Dit zeggen de Groningse partijen over cultuur en sport

Op 21 november zijn de gemeenteraadsverkiezingen in Groningen, Haren en Ten Boer. Inwoners kunnen dan stemmen op een van de dertien partijen die meedoen. Wat zeggen de partijen over cultuur en sport?
RTV Noord zet de belangrijkste standpunten per partij op een rij.

100% Groningen:

- Vergoed scholingskosten voor verenigingen, zoals voor scheidsrechters
- Onderzoek de haalbaarheid van een Topsporthal
- Inzetten op 'kleine' cultuur in de wijken, waarbij bewoners worden betrokken
- Kijken naar andere vormen van het toekennen van cultuurgelden

CDA:

- Voorzieningen zoals bibliotheken, cultuurcentra, sportaccomodaties en dorpshuizen blijven behouden. Samen met de ondernemers in de dorpen houden we de kernen leefbaar
- Er dienen tenminste twee uren sport op de basisschool te worden gegeven, verzorgd door sportvakdocenten
- De Sporthopper uitbreiden om meer kinderen in aanmerking met sport te laten komen. We willen basisschoolkinderen zoveel mogelijk laten sporten bij bestaande verenigingen en dit stimuleren
- Groningen zou naast een topsporthal ook een 50-meterzwembad moeten hebben
- Vrijwilligers zijn de dragende krachten van onze sportverenigingen. De gemeente moet hierin zoveel mogelijk ondersteunen

ChristenUnie:

- Amateurkunst stimuleren
- Stimuleren samenwerking bibliotheken en scholen; voorkom sluiting van (familie)bibliotheken
- Niet structureel gemeenschapsgeld naar topsporthal, wel faciliteren om met andere partners draaiend te houden
- Verlaag het aantal toegestane decibels op evenementen
- Balans en spreiding van evenementen in overleg met omwonenden
- Sportaccommodaties toegankelijk voor mensen met een beperking
- Een volledig vuurwerkverbod in de binnenstad. We zijn voor centrale vuurwerkshows in de binnenstad en dorpskernen
- We zijn tegen piekuren in de horeca: overmatig alcoholgebruik en drugsgebruik leidt tot verslaving en gezondheidsklachten
- Extra controles op 'zuipketen' en in kantines
- Loktieners inzetten bij coffeeshops, net als bij alcoholverkoop: bij overtreding drie maanden sluiten

D66:

- Ontwikkel een app voor iedereen die wil sporten met alle sportmogelijkheden
- Maak van Martiniplaza de Martini Topsport Arena
- Schaf kunstgrasvelden gefaseerd af
- Leg een hardlooproute aan door de binnenstad
- Behoud de gemeentelijke dienstverlening en bibliotheekfuncties in Haren en Ten Boer

GroenLinks:

- Door in te zetten op een groene openbare ruimte die uitnodigt om te bewegen, stimuleren we mensen om te wandelen en de fiets te pakken
- De gemeente stimuleert het verduurzamen van sportcomplexen en helpt sportverenigingen om met energiebesparende maatregelen kosten te besparen
- De gemeente moet goed zorgen voor de huidige sportvelden, sporthallen en zwembaden
- Meer faciliteiten aanleggen zoals outdoor gyms, mountainbikeroutes, skatebanen of jeu-de-boules banen. De gemeente luistert goed naar de inwoners voor de voorzieningen
- GroenLinks stimuleert het gesprek bij scholen, intochtcomités, bedrijven, verenigingen, de lokale omroep en anderen om snel te komen tot een blijvende aanpassing van de figuur van Zwarte Piet
- We dopen de Zeeheldenbuurt om tot de Zeeroversbuurt. Want Witte de With was geen held, maar straten omdopen is zo'n gedoe
- De Drafbaan, het Suikerunie-terrein en diverse oude fabriekshallen blijven ingezet worden als evenementlocaties
- Het Clockhuys in Haren met het centrum van kunst en cultuur met bibliotheek en muziekschool, en de bibliotheek in Ten Boer moeten blijven bestaan
- De gemeente organiseert een beperkt aantal professionele vuurwerkshows. Daarnaast komen er meer vuurwerkvrije zones
- Groningen loopt voorop bij landelijke experimenten met de legalisering van wiet

Partij voor de Dieren:

- Het budget voor kunst, cultuur en erfgoed wordt structureel verhoogd
- Groningen investeert in behoud en heropening van openbare bibliotheken
- Recreatie mag niet ten kosten gaan vannatuur en landschap
- In een evenementenplan van de gemeente wordt opgesteld hoe de natuur beschermd wordt
- Grootschalige evenementen worden bij voorkeur niet in parken georganiseerd, maar op pleinen of binnen, met zo min mogelijk overlast voor omwonenden
- Evenementen in parken vinden in ieder geval niet plaats in het broed- en zoogseizoen
- Verbod op plastic wegwerpproducten, ballonnen en lampionnen bij evenementen
- De gemeente verbiedt het afsteken van particulier vuurwerk. Zolang er geen landelijk verbod is, wijst de gemeente zoveel mogelijk vuurwerkvrije zones aan
- Musea zijn minstens één dag in de week gratis toegankelijk
- De gemeente roept horecaondernemers en bedrijven op een wekelijkse vegetarische dag in te voeren

PvdA:

- Aangepaste normen voor de oprichting/ opheffing van voorzieningen in kleine dorpen, zodat deze kunnen (blijven) bestaan
- Investeren in topsport- en breedtesport(voorzieningen)
- Structurele financiering zodat kinderen in aanraking komen met cultuur
- Sportverenigingen krijgen zoveel mogelijk ruimte en worden zoveel mogelijk ontzorgd
- Wij willen dat er in de gemeentelijke plannen aandacht is voor voldoende, betaalbare atelierruimte
- De mogelijkheden uitbreiden voor scholieren en studenten tot en met 23 jaar om met korting naar musea en voorstellingen te gaan

PVV:

- Na opening geen cent extra meer naar het Groninger Forum; andere cultuurinstelingen mogen niet lijden onder de exploitatietekorten van het Forum
- Stoppen met het verspillen van gemeenschapsgeld aan peperdure prestigeprojecten
- Volwaardige sporthal in De Wijert en meer sportvoorzieningen in de wijken
- De gemeente moet zorgdragen voor sportvelden, zwembaden en sporthallen
- Investeren in de breedtesport
- Stoppen met onzinnige subsidies

SP:

- Elke gesubsidieerde instelling biedt eens per jaar een gratis voorstelling waarbij Groningers actief betrokken worden
- Er kan worden bezuinigd op de exploitatiekosten van het Groninger Forum
- Er wordt niet bezuinigd op het Clockhuys, het centrum voor kunst en cultuur in Haren
- We zoeken in het Stadspark een plek voor het aanleggen van een nieuw stadsstrand
- Elk wijk en dorp krijgt een eigen budget, waarvoor buurt- en wijkorganisaties verantwoordelijk zijn

Sportpartij:

- Inzetten op Groningen als sporthoofdstad in de regio
- We streven naar minimaal 1 uur per dag matig intensief en gevarieerd sporten voor alle 4-18 jarigen
- Aan de wekelijkse sportieve training en opvoeding dient een verantwoord en deskundig begeleid sport & beweegprogramma ten grondslag te liggen
- De gemeente faciliteert en monitort de voortgang en de kwaliteit van de beoogde sportloopbaan ontwikkeling van jongeren
- Naast het verplichte bewegingsonderwijs voor alle 1-16 jarigen schoolsport activiteiten uitbreiden
- Sport en spel activiteitenaanbod van clubs voor oudere deelnemers verruimen
- Ouderen stimuleren om als supporters jeugdsportactiviteiten van (klein)kinderen te bezoeken
- Senioren activeren om als vrijwilliger kleine klussen bij sportclubs te verrichten
- Specifiek 'sport als doel' budget in verband met de herindeling substantieel verhogen
- Realiseren van talentontwikkelingscentrum voor kansrijke kernsporten

Stad en Ommeland:

- Niet investeren in prestigeplannen; investeren in het op peil houden van voorzieningen
- Meer geld voor breedtesport en betaalbare sporttarieven in sportaccommodaties
- Behoud en waar mogelijk uitbreiden van goede sportvoorzieningen in wijken en dorpen; ook behoud en verbeteren zwembaden, scholen en dorpshuizen
- Investeren in samenwerking tussen zorg, welzijn, sport en bewegen op wijk- en dorpsniveau, met bestaande sportverenigingen
- Extra investeren in gezondheidsachterstanden door de inzet van buurtsportcoaches
- Het verbinden van sport en bewegen op wijkniveau met andere beleidsterreinen zoals ruimte en wonen; zo verbinden we sport bijvoorbeeld bij nieuwbouwplannen
- Meer kunst op straat met mogelijkheden voor cofinanciering van ondernemers en inwoners
- Bevorderen van lokale kunstenaars en amateurkunst
- Periodiek gratis toegankelijk maken van musea
- Een haalbaar en betaalbaar nieuwe cultuurcentrum De Oosterpoort; geen nieuw prestigeproject
- Aanleg van een groot festivalterrein voor evenementen
- Nacht OV in de weekenden van en naar de dorpen, ook op het platteland

Student en Stad:

- Geluidsnormen en eindtijden worden niet versoberd. Voor het tegengaan van geluidsoverlast kan bijvoorbeeld gekeken worden naar het geschikt maken van terreinen die niet naast woonwijken liggen
- De focus moet liggen op kunst en cultuur die bijdraagt aan de aantrekkingskracht van de stad; het subsidiëren van een zangkoor dat voor de gezelligheid bij elkaar komt, vinden wij geen taak van de gemeente
- Afstudeerprojecten van culturele studenten moeten een podium krijgen in de stad
- Groningen moet dancefeesten dezelfde ruimte geven als andere muziekevenementen; de gemeenteraad moet niet sturen op programmering. Mensen bepalen zelf wat zij mooie muziek vinden
- Minstens 100.000 euro investeren in de (studenten)sportclubs van de stad. Clubs zijn belangrijke plekken voor gezelligheid en een gezond leven, en een belangrijke broedplaats voor talent
- Door meer sportclubs te huisvesten bij de ACLO, kan de spreiding van overlast worden beperkt

VVD:

- De VVD pleit voor meer sportvrijwilligers, bijvoorbeeld als tegenprestatie in de bijstand
- Investeer in breedtesport en sportverenigingen; de Topsporthal zowel voor topsport als breedtesport
- Herintroduceer de Sporthopper om kinderen met allerlei sporten in aanmerking te laten komen en introduceer daarnaast de Cultuurhopper
- Stop de subsidiëring van culturele instellingen met onvoldoende bereik
- Onderzoek hoe het Centrum voor Kunst en Cultuur in Haren behouden kan blijven
- Een evenementenfonds voor vernieuwende evenementen voor mimimaal 10.000 bezoekers
- Streef naar één Kunstraad Noord-Nederland, waar dan ook de Culturele Raad Haren onder valt

Verkiezingen 21 november 2018

RTV Noord zet alle informatie voor de gemeenteraadsverkiezingen voor de fusiegemeente Groningen, Haren en Ten Boer op 21 november 2018 op een rij.

Vergelijk de partijstandpunten op het gebied van:

De verkiezingsprogramma's samengevat: