ChristenUnie Het Hogeland: verkiezingsprogramma en standpunten in het kort

Op woensdag 21 november zijn de eerste gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Het Hogeland, de fusie van Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond. RTV Noord vat de ellenlange verkiezingsprogramma's samen. Dit zijn de belangrijkste standpunten uit het verkiezingsprogramma van ChristenUnie in Het Hogeland.

1. Bouwen en wonen

- We stellen een denktank die met oost-west verbindingswegen aan de slag gaat
- Nieuwbouwruimte voor Bedum en Winsum en de dorpen ten zuiden daarvan
- Gebieden aanwijzen voor nieuwe woonvormen, zoals Tiny Houses, een karenhof of specifieke jongerenhuisvesting
- Winkelkernen moeten elkaar niet beconcurreren, maar moeten elk een eigen karakter krijgen en elkaar versterken
- Waardig ouder worden, door bijvoorbeeld nieuwe woonvormen te realiseren
- Grotere bedrijven krijgen ruimte uit te breiden
- Lauwersoog is belangrijk voor bedrijvigheid, recreatie en toerisme. Dat kan tot spanning leiden en gevolgen hebben voor de verkeersveiligheid. Een gescheiden ontsluiting van de haven is voor ons een serieuze optie

2. Voorzieningen en onderwijs

- Wij pleiten voor een nieuwe busverbinding tussen Bedum en Winsum; desnoods met een eigen opgezette zelfrijdende bus
- Onbewaakte spoorwegovergangen zo snel mogelijk saneren
- Fietspaden moeten breder worden
- Bij evenementen wordt rekening gehouden met de kerkgang
- Extra inzet van dorpscoördinatoren, daarnaast werken met dorpswethouders
- Sportverenigingen bundelen in een sportplatform en samen met hen beleid uitwerken
- Kleine scholen zo lang open houden als de kwaliteit gegarandeerd is
- Begraven moet betaalbaar zijn. Begraafrechten en sporttarieven snel harmoniseren, maar niet verplicht kostendekkend
- Vóór toeristenbelasting

3. Groen, natuur en landbouw

- Samen met de agrarische sector pakken we de grootste knelpunten van de binnenwegen aan
- Samen met visserijsector de knelpunten aanpakken
- We gaan voorzichtig om met het opofferen van goede vruchtbare landbouwgrond voor grootschalige zonneparken; zonnepanelen op het dak genieten de voorkeur
- Begraven moet betaalbaar zijn

4. Werk, geld en industrie

- We dragen actief bij aan verdere ontwikkeling van de Eemshaven; we faciliteren die in combinatie met ruimhartige compensatie voor degenen die hier nadeel van ondervinden
- De bedrijventerreinen van Bedum en Winsum moeten snel worden uitgebreid; in Eemsmond en De Marne moet ruimte zijn voor groei van kleinschalige bedrijven die niet in de havens terecht kunnen
- Extra inzet op beschutte werkplekken

5. Zorg en gezondheid

- Sportstimulering vooral via de verenigingen en sportcoaches
Dit zijn volgens ons de belangrijkste standpunten uit het complete verkiezingsprogramma van ChristenUnie Het Hogeland. Standpunten die worden gedragen door alle partijen of die al in gang zijn gezet, zijn zoveel mogelijk uit deze samenvatting gefilterd.