GroenLinks Het Hogeland: verkiezingsprogramma en standpunten in het kort

Op woensdag 21 november zijn de eerste gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Het Hogeland, de fusie van Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond. RTV Noord vat de ellenlange verkiezingsprogramma's samen. Dit zijn de belangrijkste standpunten uit het verkiezingsprogramma van GroenLinks in Het Hogeland.

1. Bouwen en wonen

- Het is belangrijk dat er voldoende betaalbare huurwoningen (voor jongeren en starters) zijn of worden gebouwd
- Hergebruik leegstaande gebouwen en boerderijen; nieuwe woonvormen voor ouderen
- Nieuwbouw mogelijk maken in dorpen rondom de Eemshaven, waar mensen in de buurt willen wonen
- Het moet voor iedereen financieel haalbaar zijn om de woning te isoleren en zelf duurzame energie op te wekken
- Bij het energiezuinig/ energieneutraal maken van de bestaande woningvoorraad, beginnen met huurwoningen en goedkopere particuliere woningen
- Veel schuren en panden zijn voorzien van asbestdaken. De landelijke subsidie om die te vervangen voor 2024, is ontoereikend. De gemeente moet die aanvullen en combineren met subsidiemaatregelen voor besparing en zonne-energie
- Inzetten voor behoud en herbestemming van gezichtsbepalende gebouwen
- Ouderen moeten zo lang mogelijk thuis kunnen wonen
- De aanleg van nieuwe wegen heeft voor GroenLinks geen prioriteit

2. Voorzieningen en onderwijs

- Meer geld reserveren voor de fiets: door de aanleg van meer recreatieve voet- en fietspaden in de provincie, komt er meer kleinschalig toerisme naar de gemeente. We willen brede fietspaden en oplaadpunten voor e-bikes
- Investeren in sportvoorzieningen en een breed aanbod van sporten
- Inzet van sportcoaches die mensen steunen bij het organiseren van ongebonden sport, zoals jeu de boules, tafelgym en meer
- Herstel van wandelpaden
- Steun voor de bibliotheek en lokale initiatieven op het gebied van cultuur en kunst
- GroenLinks faciliteert initiatieven van inwoners die de leefbaarheid en duurzaamheid ten goede komen
- Samen met de provincie meer investeren in openbaar vervoer

3. Groen, natuur en landbouw

- Alle geschikte daken (boerderijen, bedrijven en openbare gebouwen) moeten voorzien worden van zonnepanelen. Zonneparken alleen op door de gemeente getoetste locaties
- Bij nieuwe windmolenprojecten zetten we in op een vergoeding voor lokale coöperaties of andere duurzame burgerinitiatieven
- In de dorpen zal verstening van erven en tuinen beperkt moeten worden, de riolen kunnen het anders niet aan
- Meer bomen, groene daken en minder verharding in de woonkernen
- Een wethouder voor energie- en klimaatzaken
- Betrek lokale ondernemers bij de circulaire economie
- Pleit voor de invoer van statiegeld voor flessen om hergebruik te stimuleren
- Bij afvalinzameling geldt 'de vervuiler betaalt', daarbij past de invoering van een vorm van diftar
- De gemeente kan invloed uitoefenen op de vormgeving van nieuwe bebouwing door een visie Agrarisch landschappelijk Bouwen op te stellen
- Door gebiedscoöperaties en lokale streekmarkten te promoten, verstevigt GroenLinks de positie van lokale producten
- De gemeente stimuleert boeren, agrarische natuurverenigingen en collectieven die met natuurinclusieve landbouw bezig zijn
- In de ruimtelijke plannen beschermt de gemeente landschapselementen zoals poelen, houtwallen, singels en natuurvriendelijke oevers. Ook zorgt de gemeente voor ecologisch beheer van de eigen bermen en sloten. We willen meer bloei, voor de bijen
- Geen gas- of CO2-opslag in ons unieke Waddengebied of unieke landschappen

4. Werk, geld en industrie

- De gemeente probeert zo veel mogelijk mensen aan een baan te helpen
- De groep uitkeringsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt wordt actief benaderd om te participeren in de maatschappij; serieus kijken naar een basisinkomen en meer mogelijkheden om participerende mensen te ondersteunen
- De gemeente moet werk maken van lokaal werkgelegenheidsbeleid met schone bedrijven en activiteiten. Zonne-energie, hergebruik, innovatieve en milieuvriendelijke activiteiten liggen voor de hand
- Een jongerenarmoedebeleid uitzetten met stichting Leergeld en het Jeugd cultuur- en sportfonds
- De hulpverlening aan mensen met schulden wordt geïntensiveerd. We zijn voor het opzetten van een fonds dat gebruikt kan worden om mensen een rustperiode te geven om de problemen aan te pakken. Ambtenaren krijgen de beschikking over een beperkt budget om maatwerk te leveren
- Door verschillende sectoren, zoals de agrarische en de chemische, met elkaar te verbinden ontstaan er win-winsituaties op het gebied van groene, hernieuwbare grondstoffen

5. Zorg en gezondheid

- Gezond eten stimuleren met bijvoorbeeld dorps- en schooltuinen
- Er is te weinig geld beschikbaar voor jeugdzorg; het Rijk moet het budget aanvullen
- Voldoende verpleeghuiscapaciteit zodat inwoners niet noodgedwongen naar de stad of nog verder moeten verhuizen
- Ruimte én gemeentelijke ondersteuning voor kleinschalige initiatieven waar verschillende vormen van zorg aan elkaar gekoppeld zijn. Een voorbeeld van zo'n initiatief is de coöperatie Klooster en Buren
Dit zijn volgens ons de belangrijkste standpunten uit het complete verkiezingsprogramma van GroenLinks Het Hogeland. Standpunten die worden gedragen door alle partijen of die al in gang zijn gezet, zijn zoveel mogelijk uit deze samenvatting gefilterd.