VZ Westerkwartier: verkiezingsprogramma en standpunten in het kort

Op woensdag 21 november zijn de eerste gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Westerkwartier, de fusie van Zuidhorn, Grootegast, Leek en Marum. RTV Noord vat de ellenlange verkiezingsprogramma's samen. Dit zijn de belangrijkste standpunten uit het verkiezingsprogramma van VZ Westerkwartier.

1. Bouwen en wonen

- Bouwen van tijdelijke huisvesting mogelijk maken ter voorkoming van verder oplopende wachtlijsten voor inwoners Westerkwartier voor een sociale huurwoning
- Bestemmingsplannen ten aanzien van woon-winkelcombinaties in kleine kernen versoepelen
- Als gevolg van de nieuwe omgevingswet die in 2021 wordt ingevoerd zorgen voor minder regelgeving en minder stringente voorschriften
- Woningbouw kleine kernen via uit- en inbreiding toestaan en stimuleren
- Omstandigheden scheppen waardoor er meer kan worden gebouwd voor ouderen
- Soepele vergunningverlening voor kangoeroe-woningen en noodzakelijke voorzieningen bij ernstige ziekte of invaliditeit
- Afschaffing verhuurdersheffing sociale woningbouw en weglaten WOZ-waarde uit puntenstelsel huurprijsbepaling
- Meer handhaving bij snelheidsovertredingen in de kernen
- Cameratoezicht waar nodig
- We willen een veilige weg langs het Van Starkenborgkanaal met vangrail
- Wij zijn voorstander van een westelijke rondweg om Leek
- Geen geldverspilling aan hele dure nieuwe fietsverbindingen (zogenaamde fietssnelwegen); wel aansluiting fietsverbinding Leek – Drachten op fietsroute Groningen - Leek

2. Voorzieningen en onderwijs

- Aanstellen van dorpscoördinatoren/ wijkteams
- Gemeentelijke referenda
- Schoolzwemmen herinvoeren op basisscholen
- Ruimere openingstijden voor de lokale ondernemers
- Aansluiten bij SPORTHOPPER en CULTUURHOPPER van de gemeente Groningen om kortingen te verkrijgen op sport- en cultuuractiviteiten ten behoeve van de inwoners van het Westerkwartier
- Meer steunpunten van de bibliotheek nieuwe vorm creëren
- Meer samenwerking tussen verenigingen / instellingen door centraal in te kopen
- We steunen de privatisering van sportaccommodaties
- Behoud en respect voor onze traditities, zoals het Sinterklaasfeest, carbidschieten en paasvuren
- Onderzoek naar groter gevoel van onveiligheid bij VMBO-scholen ten opzichte van de rest van het voortgezet onderwijs
- Stoppen met inburgeren van statushouders die hier al geïntegreerd zijn; geen marktwerking bij inburgering
- Geen grote AZC's in kleine kernen en eventuele vestiginslocatie vaststellen na volksraadpleging
- Betere en voldoende fietsenstallingen bij bushaltes

3. Groen, natuur en landbouw

- Geen fracking en verhoging van de opslagcapaciteit Grijpskerk en Langelo (bij Leek en Tolbert); geen CO2-opslag in lege gasvelden
- Geen windmolenparken. Die moeten wat VZ Westerkwartier betreft op zee gebouwd worden
- Positief over kleine EAZ-windmolens in het buitengebied (max. masthoogte 15 meter)
- Aanpak agressieve honden en overlast hondenpoep tegengaan
- Stimuleren samenwerking boer en natuurorganisaties
- Onkruidverwijdering en straatvegen verdient meer aandacht

4. Werk, geld en industrie

- Eenmalige uitkering per jaar voor de minima
- Westerkwartier-pas invoeren, waarmee de minima kortingen kunnen verkrijgen bij ondernemers in het Westerkwartier
- Geen marktwerking in de schuldhulpverlening
- Een distributiecentrum (Trade Port Westerkwartier) opzetten, van waaruit (inter)nationale bedrijven hun distributie kunnen regelen
- Lokaal aanbesteden waar mogelijk
- Aanstellen bedrijvenmakelaars / coördinatoren om meer werkgelegenheid in het Westerkwartier te creëren
- Bij de gemeentehuizen 1 x per maand ZZP-ontmoetingslunches organiseren voor contact tussen ondernemers en de bestuurders
- Oneerlijke concurrentie voor horecaondernemers tegengaan

5. Zorg en gezondheid

- Betere zorg voor onze ouderen door als gemeente bij het zorgplan Ziekenhuis aan Huis van het UMCG aan te sluiten
- Wij staan positief tegenover over medicinaal gebruik van cannabis
- Een WMO-cliënt heeft altijd één vast persoon als aanspreekpunt; mens in plaats van maximale winst voorop stellen
- Efficiënter contact tussen huisarts en patiënt bevorderen via E-consult
- Nieuwe welzijnspartner moet aansluiting zoeken bij de bewezen huidige succesvolle projecten zoals bijvoorbeeld het ouderenbeleid van de Schutse
Dit zijn volgens ons de belangrijkste standpunten uit het complete verkiezingsprogramma van VZ Westerkwartier. Standpunten die worden gedragen door alle partijen of die al in gang zijn gezet, zijn zoveel mogelijk uit deze samenvatting gefilterd.