VVD Het Hogeland: verkiezingsprogramma en standpunten in het kort

Op woensdag 21 november zijn de eerste gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Het Hogeland, de fusie van Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond. RTV Noord vat de ellenlange verkiezingsprogramma's samen. Dit zijn de belangrijkste standpunten uit het verkiezingsprogramma van VVD in Het Hogeland.

1. Bouwen en wonen

- Het Hogeland biedt starters een starterslening aan en blijvers een blijverslening
- Wij bevorderen het gebruik van grasbetonblokken ter verbreding van wegen om de doorstroming te bevorderen
- Voor ouderen die zorg op maat nodig hebben geven we ruimte aan de ontwikkeling van nieuwe woonvormen
- Nieuwbouwlocaties kunnen niet alleen eenzijdig bestaan uit sociale huurwoningen. Gesubsidieerde huurwoningen zijn er alleen voor mensen die dat echt nodig hebben
- De welstandscommissie kan worden afgeschaft, de welstandsregels zoveel mogelijk afschaffen
- De Eemshavenweg moet tot Middelstum 4-baans worden
- Voor afgewezen asielzoekers of illegale migranten is in Nederland geen plaats. De gemeente ondersteunt hen niet en verleent hen geen opvang
- Wij zijn voor het bevorderen van eigen woningbezit. Daarom zijn we voor een zo laag mogelijke OZB.

2. Voorzieningen en onderwijs

- De dorpencoördinator is zichtbaar, bereikbaar en staat in nauw contact met de inwoners van Het Hogeland
- De Togtemaarschool in Bedum moet op de bestaande locatie herbouwd worden en mag niet worden weggezet op de plek van de skatebaan
- De gemeente realiseert waar mogelijk Integrale Kind Centra en bevordert het openbaar onderwijs
- De VVD wil dat alle peuters van 2-4 jaar een voorschoolse voorziening met een ontwikkelingsgericht aanbod kunnen bezoeken gedurende 4 dagdelen per week
- De gemeente zorgt voor subsidie voor alle ouders die geen aanspraak kunnen maken op kinderopvangtoeslag
- De VVD wil dat er meer toezicht wordt gehouden in en rond uitgaanscentra en stations, indien nodig aangevuld met cameratoezicht
- Subsidieaanvragen voor cultuur alleen als cultuur voor ons allemaal is, niet voor een kleine groep mensen
- Zolang nieuwkomers hier zijn, passen ze zich aan
- Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang werken nauw samen om de schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen. Dit kan ook met hulp van buurtsportcoaches
- Wij willen de bestaande zwembaden open houden
- De VVD is van mening dat er beleid moet komen om grote sportevenementen te faciliteren
- Wij willen dat de gemeente recreatieve ondernemers stimuleert
- Ondernemers kunnen zelf heel goed bepalen wanneer hun winkel open of dicht gaat
- Wij willen de realisatie van een treinstation in Adorp stimuleren
- Fietspaden worden ingericht met een blik op de toekomst; de aanleg van een fietspad tussen Wehe-den Hoorn en Roodehaan stimuleren; verbreding van het al bestaand fietspad van Usquert naar Wadwerd

3. Groen, natuur en landbouw

- De VVD wil ruimte bieden aan innovaties, door te sturen op doelen en effecten (en niet door het voorschrijven van technieken). Het doel telt, niet het middel
- Agrariërs kunnen aan landschapsbeheer doen. We zijn echter niet voor het opofferen van land/tuinbouwgrond voor 'natuurontwikkeling'
- We zijn tegen het verhogen van het waterpeil in het Lauwersmeergebied
- De visserijsector zorgt voor veel werkgelegenheid in onze gemeente. De VVD vindt dat milieubelangen en regelgeving doorslaan. De (garnalen)visserij mag niet onmogelijk worden gemaakt
- De VVD is voorstander van het realiseren van een buitendijks spoelmeer bij Noordpolderzijl
- Vergunningen waar mogelijk afschaffen. Bijvoorbeeld geen aanlegvergunning meer voor draineren of het aanleggen van een dam, geen kapvergunning meer voor bomen op eigen grond
- We pleiten voor statiegeld op kleinere plastic flesjes en blikjes. De verwerking van afval gebeurt zo goedkoop en milieuvriendelijk nodig, zodat de lasten laag blijven
- De milieustraat in Usquert moet ruimere openingstijden hanteren, vooral op zaterdagen

4. Werk, geld en industrie

- De gemeente geeft opdrachten zoveel mogelijk aan lokale ondernemers binnen de mogelijkheden van de wet
- Wie bijstand krijgt en de sollicitatieplicht niet naleeft of geen tegenprestatie verricht, verliest zijn of haar uitkering
- Wij vinden het belangrijk dat vrijwilligerswerk regelmatig in het zonnetje wordt gezet
- Wij geloven niet dat het zin heeft om extra milieuregels op te leggen of met subsidies te strooien voor ondernemers. Veel bedrijven zijn zelf al bezig met duurzaam ondernemen

5. Zorg en gezondheid

- De gemeente staat mantelzorgers bij om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken
- De gemeente biedt een persoonsgebonden budget als alternatief voor zorg in natura
- De gemeente helpt bij het koppelen van allerlei soorten van vervoer, zoals voor ouderen, kinderen en gehandicapten. Hierbij werkt ze ook samen met buurgemeenten
- Het is eerlijk als je meebetaalt aan je eigen zorg. Binnen de wettelijke mogelijkheden heft de gemeente een eigen bijdrage
Dit zijn volgens ons de belangrijkste standpunten uit het complete verkiezingsprogramma van VVD Het Hogeland. Standpunten die worden gedragen door alle partijen of die al in gang zijn gezet, zijn zoveel mogelijk uit deze samenvatting gefilterd.