SP in Het Hogeland: verkiezingsprogramma en standpunten in het kort

In het midden met blader-shirt: lijsttrekker Linda Visser
In het midden met blader-shirt: lijsttrekker Linda Visser © SP Het Hogeland
Op woensdag 21 november zijn de eerste gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Het Hogeland, de fusie van Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond. RTV Noord vat de ellenlange verkiezingsprogramma's samen. Dit zijn de belangrijkste standpunten uit het verkiezingsprogramma van SP in Het Hogeland.

1. Bouwen en wonen

- Uitbreiding van bedrijven kan, maar altijd in afstemming met omwonenden
- Een eerlijke uitkoopregeling bij omwonenden, als door toedoen van overheid en/ of industrie het woongenot wordt aangetast; te beginnen bij de inwoners van Oudeschip
- De SP is er tegen dat mensen uit hun huis gezet worden als ze de huur niet meer kunnen betalen
- Ondersteun huishoudens die hun energierekening niet kunnen betalen, door in gesprek met ze te gaan. De gemeente kan werkzoekenden opleiden tot energieadviseurs
- In 2025 moeten per corporatie minstens vijf wijken worden verduurzaamd, ofwel minstens 1000 huurwoningen
- Bij afgifte van een bouwvergunning wordt er gelet op duurzaamheid

2. Voorzieningen en onderwijs

- Dorpscoördinatoren om afstand tussen bestuur en burgers te verkleinen
- De gemeente organiseert inspraakavonden en gaat echt in gesprek met inwoners van de dorpen, in plaats van presenteren. Zeker de eerste 100 dagen met bewoners in gesprek
- Er komt een mogelijkheid tot referenda
- Ouders en kinderen aanbieden om samen op Het Hogeland naar school te gaan
- Er komt speciale inzet om recreatie en toerisme te stimuleren op het Hogeland
- De SP wil een jeugdraad en jongeren actief betrekken bij het inrichten van buitenruimte. Jongeren zijn medeverantwoordelijk voor het onderhouden van jongerenplekken
- Stimuleer hoger opgeleide inburgeraars en laat ze met behoud van uitkering verder studeren
- Maak een individueel plan van aanpak voor inburgering en integratie
- Ondernemers die willen uitbreiden in overnachtingsmogelijkheden bieden we ruimte
- Ontwikkel een parelketting van monumenten door het Hogeland, aansluitend op bijvoorbeeld het Pronkjewail-pad
- Als verenigingen het onderhoud deels zelf willen doen, moet daar een financiële vergoeding tegenover staan

3. Groen, natuur en landbouw

- Industrie is verantwoordelijk voor het compenseren van groen en milieu bij uitbreidingsplannen
- Dorpen kunnen met een dorpsfonds 'dorpsgrond' verwerven, die kan worden omgetoverd tot groen dorpsgebied met publieke functie. Zoals moestuinen, natte natuurspeelplaatsen, ommetjes enzovoorts
- Maai bermen van plattelandswegen zo weinig mogelijk en ruim het maaisel op, zodat de originele wilde plantenflora sneller kan herstellen. Dat is aantrekkelijk voor vogels en insecten
- Stel gemeentelijke onderscheidingen in voor de meest natuurinclusieve agrariër
- De gemeente verzorgt een energieloket voor integrale advisering over besparing en duurzaamheid aan belangstellenden
- De SP is voorstander van gescheiden afvalinzameling. Dit moet verder aangemoedigd worden, onder andere door goed gedrag te stimuleren

4. Werk, geld en industrie

- Inwoners hebben zelf grip op hun mogelijkheden in het kader van de Participatiewet
- Geen boetes, maar zorgen voor een positieve financiële stimulans om uit de bijstand te raken
- SP stimuleert ondernemers op Het Hogeland om beschutte werkplekken te creëren
- Voor maatschappelijk/sociaal ondernemerschap is er alle ruimte op het Hogeland
- In 2019 moet Het Hogeland een MKB-vriendelijke gemeente zijn; bijvoorbeeld door aanbestedingen zo in te richten dat MKB extra kansen krijgt om hiervoor in te schrijven
- De SP vindt dat de bijstandsnorm en het minimumloon te laag. Daarom kiest de SP ervoor om in de gemeente het Hogeland de regelingen voor minima te handhaven op 120% van het minimumloon

5. Zorg en gezondheid

- Op het gebied van WMO geldt één voorziening waar mogelijk, en maatwerk indien nodig
- De gemeente zorgt voor goede tijdelijke vervanging voor mantelzorgers (respijtzorg). Speciale aandacht voor jonge mantelzorgers
- Wij zijn voorstander van nuttige kleinschalige (jeugd-) hulpverleningsinitiatieven, mits de kwaliteit van de zorg gewaarborgd kan worden
- Maak van sportcoaches sport/buurtcoaches: dat helpt met sport en bewegen, gezond opgroeien en weerbaar worden
Dit zijn volgens ons de belangrijkste standpunten uit het complete verkiezingsprogramma van SP Het Hogeland. Standpunten die worden gedragen door alle partijen of die al in gang zijn gezet, zijn zoveel mogelijk uit deze samenvatting gefilterd.