het voorkomen van zwerfvuil, illegale dumpingen en zwerf- en weesfietsen
- Behoud van de Hortus in Haren en geld om achterstallig onderhoud in te lopen
- Park- en plantsoenwachters die toezien op beheer, onderhoud en veiligheid in onze parken en plantsoenen
- Wijkgerichte plannen om de energietransitie mogelijk te maken
- Energie uit windmolens op zee: tegen horizonvervuiling door windmolens op land

Student en Stad:

- Er moeten windmolens in de gemeente Groningen geplaatst worden
- 40 procent van het dakoppervlak moet gevuld worden met zonnepanelen
- Het warmtenet uitbreiden; de mogelijkheid voor het gebruik van Geothermie blijven onderzoeken
- Bedrijven op industrieterreinen stimuleren om groene daken te realiseren als zonnepanelen niet mogelijk zijn
- Het aantal bomen in de stad elk jaar uitbreiden

VVD:

- Landelijk gebied bouwen we niet vol, we behouden de groene long tussen Haren en Groningen
- De gemeente wordt eerste afnemer voor groene en duurzame pilots
- Invoering van diftar-afvalscheiding naar Harens voorbeeld, zonder lastenverhoging
- Zonder een positief oordeel van het Staatstoezicht op de Mijnen blijft boren naar aardwarmte in Groningen onverantwoord

Verkiezingen 21 november 2018

RTV Noord zet alle informatie voor de gemeenteraadsverkiezingen voor de fusiegemeente Groningen, Haren en Ten Boer op 21 november 2018 op een rij.

Vergelijk de partijstandpunten op het gebied van:

De verkiezingsprogramma's samengevat: